Åtgärdsvalsstudie E20 genom Västra Götaland

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Genom Västra Götaland är det fem delsträckor på E20 som saknar mötesseparering och där finns inga åtgärder med i den nationella planen för transportsystemet 2010-2021.

Mot den bakgrunden startade Trafikverket den här studien i samarbete med Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund och Vårgårda kommun. Målet var att i ett tidigt planeringsskede skapa en bild över vilka åtgärder som behöver genomföras.

Studien är ett gemensamt kunskapsunderlag där förslag till åtgärder presenteras och analyseras. Arbetet har utgått ifrån Trafikverkets metodik för åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen,som är en del av planeringsprocessens tidiga skeden innan den formella, fysiska planeringen tar vid. De fysiska åtgärder som föreslås i denna studie behöver därför provas i ett senare skede i planeringsprocessen och i den nationella planen för transportsystemet.

Arbetet har bedrivits i nära samverkan med deltagande organisationer och med styrgruppen för studien. Studien startade våren 2011 då intressenter och aktörer bjöds in till en workshop för att ge sin syn på stråkets nuvarande funktion och brister, framtida utveckling och transportefterfrågan, utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv.

Studien omfattar en översiktlig trafikslagsövergripande nulägesbeskrivning och fyrstegsanalys, fördjupad investeringsanalys samt en nyttoanalys. Med hjälp av fyrstegsprincipen har alternativa åtgärdskombinationer analyserats. Arbetsgruppen och styrgruppen har diskuterat åtgärder som rör såväl markanvändningsplanering och kollektivtrafik som mötesseparering i befintlig och ny sträckning. Populärversionen av studien är en sammanfattning av alla arbetsmoment och gemensamma slutsatser.

Bakgrund

Europaväg 20 sträcker sig från Irlands västkust till Ryssland och Sankt Petersburg i öst. I Sverige går Europaväg 20 (E20) från Malmö via Göteborg genom Skaraborgs slättlandskap, vidare till Mälardalen och Stockholm.

E20 fyller en viktig funktion för nationella och internationella godstransporter. E20 används av flera trafikantgrupper: oskyddade trafikanter (cyklister), lastbilar, långsamtgående fordon och lokal och regional personbilstrafik. Den blandade trafiken i kombination med ojämn hastighetsstandard och låg trafiksäkerhet på delsträckor som inte är mötesseparerade ger en osäker trafiksituation. Det påverkar även tillgängligheten för den regionala och nationella person- och godstrafiken.