Farligt gods ombord på färja

Farligt godstransport

På passagerargartyg gäller begränsningar för transport av ämnen som klassificeras som farligt gods. Det kan till exempel vara gas, sprängämnen, lättantändliga eller frätande vätskor.

Förare av farligt gods ska senast en timme innan avgång informera besättningen om transporten. Det gör du enklast på telefon 0771-65 65 65 (talsvar).