Ny rutin vid upptäckt av urspårningsfarliga spårlägesfel

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Från den 9 maj gäller en ny rutin vid upptäckt av urspårningsfarliga spårlägesfel vid spårlägesmätningar med mätfordon. Rutinen har beteckningen BVR 1586.51 ”Urspårningsfarliga spårlägesfel - Anmälan och trafikal åtgärd”.

Rutinen beskriver processen från det att ett fel har uppmätts med mätfordon till att felavhjälpning ska påbörjas. Rutinen beskriver vad personal på mätfordon och driftledningscentraler ska göra och innehåller regler för trafikal åtgärd såsom hastighetsnedsättning och trafikstopp. Den innehåller även information till felavhjälpare.

Varför ny rutin?

Behovet av en tydlig rutin för hantering av urspårningsfarliga spårlägesfel har på senare år ökat på grund av förändrad organisation i förvaltningen av svensk järnväg och underhållsavtal upphandlad i konkurrens. Det har även förekommit olika tolkningar om vilka fel som ska anmälas till berörd driftledningscentral och felavhjälpare har i vissa fall haft svårt att hitta spårlägesfelet.

Den nya rutinen ska leda till att:

  • anmälan med tydlig information och instruktion till driftledningscentralen och felavhjälpare skapas. Anmälan med rätt information automatgenereras i mätfordonens datasystem.
  • spårlägesfel registreras på ett enhetligt sätt och blir därigenom lättare att hantera och följa upp. Felrapporteringssystemet i Basun och Ofelia har kompletterats med rubrik "Urspårningsfarliga spårlägesfel från mätfordon".
  • felavhjälpare får bättre förståelse för skillnaden mellan belastad mätning med mätfordon och obelastad mätning.
  • urspårningsfarliga fel måste åtgärdas även om de inte återfinns med manuell mätning.
  • det blir lättare att hitta spårlägesfelen genom att GPS-koordinater för felens position skickas med i anmälan. Med handburen GPS – navigator kan man söka sig fram till platsen för spårlägesfelet.
  • det ska bli enklare att följa upp respektive fel, göra sammanställningar och följa upp utvecklingen av antalet fel.