Tekniska krav och råd

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Här finns dokument av typerna VVK, VVTK och TK, som innehåller krav, och av typen VVR, VVTR och TR, som innehåller råd. I beteckningarna står K för krav och R för råd.

TRVK Vägars och gators utformning (Krav för Vägars och gators utformning)

TRVK Vägars och gators utformning är ett dokument som innehåller tekniska krav vid utformning av vägar och gator utifrån en samhällsekonomisk grund, de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen samt miljö- och arkitekturpolitiska mål. TRVK Vägars och gators utformning är av dokumenttypen krav och en del av Trafikverkets Anläggningsstyrning.

TRVK Vägars och gators utformning ska användas vid planering och projektering från och med den 6 november 2012. Som underlag för genomförande av projekteringsuppdrag ska dokumentet åberopas i kontraktshandlingarna.

TRVR Vägars och gators utformning (Råd för Vägars och gators utformning)

TRVR Vägars och gators utformning är ett dokument som innehåller tekniska råd vid utformning av vägar och gator utifrån ett samhällsekonomisk grund, de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen samt miljö- och arkitekturpolitiska mål. TRVK Vägars och gators utformning är av dokumenttypen råd och en del av Trafikverkets Anläggningsstyrning.

TRVR Vägars och gators utformning ska användas vid planering och projektering från och med den 6 november 2012. Dokumentet är ett stödjande dokument som visar godtagen praxis.

TRVÖK Vägars och gators utformning (Övergripande krav för Vägars och gators utformning)

TRVÖK Vägars och gators utformning är ett dokument som innehåller övergripande krav vid utformning av vägar och gator utifrån ett samhällsekonomisk grund, de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen samt miljö- och arkitekturpolitiska mål. TRVK Vägars och gators utformning är av dokumenttypen övergripande krav och en del av Trafikverkets Anläggningsstyrning.

TRVÖK Vägars och gators utformning ska användas vid planering och projektering från och med den 6 november 2012. Dokumentet kan undantagsvis och i särskilda fall åberopas för totalentreprenader baserade på funktionskrav.

Läs mer om Vägars och gators utformning på VGU-sidan:

Vägars och gators utformning (VGU)


Datum för ikraftsättning och övergångsregler framgår av respektive dokument. Om dokumentet är ersatt med en nyare utgåva framgår det av dokumentets presentation på denna webbsida.

För att de krav som anges i en TK ska bli gällande vid en upphandling måste denna åberopas i förfrågningsunderlaget för det aktuella objektet. Detta gäller också eventuella ändringsbrev.

Regler för beslut om dispens från krav i TK och TRVK framgår av respektive dokument

TK Geo 11

TK Geo 11 är en teknisk beskrivning som anger Trafikverkets krav och råd vid nybyggnad och förbättring av geokonstruktioner. För att de i TK Geo 11 angivna kraven ska bli gällande vid upphandling måste denna åberopas i kontraktet för aktuellt objekt.

Denna publikation ersätter Vägverkets publikation 2009:46 och  Banverkets BVS 1585.001 och gäller från 1 juni 2011.

Avsteg från krav ställda i denna publikation kan beviljas av Trafikverket.
TK Geo 11

TRVK Bro 11

TRVK Bro 11 ersätter TK Bro 11.
Publikationsnummer TRV publ 2011:085.
Till TRVK Bro 11 finns även råd i TRVR Bro 11.
Kontaktperson: Ebbe Rosell.

2013-10-10 TRVK Bro 11 och TRVR Bro 11 reviderad TRVK Bro 11, del A; (pdf-fil, 342 kB)
Revidering avseende ändrad publikation för bärighetsutredningar samt med anledning av reviderad TRVK Bro 11, del A.

TRVK Bro 11, del A ändringsbeslut daterat 2013-05-15

Del A i TRVK Bro 11 och TRVR Bro 11 är i sin helhet reviderad. Ändringen ska tillämpas i entreprenader och projekteringsuppdrag upphandlade efter den 30 juni 2013.

Den nya utgåvan för regelverket 'Del A i TRVK Bro 11 och TRVR Bro 11' finns tillsammans med information om ikraftsättande nedan på denna sida, där ändringsbeslut och TRVK Bro 11 och TRVR Bro 11 – del A - även finns.

TRVK Bro 11, revidering avseende del A och bilaga 2 (pdf-fil, 158 kB)

2013-05-15 ändringsbeslut avseende TRVK Bro 11 samt TRVR Bro 11 revidering del A och bilaga 2 och bilaga 103 (pdf-fil, 489 kB)

TRVK Bro 11 (öppnas i nytt fönter)

2013-03-12 Slutrapport för järnvägsbro, (pdf-fil, 45 kB)
2013-03-12 Slutrapport för järnvägsbro (word-fil, xx kB, öppnas i nytt fönster)


2013-05-15 Ändringsbeslut avseende Elskyddsanordning på bro över elektrifierad järnväg; ärendenummer TRV 2013/27041 (pdf-fil, 1,2 MB)

2012-06-19 Räcken på vägbroar 

Förtydligande av krav i TK Bro och TRVK Bro 11  (pdf-fil, 200 kB)

2012-02-06

Här nedan finns ändringsbeslut för TRVK Bro 11 och TRVR Bro 11 (2011:085 och 2011:086) som innehåller ikraftträdandedatum, förtydligande om användningsområde för dessa regelverk, hänvisning till sammanhörande regelverk såsom AMA Anläggning 10 kontra TRVAMA Anläggning 10 samt dispenshantering och dess rutin.
Ändring av förord till TRVK Bro 11 och TRVR Bro 11 avseende bland annat övergångsperiod (pdf-fil, 558 kB)

TRVR Bro 11

TRVR Bro 11 innehåller råd till TRVK Bro 11.
Publikationsnummer TRV publ 2011:086.
Kontaktperson: Ebbe Rosell.

2013-04-29 TRVR Bro 11, revidering avseende del A och bilaga 103 (pdf-fil, 105 kB)

2013-05-15 ändringsbeslut avseende TRVK Bro 11 samt TRVR Bro 11 revidering del A och bilaga 2 och bilaga 103 (pdf-fil, 489 kB)

TRVR Bro 11 (öppnas i nytt fönster)

TRVK Tunnel 11

TRVK Tunnel 11 ersätter ATB Tunnel 2004.
Publikationsnummer TRV publ 2011:087. Till TRVK Tunnel 11 finns även råd i TRVR Tunnel 11. Kontaktperson : Per Vedin.
TRVK Tunnel 11(öppnas i nytt fönster)

2014-02-03 Beslut Krav och råd för överdäckning och säkerhet vid användning (PDF-fil, 6,1 MB)

2013-05-07 Beslut Nödtelefoner slopas (PDF-fil, 400 kB)

2012-04-10 Ändring av TRVK tunnel 11; avsnitt D.4.5 Explosion, (PDF-fil, 98 kB)

2012-02-06

Här nedan finns ändringsbeslut för TRVK Tunnel 11 och TRVR Tunnel 11 (2011:087 och 2011:088) som innehåller ikraftträdandedatum, förtydligande om användningsområde för dessa regelverk, hänvisning till sammanhörande regelverk såsom AMA Anläggning 10 kontra TRVAMA Anläggning 10 samt dispenshantering och dess rutin.
Ändring av förord till TRVK Tunnel 11 och TRVR Tunnel 11 avseende justering av förord och ändring av kontaktperson (pdf-fil, 470 kB)

TRVR Tunnel 11

TRVR Tunnel 11 innehåller råd till TRVK Tunnel 11.
Publikationsnummer TRV publ 2011:088.
Kontaktperson är  Per Vedin
TRVR Tunnel 11 (öppnas i nytt fönster) 

2014-02-03 Beslut Krav och råd för överdäckning och säkerhet vid användning (PDF-fil, 6,1 MB)

TRVK Väg

TRVK Väg är ett trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och konstruktiv utformning av vägöverbyggnad och avvattningssystem. TRVK Väg är av dokumenttypen krav. TRVK Väg är en del av Trafikverkets Anläggningsstyrning.

TRVK Väg ska användas vid projektering av vägöverbyggnader och avvattningssystem från och med den 15 juni 2011. Dokumentet ska vid projektering användas tillsammans med TRVR Väg (2011:073) samt TRV Geo (2011:047) som hänvisar till detta dokument.

Dokumentet ersätter VVK Väg (VV Publ 2009:120) som upphör att gälla. Ändringar från detta dokument har markerats med ett streck i kanten.
TRVK Väg (öppnas i nytt fönster) 

TRVR Väg

TRVR Väg är ett trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets tekniska råd vid dimensionering och konstruktiv utformning av vägöverbyggnad och avvattningssystem. TRVR Väg är av dokumenttypen råd. TRVR Väg är en del av Trafikverkets Anläggningsstyrning.

TRVR Väg ska användas vid projektering av vägöverbyggnader och avvattningssystem från och med den 15 juni 2011. Dokumentet ska vid projektering användas tillsammans med TRVK Väg (2011:073) som hänvisar till detta dokument samt TRV Geo (2011:047).

Dokumentet ersätter VVR Väg (VV Publ 2009:121) som upphör att gälla. Ändringar från detta dokument har markerats med ett streck i kanten.
TRVR Väg (öppnas i nytt fönster)

I TRVR Väg hänvisas bland annat till detta rådsdokument ’Vägdagvatten.
Råd och rekommendationer för val av miljöåtgärd (publ 2011:112) (öppnas i nytt fönster)

VVK Brounderhåll

VVK Brounderhåll ersattes 1 april 2014 av TDOK 2013:415.

VVK Brounderhåll ersätter TK Brounderhåll.
Publikationsnummer 2010:20. Kontaktperson är Robert Ronnebrant.
VVK Brounderhåll (öppnas i nytt fönster)

 


Ersatta regelverk

TK Bro

TK Bro ersätter Bro 2004.
Publikationsnummer VV 2009:27 och BVS 1583.10. Till TK Bro finns även råd i TR Bro. Kontaktpersoner på Trafikverket är Hans Pétursson, järnväg och Ebbe Rosell, väg.
TK Bro (öppnas i nytt fönter)

2012-06-19 Räcken på vägbroar

Förtydligande av krav i TK Bro och TRVK Bro 11 (pdf-fil, 200 kB)

2011-10-11 Ändring av TK Bro avseende märkning av godtagna handlingar och ändring av TK Bro och TR Bro avseende dimensionering för påkörning av broräcken (pdf-fil, 988 kB)

2011-04-06 Ändring av TR Bro avseende råd för tillämpning och utvärdering av systemanalyser - TRV 2011/21712 (PDF-fil, 918 kB).

2011-03-31 Ändringsbeslut av TK bro (pdf-fil, 885 kB)
Ändringar av TK Bro och VVAMA Anläggning samt tillämpningen av Bro 2004 avseende räckesståndare och infästning av räcken på vägbroar samt gång- och cykelbroar.

2010-11-01 Ändringar av TK Bro (pdf-fil, 357 kB)

Bilaga New version of Subsection 5.3 (pdf-fil, 26 kB) 

2010-03-05 Ändring av TK/TR Bro beträffande användning av epoxi som försegling av broytor (pdf-fil, 80 kB)

2010-03-05 Bilaga 1 - Akrylatförsegling under tätskiktsmatta på brobaneplatta av betong (pdf-fil, 110 kB)

2010-03-05 Bilaga 2 - Ändring av text i TK Bro, kapitel G (pdf-fil, 80 kB)

Beslut: Standard-, grupp- och typritningars giltighet i projekt där TK Bro tillämpas (pdf-fil, 121 kB, öppnas i nytt fönster)

TK Geo

Publikationsnummer 2009:46
TK Geo ersätter VVTK Geo 2008:80
Publikationsnummer VV 2009:46 och BVH 1585.001. Kontaktpersoner på Trafikverket är Tomas Karlsson, järnväg och Lovisa Moritz, väg.

OBS! Vid upphandling hänvisa till ”TK Geo version juli 2009”.

TK Geo (öppnas i nytt fönster)

TR Bro

TR Bro är råd till TK Bro.
Publikationsnummer VV 2009:28 och BVH 1583.10. TR Bro är råd till TK Bro. Kontaktperson på Trafikverket är Hans Pétursson, järnväg och Ebbe Rosell, väg

TR Bro (öppnas i nytt fönster)

2011-04-06 Ändring av TR Bro avseende råd för tillämpning och utvärdering av systemanalyser - TRV 2011/21712 (PDF-fil, 918 kB)