Förslag till nationell plan

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 består av en huvudrapport samt nio underlagsrapporter. Trafikverket har dessutom redovisat flera regeringsuppdrag som knyter an till förslaget till nationell plan.

Ett stort antal berörda aktörer förväntas ta del av materialet och lämna sina remissynpunkter till Näringsdepartementet senast den 1 oktober 2013.

Så lämnas remissvar

Remissvaren ska märkas med diarienummer (N2013/2942/TE).
Sista svarsdag är den 1 oktober 2013. För instruktioner kring lämnande av remissvar se missiv.

Remissmaterial

Huvudrapport Remissversion 2013-06-14

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 (pdf-fil, 8,7 MB)
Missiv (pdf-fil, 100 kB)
Sändlista remissinstanser (Excelfil, 142 kB)

Underlagsrapporter

Underlagsrapport - redovisning av år 1-3 och av år 4-6 (pdf-fil, 721 kB)
Underlagsrapport - samhällsekonomiska analyser och samlad effektbeskrivning (pdf-fil, 1,4 MB)
Underlagsrapport - miljökonsekvensbeskrivning (pdf-fil, 2 MB)
Underlagsrapport - drift, underhåll och reinvesteringar (pdf-fil, 841 kB)
Underlagsrapport - åtgärdsområden (pdf-fil, 7,5 MB)
Underlagsrapport - namngivna investeringar och brister (pdf-fil, 839 kB)
Underlagsrapport - kraftförsörjning för järnväg (399 kB)
Underlagsrapport – fjärrstyrning av banor och driftplatser (pdf-fil, 397 kB)
Underlagsrapport - utredning av förutsättningar för en järnvägsförbindelse Kaunisvaara–Svappavaara (pdf-fil, 5 MB)
Underlagsrapport – förslag till utformning och hastighetsstandard av Ostlänken (Järna–Linköping) och Göteborg–Borås (delen Mölnlycke–Bollebygd) som en del i en ny stambana Stockholm– Göteborg/Malmö (pdf-fil, 1,2 MB)

Länskartor i nationell plan

Blekinge - remissversion (pdf-fil, 1,2 MB)
Dalarna - remissversion (pdf-fil, 1,8 MB)
Gotland - remissversion (pdf-fil, 1,2 MB)
Gävleborg - remissversion (pdf-fil, 2 MB)
Halland - remissversion (pdf-fil, 1,5 MB)
Jämtland - remissversion (pdf-fil, 1,7 MB)
Jönköping - remissversion (pdf-fil, 2,3 MB)
Kalmar - remissversion (pdf-fil, 2 MB)
Kronoberg - remissversion (pdf-fil, 2,3 MB)
Norrbotten - remissversion (pdf-fil, 1,4 MB)
Skåne - remissversion (pdf-fil, 2 MB)
Stockholm - remissversion (pdf-fil, 3 MB)
Södermanland - remissversion (pdf-fil, 2 MB)
Uppsala - remissversion (pdf-fil, 2,2 MB)
Värmland - remissversion (pdf-fil, 2 MB)
Västerbotten - remissversion (pdf-fil, 2,1 MB)
Västernorrland - remissversion (pdf-fil, 1,7 MB)
Västmanland - remissversion (pdf-fil, 1,9 MB)
Västra götaland - remissversion (pdf-fil, 2,7 MB)
Örebro - remissversion (pdf-fil, 2,2 MB)
Östergötland - remissversion (pdf-fil, 2,3 MB)

Andra regeringsuppdrag

ERTMS, införande i Sverige av nytt gemensamt signalsystem för Europas järnvägar
Uppdrag att utreda och samlat redovisa transportmyndigheternas forskningsoch innovationsverksamhet, 2013-06-05
Kvalitetssäkring av nationell transportplan 2010–2021, TRV 2012/43097 (pdf-fil, 1,1 MB)
Förutsättningarna för en modern tågtrafikledning, TRV 2012/40995 (pdf-fil, 1,3 MB)
Informationsinsatser och kunskapshöjande insatser inom transportområdet (pdf-fil, 385 kB)
Banavgifter för ökad kund- och samhällsnytta, delredovisning 2013-05-24 samt bilaga 1-3
Regeringsuppdrag

Övrigt

Hur påverkas Nettonuvärdeskvoten (NNK) av att fel tidsvärde har använts i EVA-modellen (pdf-fil, 302 kB)
Potentiella mineraltillgångar - underlag till utredning potentiell järnväg Kaunisvaara-Svappavaara (pdf-fil, 4 MB)
Känslighetsanalyser av investeringsobjekt i förslag till nationell transportplan 2014-2025 (pdf-fil, 564 kB)