Om godstransportråden

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Eva Hultgren

Godstransportrådet är en politisk oberoende sammanslutning som arbetar för att utveckla och stärka samarbetet mellan olika trafikslag.

I dag finns sex Godstransportråd i landet; Skåne/Blekinge, Småland, Östergötland, Östra Mellansverige, Mittsverige, Norr- och Västerbotten.

Trafikverket är sammankallande och oftast är landshövdingen i något län ordförande. I Råden finns representanter från branschorganisationer, handelskammare, myndigheter, transportbranschen, enskilda företag och akademien.

Syfte

 • Utveckla och stärka samverkan mellan olika trafikslag
 • Stärka och utveckla dialogen mellan näringsliv och myndigheter
 • Möjlighet att påverka beslut i tidiga skeden
 • Bättre användning och välmotiverade kompletteringar av befintlig infrastruktur
 • Att sprida information och kunskap om den goda transporten, goda exempel

Utgångspunkter

 • De transportpolitiska mål som fastställs av riksdagen
 • Trafikslagsövergripande synsätt
 • Marknadsstyrda godstransporter
 • Kundens perspektiv

Vad gör Godstransportråden?

Råden ska medverka till att underlätta möjligheterna för regionen att få de förbättringar och kompletteringar som krävs med utgångspunkt från näringslivets intressen. De ska också stimulera näringslivet till ett ökat medvetande kring sina transporter utifrån miljö-och kostnadseffektiva lösningar, bland annat genom att

 • besöka olika företag i regionen för erfarenhetsutbyte
 • arrangera workshops och seminarier där vi sprider goda exempel samt bjuder in intressanta föredragshållare
 • vara dialogpartner med Trafikverket för att kunna påverka i tidiga skeden
 • nominera och utse vinnare av Årets Lyft

Illustration flygplan, tåg, båt och lastbil