Väg 140, Gång- och cykelväg i Västergarn och Klintehamn

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Mats Berg

Elin  Trädgårdh

Trafikverkets kundtjänst

Gång- och cykelvägar bidrar till en bättre trafiksituation och skapar möjlighet att minska bilberoendet för andra färdsätt.

I dag saknas det en gång- och cykelväg längs väg 140 mellan Västergarn och Klintehamn. Längs den 7 km långa sträckan rör sig många gående och cyklister dagligen och det förekommer en del farliga omkörningar. Antalet bilar, gående och cyklister har dessutom ökat den senaste tiden eftersom det har byggts fler bostäder längs sträckan.

 

Målet är att öka säkerheten för oskyddade trafikanter genom att bygga en ny gång- och cykelväg som är separerad från biltrafiken.

I början av 2015 planerar vi ett samrådsmöte med enskilda som berörs av markanspråk. Parallellt har vi olika former av samråd med myndigheter och organisationer som vi antar kan bli berörda. Vi planerar att vägplanen ska vara klar för allmän granskning under hösten 2015.

Vi kommer att sammanställa alla yttranden som kommit in från den allmänna granskningen, och bemöta dem i ett utlåtande. Därefter kommer vi att be Länsstyrelsen om ett slutligt yttrande och även be dem att tillstyrka planen inför fastställelsen. Vi planerar att lämna in planen för fastställelseprövning i slutet på 2015. Efter att planen vunnit laga kraft kommer vi att handla upp en entreprenör så att vi kan börja bygga den nya gång- och cykelvägen.