Milstolpar

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Om du blir störd av bygget eller har frågor om besiktningar av fastigheter kan du kontakta oss på 010-123 04 00. När det gäller allmän information om Förbifart Stockholm kontaktar du kundtjänst.

Trafikverkets kundtjänst är bemannad dygnet runt. Kan inte de svara på din fråga skickas den till någon i projektet som svarar så snart som möjligt.

 

Trafikverkets kundtjänst

Kundärenden Förbifart Stockholm

Kraftledningsflytt i Kungens kurva

Trafikverkets arbete med Förbifart Stockholm pågår för fullt. Just nu håller bygghandlingar på att tas fram. Många aktiviteter pågår i fält som förberedelser för Förbifart Stockholm.

Förstudie (avslutad)

Förstudien nord-sydliga förbindelser gjordes under 2001. Den analyserade behovet av en ny nord-sydlig förbindelse väster om Stockholm samt beskrev problem, förutsättningar och tänkbara åtgärder. Miljöförutsättningarna studerades översiktligt och slutsatser drogs om vad som kunde bli betydande effekter och konsekvenser. Slutsatsen är att vägkapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet väster om centrala Stockholm behöver förstärkas. Förstudien följs av en vägutredning.

Vägutredning (avslutad)

Vägutredningen startade 2002 och var klar under våren 2005. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) godkändes av Länsstyrelsen i Stockholms län i maj 2005. Vägutredningen ställdes ut under sommaren/hösten 2005.

Vägutredningen studerade tre alternativ:

  • Förbifart Stockholm: från E4/E20 vid Kungens Kurva via Sätra, Kungshatt, Lovön, Vinsta, Lunda, Hjulsta till E4 Häggvik.
  • Diagonal Ulvsunda: från E4/E20 vid Kungens Kurva via Västertorp,  Ulvsundaplan, Kvarnbacken, Solvalla, Enköpingsvägen, Kista och E4 Häggvik. Ger även en anslutning i tunnel från Södra Länken.
  • Kombinationsalternativet: detta alternativ är ett försök att nå målen med vissa vägutbyggnader, kollektivtrafik samt vägavgifter. Vägutbyggnadsalternativen får motorvägsstandard med sex körfält.

Efter att remisserna sammanställts förordade Vägverket Region Stockholm (nuvarande Trafikverket) Förbifart Stockholm i slutet av 2006. Samtliga kommuner i Stockholm förordade också Förbifart Stockholm.

Under 2007 genomfördes en beredningsremiss till centrala statliga myndigheter, regionala myndigheter, alla kommuner i Stockholms län, Stockholms läns Landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län samt ett urval av organisationer och näringslivsföreträdare. I denna remissomgång tillstyrkte Länsstyrelsen Förbifart Stockholm under förutsättning att vissa villkor för att minska påfrestningarna på natur- och kulturmiljön uppfylls. Länsstyrelsen anser att riksintresset av en nord-sydlig vägförbindelse väger tungt liksom det starka stödet för Förbifart Stockholm från berörda kommuner.

Tillåtlighetsprövning (avslutad)

Efter bearbetning av inkomna yttranden lämnade Vägverket (nuvarande Trafikverket) under 2008 en framställan till regeringen om en så kallad tillåtlighetsprövning. Framställan kompletterades på regeringens kompletteringsbegäran i mars 2009. Regeringen gör sedan en prövning om projektet är tillåtligt enligt miljöbalken och väglagen.

Regeringen meddelade 3 september 2009 att man ger Förbifart Stockholm tillåtlighet.
Läs om beslutet på regeringens webbplats

Arbetsplan (avslutad)

I vägutredningen föreslogs en vägkorridor, som senare ändrats på några platser. Arbetsplanen beskriver i detalj var inom den föreslagna korridoren vägen ska gå. Som underlag för var vägen bör gå påbörjades mätningsarbeten och geotekniska undersökningar under hösten 2007. Dessa arbeten pågick i varierande omfattning till och med 2011.

Arbetsplanen innehåller detaljerade planritningar över vägens sträckning, vilka markytor som kommer att behövas och vilka fastigheter som berörs. I arbetsplanen beskrivs även vilka extra ytor som kommer att behövas under byggtiden, väganslutningar och så vidare. Arbetsplanen innehåller även en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, det vill säga en beskrivning av hur vägen och vägbygget kommer att påverka miljön och vilka skyddsåtgärder som kan behövas.
Läs mer om vad en arbetsplan är 

Samråd om arbetsplanen genomfördes oktober till december 2009 med berörda markägare, myndigheter och allmänhet. Då gavs tillfälle att yttra sig om innehållet i projektets arbetsplan.
Läs mer om samrådet 2009 

Synpunkterna från samrådet på arbetsplanen sammanställdes i en samrådsredogörelse och en del förslag inarbetades i arbetsplanen. Nästa steg var att arbetsplanen med MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) ställdes ut. 

Utställelsen skedde under juni-augusti 2011. Även då fanns det möjlighet att lämna synpunkter. Information om utställelsen och var materialet var utställt annonserades i dagspress, lokaltidningar och på denna webbplats. Handlingarna fanns tillgängliga på flertal kommunhus och bibliotek. Representater från projektet var också ute i köpcentrum och informerade. Här hittar du utställelsehandlingarna:
E4 Förbifart Stockholms utställelsehandlingar, 2011

Efter utställelsen sändes arbetsplanen till Länsstyrelsen för godkännande. Därefter färdigställdes slutligt förslag till arbetsplan och lämnades till Trafikverkets huvudkontor för fastställelse. Arbetsplanen lämnades in för fastställelse 6 november 2012 och fastställdes 6 november 2013.

Från det att arbetsplanen är fastställd är det möjligt att överklaga. Man måste inte ha lämnat synpunkter på arbetsplanen för att ha rätt att överklaga. Arbetsplanen överklagades i slutet av 2013 till regeringen.

Den 15 maj 2014 avslog regeringen samtliga överklaganden gällande arbetsplanen för Förbifart Stockholm och arbetsplanen vann laga kraft.

Förbifart Stockholm ansöker om miljödomar

Trafikverket har 22 juni 2011, lämnat in fyra ansökningar för Förbifart Stockholm till mark- och miljödomstolen.

Ansökningarna gäller tillstånd att leda bort grundvatten liksom att bygga och driva tre tillfälliga hamnar. Hösten 2012 bjöd mark- och miljödomstolen in samtliga berörda, det vill säga fastighetsägare och myndigheter, till muntliga förberedelser. Huvudförhandlingarna skedde när arbetsplanen vunnit laga kraft.

Under hösten 2014 genomfördes huvudförhandlingarna. Den 17 december 2014 meddelade mark- och milödomstolen domar för projekt Förbifart Stockholm. Domstolen har förordnat om verkställighet av domarna. Det innebär att Trafikverket fått de nödvändiga tillstånden för att leda bort grundvatten och bygga tre tillfälliga hamnar.

Tillstånden krävs enligt miljöbalken.

Trafikverket har dock överklagat domarna på två områden. Det ena gäller mark- och miljödomstolens domar i hamnmålen när det gäller domstolens villkor om bullernivåer under hamnarnas driftsskede. Det andra gäller att domstolen utökat sakägarkretsen. Förhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen som gäller överklagandena sker i oktober 2015. 

Bygghandling (pågår)

Bygghandlingen innehåller tekniska handlingar som krävs för att bygga vägen. Den innehåller även detaljerade planer för hur bygget ska gå till, hur man minskar störningar, vilka transportvägar som behövs och så vidare.

Bygge

Många aktiviteter pågår i fält som förberedelser för de stora arbetena i Förbifart Stockholm. Under hösten 2013 påbörjades arbeten med att förbereda de kommande byggarbetsplatserna genom att bland annat dra fram vatten och el. Kring vår/sommar 2014 påbörjades arbeten såsom förstärkningsarbeten, etablering av arbetsplatser och bullerskyddsåtgärder. Dessa arbeten utförs för att förbereda för huvudentreprenaderna som ska bygga Förbifart Stockholms tunnlar och trafikplatser. Dessa arbeten kommer igång successivt på flera platser längs sträckan under 2015-2018. Efterhand som tunnlar och trafikplatser blir färdigbyggda börjar arbetet med att installera de tekniska systemen, det kan t ex vara belysning, ventilation, övervakning och trafikstyrning.

Regeringen fattade den 23 oktober 2014 beslut om att frysa produktionen i projekt Förbifart Stockholm fram till den 1 maj 2015. Syftet med frysningen var att ge Stockholms stad, Stockholms läns landsting och övriga parter möjlighet att förhandla om det avtal som skrevs 2009 och som rör finansieringen av projektet. Då ingen ny överenskommelse slöts meddelade regeringen den 19 december att frysningen upphör den 1 januari 2015 och att byggarbetena kan återupptas.