Kallhäll

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Postadress:

Projekt Mälarbanan, 172 90  SUNDBYBERG
Telefon vx: 0771-921 921
Texttelefon: 0243-795 21

Besöksadress:

Stormbyvägen 2-4 SPÅNGA

Trafikverkets kundtjänst

Meta Moberg

Vi ska bygga ut två spår till fyra och i Kallhäll ska vi även bygga en pendeltågsstation och nya broar.

Ny station

Den nya pendeltågsstationen i Kallhäll ligger på ungefär samma plats som den nuvarande. Stationsentrén finns på den nya gång- och cykelbron. Stationen har två plattformar som sitter ihop i norra änden och totalt sju spår. På spåren vid plattformarna åker pendeltågen och på de två yttre spåren, ett på vardera sida, regional- och godståg. De två spåren mellan plattformarna är vändspår för pendeltågstrafiken. Dessutom finns spår söder om plattformarna som kan användas för att vända eller ställa upp pendeltåg.


Nya broar vid Kallhälls centrum

Den nya gång- och cykelbron vid Kallhälls centrum har entré till stationen. Den nya bron är flackare och har skärmtak över en ny cykelparkering samt mellan trapphuset till bussterminalen och entrén till stationshuset. Bron förbinder centrumtorget och bussterminalen med det gång- och cykelstråk vid Görvälns naturreservat och Bolinders strand på västra sidan. Vi bygger även ny gångbro söder om Kallhälls station och gång- och cykelväg väster om spåret mellan Arla och gång- och cykelbron vid Kallhälls centrum.

Landskapsbro och ny bro för Slammertorpsvägen

En ny landskapsbro för människor och djur byggs över järnvägen strax norr om bron för Slammertorpsvägen och blir cirka 50 meter bred. För att få plats med fyra spår river vi bron för Slammertorpsvägen och bygger ny bro söder om den gamla.