E12, Hemavan, tätortsupprustning

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Jöran  Gärtner

Trafikverkets kundtjänst

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten i Hemavan. Tung trafik från både Sverige och Norge går genom samhället där turismen är stor under vintersäsongen.

Hemavan är en expansiv turistort som delar sitt gatusystem med E12, Blå vägen. Här blandas genomfartstrafik med lokal trafik och oskyddade trafikanter. Längs båda sidor av vägen finns handel, service, stugbyar, aktiviteter och andra målpunkter. Invånarna upplever idag att hastighet genom tätorten är hög.

Trafikmängden uppmättes år 2011 till 860 fordon/dygn varav 130 tung trafik. Under turistsäsongen kan dygnsmedeltrafiken uppgår till ca 4 000 fordon i de centrala delarna. Vägen är rekommenderad för farligt gods.

Säkrare trafikmiljö

Trafikverket planerar åtgärder av väg E12 söder om Lassovägen till Solkatten och omfattar avsmalning av vägsektioner, trottoar på bägge sidor av vägen och bussfickor. Målen för utformingen är:

  •  Trygg och trafiksäker miljö – en jämn och anpassad hastighet
  •  Funktionellt och tillgängligt vägrum – ett vägrum för alla
  •  Trafikmiljö som fungerar bra vintertid med stora mängder snö och många trafikanter

 

Inbjudan till samrådsmöte

Tid: Onsdag 12 november, kl 18.30
Plats: Trolltunet, Kvarnstensvägen 1, Hemavan 
Mer information