E45, Storgatan i Dorotea, tätortsupprustning

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Per-Ola Isaksson

Trafikverkets kundtjänst

E45/Storgatan, Dorotea, Västerbottens län.

Trafikverket planerar för en upprustning av väg E45 genom Dorotea, för att skapa en attraktiv tätort med ökad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet och en trygg miljö för oskyddade trafikanter.

Arbetet omfattar framtagande av vägplan och bygghandling. Området sträcker sig från Snickerigatan i öst till kyrkogården i väst samt korsningen med väg 1052, där en gång- och cykelbana ska anläggas längs E45 genom Dorotea tätort. Den totala sträckan är 2,5 kilometer lång.

Dorotea kommun är den sydligaste av inlandskommunerna i Västerbottens län och inkörsporten till landskapet Lappland. Huvudorten Dorotea ligger där E45 och väg 92 möts. Europavägen utgör ryggraden i det nord- och sydliga inlandsvägnätet och är av riksintresse som en del av det europeiska nätet för transportsektorn. Vägen har internationell betydelse genom att mycket trafik går till och från Norge längs sträckan. Storgatan genom Dorotea tätort är en del av E45:ans vägsträckning. Trafikmängden längs Storgatan uppgår till cirka 2 000 fordon per dygn, varav 230 är tung trafik.

De problem som finns i dagsläget med vägen är att gatuanläggningen är relativt sliten och att gatubelysningen inte är tillräckligt funktionell eller trafiksäker. Passager är felaktiga, vilket medför problem för funktionshindrade. Genom Dorotea tätort är gaturummet och korsningar överdimensionerade. Det finns ett flertal målpunkter längs vägen som skola, bibliotek och sporthall. De breda gatorna inbjuder till höga hastigheter och skapar en otrygg trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna som färdas längs vägen.

Målen med projektet

Syftet med projektet är att skapa en miljö- och säkerhetsupprustad genomfart genom Dorotea tätort. Detta kan bidra till en trivsammare tätortsmiljö och ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i samband med anläggandet av en gång- och cykelbana.

Tidsplan

Projektstart: aug 2013. Upprätta vägplan och bygghandling: 2013 – 2015 (Q2).Tidigast byggstart: hösten 2015.