Järnvägen genom Sundsvall

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Kenth Nilsson

Trafikverkets kundtjänst

Järnvägen i Sundsvall

För att skapa bättre förutsättningar för att pendla behöver tillgängligheten mellan Sundsvalls resecentrum och perrongerna på järnvägsstationen förbättras.

Som ett resultat av utbyggnaden av Ådals- och Botniabanan kommer trafiken att öka väsentligt på järnvägen genom Sundsvall och söderut på Ostkustbanan. Åtgärder för att dämpa buller har genomförts på flera av fastigheterna utmed banan genom staden.

Åtgärder som planeras

Trafikverket har arbetat fram en ny spårplan för Sundsvalls central som möjliggör att fem stycken persontåg ska kunna stanna samtidigt vid resecentrum. Kapaciteten förstärks ytterligare genom att godstrafiken samtidigt får ett eget spår genom stationsområdet.

Det planeras för en förbindelse mellan resecentrum och perronger så att de resande ska kunna ta sig över spåren planskilt via en väderskyddad passage.

Ett programförslag som effektiviserar bomfällningarna genom centrala Sundsvall är framtaget under 2013.

Projektets nuläge och framtid

Programarbetet mellan parterna Trafikverket, Sundsvalls kommun och Jernhusen har genomförts under 2012-2013 och återfinns som ett förslag i nuvarande transportplan för år 2014-2025.

Byggande avgörs när åtgärdernas prioritering klargörs i kommande nationella transportplanen för år 2014-2025 som fastställs i mars. Effektivare bomfällning finns inte med som namngiven åtgärd i nationella transportplanen då kostnaden är mindre än 50 miljoner kronor.

Medel för projektet finns enligt förslag tillgängligt i nationella transportplanen för år 2020-2025.