Väg 252, Hallstahammar–Surahammar, ny mötesfri väg

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst

Lars  Königsson

Gunilla Sortti

Mattias Nordell

Väg 252

Trafikverket planerar att bygga väg 252 i en ny sträckning mellan Hallstahammar och Surahammar. Syftet är att förbättra vägens funktion som pendlingsväg och länk mellan väg 66 och E18.

Vi har tagit fram en arbetsplan för väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar med förslag på nybyggnad av väg 252 i cirka 8 km, indragning av cirka 50 m av befintlig väg 625 i Hallstahammar samt indragning av cirka 300 m av befintlig väg 252 vid anslutningen till nya väg 252. Frågan om Olbergavägen ingår inte i den arbetsplan som vi tagit fram.

Arbetsplanen har vunnit laga kraft

Arbetsplanen har vunnit laga kraft. Ett beslut som vunnit laga kraft ger Trafikverket rätt att mot ersättning ta marken som behövs för vägen i anspråk.

Samråd om vattenverksamhet

Vi har tagit fram en samrådshandling om vattenverksamhet i projektet. Vattenverksamheten gäller en ny bro över Kolbäcksån. Det var möjligt att ge synpunkter på handlingen under tiden den 10 februari–3 mars 2014. Du hittar handlingen under Dokument, se fliken Aktuella handlingar.

Arkeologisk förundersökning

Under hösten 2013 har en fördjupad arkeologisk förundersökning pågått i området.

Det här planerar vi att göra

Vi planerar att bygga väg 252 i en ny sträckning. Totalt blir den nya vägen cirka 8 km lång. Vägen blir en mötesfri landsväg, där körbanorna separeras av ett mitträcke.

Den nya vägen ska vika av från dagens väg 252 strax norr om Hallstahammar och ansluta till väg 66 i höjd med Långsjön.

Den nya vägen kommer att gå på en bro över Kolbäcksån och järnvägen.

Den nya vägen utformas så att hastigheten kan vara 100 km/tim.

Finansiering

Projektet finansieras genom den regionala länstransportplanen för Västmanlands län för år 2010–2021.

Pengar finns avsatta för att vi under 2014 ska kunna börja med förberedande arbeten som att flytta ledningar och göra arkeologiska slutundersökningar. Enligt planen som gäller idag skulle vägen kunna vara färdigbyggd under 2017.

Tidigare skeden

Vi har tidigare gjort en vägutredning och en förstudie. Du hittar vägutredningen och förstudien under Dokument.

Dokument

Här finns möjlighet att ladda hem eller skriva ut dokument