Väg 252, Hallstahammar–Surahammar, ny mötesfri landsväg

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst

Lars  Königsson

Peter Sättermann

Väg 252
Dagens väg 252.

Trafikverket ska bygga väg 252 i en ny sträckning mellan Hallstahammar och Surahammar. Syftet är att förbättra vägens funktion som pendlingsväg och länk mellan väg 66 och E18.

Arbetsplanen har vunnit laga kraft. Ett beslut som vunnit laga kraft ger Trafikverket rätt att mot ersättning ta marken som behövs för vägen i anspråk och bygga vägen enligt planen.

Arbetsplanen innehåller förslag på nybyggnad av väg 252 i cirka 8 km, indragning av cirka 50 m av befintlig väg 625 i Hallstahammar samt indragning av cirka 300 m av befintlig väg 252 vid anslutningen till nya väg 252. Frågan om Olbergavägen ingår inte i arbetsplanen.

Vad händer nu?

Under sommaren gör vi geotekniska undersökningar längs sträckan. Undersökningarna görs med bandvagn. De geotekniska undersökningarna pågår till augusti.

I början av juli startade grävmaskiner arbetet med att göra provgropar i den nya väglinjen.

Vi ska under hösten/vintern 2014/2015 upphandla en entreprenör som ska bygga vägen. Byggstart är planerad till våren 2015.

Under 2014 börjar även andra förberedande arbeten som att flytta ledningar, liksom de arkeologiska slutundersökningarna.

Det här ska vi göra

Vi ska bygga väg 252 i en ny sträckning. Totalt blir den nya vägen cirka 8 km lång. Vägen blir en mötesfri landsväg, där körbanorna separeras av ett mitträcke.

Den nya vägen ska vika av från dagens väg 252 strax norr om Hallstahammar och ansluta till väg 66 i höjd med Långsjön.

Den nya vägen kommer att gå på en bro över Kolbäcksån och järnvägen.

Den nya vägen utformas så att hastigheten kan vara 100 km/tim.

Finansiering

Projektet finansieras genom den regionala länstransportplanen för Västmanlands län för år 2010–2021.

Dokument

Här finns möjlighet att ladda hem eller skriva ut dokument