Väg 252, Hallstahammar–Surahammar, ny mötesfri landsväg

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst

Lars  Königsson

Peter Sättermann

Väg 252
Dagens väg 252.

Trafikverket ska bygga väg 252 i en ny sträckning mellan Hallstahammar och Surahammar. Syftet är att förbättra vägens funktion som pendlingsväg och länk mellan väg 66 och E18.

Väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar är en viktig regional förbindelselänk men har idag problem med framkomligheten och trafiksäkerheten. Vägen är bara sex meter bred och krokig.

Vad händer nu?

Under sommaren har vi gjort geotekniska undersökningar längs sträckan och börjat med förberedande arbeten som till exempel avverkning.

De arkeologiska slutundersökningarna startade i augusti och beräknas vara klara i december.

Projektet ska genomföras som två totalentreprenader. Den första entreprenaden omfattar sidovägnät samt bron över järnvägen. Den andra entreprenaden gäller den nya vägsträckningen. Upphandlingen av entreprenaden för bygget av järnvägsbron pågår och är klar under oktober. Arbetet med att bygga bron startar under senhösten och ska vara klart i april 2015.

Under våren 2015 räknar vi med att ha en entreprenör upphandlad för att bygga den nya vägen. Arbetet kommer troligtvis igång sommaren 2015. Vägen ska vara klar hösten 2017.

Vad ska vi göra?

Vi ska bygga väg 252 i en ny sträckning. Totalt blir den nya vägen cirka 8 km lång. Vägen blir en mötesfri landsväg, där körbanorna separeras av ett mitträcke.

Den nya vägen ska vika av från dagens väg 252 strax norr om Hallstahammar och ansluta till väg 66 i höjd med Långsjön.

Den nya vägen kommer att gå på en bro över Kolbäcksån och järnvägen.

Den nya vägen utformas så att hastigheten kan vara 100 km/tim.

Finansiering

Projektet finansieras genom den regionala länstransportplanen för Västmanlands län för år 2010–2021.

Dokument

Här finns möjlighet att ladda hem eller skriva ut dokument