Väg 252, Hallstahammar–Surahammar, ny mötesfri landsväg

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst

Lars  Königsson

Peter Sättermann

Väg 252
Dagens väg 252.

Trafikverket ska bygga väg 252 i en ny sträckning mellan Hallstahammar och Surahammar. Syftet är att förbättra vägens funktion som pendlingsväg och länk mellan väg 66 och E18.

Väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar är en viktig regional förbindelselänk men har idag problem med framkomligheten och trafiksäkerheten. Vägen är bara sex meter bred och krokig.

Stora delar av dagens väg går på Strömsholmsåsen och genom Näs och Rävnäs vattenskyddsområden.

Vad ska vi göra?

Vi ska bygga väg 252 i en ny sträckning. Totalt blir den nya vägen cirka 8 km lång. Vägen blir en mötesfri landsväg, där körbanorna separeras av ett mitträcke.

Den nya vägen ska vika av från dagens väg 252 strax norr om Hallstahammar och ansluta till väg 66 i höjd med Långsjön.

Den nya vägen kommer att gå på nya broar över Kolbäcksån respektive järnvägen.

Den nya vägen utformas så att hastigheten kan vara 100 km/tim.

Syftet med att bygga vägen i ny sträckning är att förbättra vägens funktion som pendlingsväg och förbindelse mellan väg 66 och E18 samt att skydda vattentäkten genom att minska trafikens påverkan vid Rävnäs.

Vad är på gång?

Projektet genomförs som två totalentreprenader. Den första entreprenaden omfattar sidovägnät samt bron över järnvägen. Den andra entreprenaden gäller den nya vägsträckningen. Upphandlingen av entreprenaden för bygget av järnvägsbron blev klar i november 2014 och arbetet med att bygga bron pågår.

Upphandling av entreprenör för att bygga den nya vägen pågår. Anbuden ska vara inlämnade i början av mars 2015 och vi räknar med att entreprenören är klar under våren 2015. Arbetet med vägbygget kommer då troligtvis igång sommaren 2015. Vägen ska vara klar hösten 2017.

Finansiering

Projektet finansieras genom den regionala länstransportplanen för Västmanlands län för år 2010–2021.

Entreprenadkostnaden för att bygga om vägen bedöms till cirka 200 miljoner kr.

Dokument

Här finns möjlighet att ladda hem eller skriva ut dokument