Väg 156, Skene–Skoghem, trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst

Johanna Kindlund

Håkan Sandström

Väg 156, Skene–Skoghem

Trafikverket har utrett hur trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 156, Skene–Skoghem, kan förbättras. En rad förbättrande åtgärder föreslås.

Väg 156 är förbindelsevägen mellan väg 40 och väg 41 och är den närmaste vägen för industritransporter och pendeltrafik från Kinna- och Svenljungaområdet mot Göteborg och Landvetter. Sträckan mellan Skene och Skoghem utgör in- och utfart till Kinna och betjänar även lokal trafik i Skene.

I dag är vägen otillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt, både för fordonstrafikanter och för oskyddade trafikanter. Vägens relativt starka stigning och avsaknad av stigningsfält innebär dessutom nedsatt framkomlighet.

De åtgärder vi föreslår innebär att den aktuella vägsträckan breddas med ett extra körfält i nordlig riktning samt med ett vänstersvängfält i den norra delen. Anslutningsvägar stängs och sidoområden förbättras vilket höjer säkerheten för biltrafiken.

Arbetsplanen har vunnit laga kraft

Regeringen har beslutat att överklaganden gällande arbetsplanen för väg 156 Skene-Skoghem avslås och arbetsplanen har därmed vunnit laga kraft. Läs hela regeringsbeslutet under Dokument, fliken Arkiv.

En entreprenör har upphandlats av Trafikverket för att utföra de planerade åtgärderna.  Redan nu har viss avverkning av kringliggande skog påbörjats.