Väg 156, Skene–Skoghem, trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst

Johanna Kindlund

Håkan Sandström

Lastbil på väg

Trafikverket har utrett hur trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 156, Skene–Skoghem, kan förbättras. Sedan mitten av november 2014 pågår arbetet med ombyggnation på sträckan.

Väg 156 är förbindelsevägen mellan väg 40 och väg 41 och är den närmaste vägen för industritransporter och pendeltrafik från Kinna- och Svenljungaområdet mot Göteborg och Landvetter. Sträckan mellan Skene och Skoghem utgör in- och utfart till Kinna och betjänar även lokal trafik i Skene.

I dag är vägen otillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt, både för fordonstrafikanter och för oskyddade trafikanter. Vägens relativt starka stigning och avsaknad av stigningsfält innebär dessutom nedsatt framkomlighet.

Det här gör vi för att öka säkerheten och framkomligheten

De åtgärder som nu genomförs innebär att den aktuella vägsträckan breddas med ett extra körfält i nordlig riktning samt med ett vänstersvängfält i den norra delen. Anslutningsvägar stängs och sidoområden förbättras vilket höjer säkerheten för biltrafiken. 

Tidplan för ombyggnationen

Regeringen har beslutat att överklaganden gällande arbetsplanen för väg 156 Skene-Skoghem avslås och arbetsplanen har därmed vunnit laga kraft. Läs hela regeringsbeslutet under Dokument, fliken Arkiv.

I mitten av november 2014 påbörjade vår entreprenör ombyggnationen och den totala tiden för byggskedet planeras bli ett år. Vägen kommer att vara öppen för trafik i sin nya funktion i oktober 2015. I november genomför vi återställningsarbeten

Trafiken kommer att påverkas under byggtiden men vi arbetar för att minimera störningarna som bygget orsakar.