Så sköter vi vägar

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Vägbygge

Här hittar du information om hur Trafikverket sköter vägar liksom information om väglag via Läget i trafiken. Dessutom kan du läsa vanliga frågor och svar om hur vi sköter våra vägar. Du kan även lämna synpunkter.

Trafikverket ansvarar för skötseln av det statliga vägnätet. Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare. Kartorna ”Vilken entreprenör sköter din väg?” visar vilka vägar vi ansvarar för och vilken entreprenör som sköter dem. Klicka på länken i vänstermenyn för att komma till kartorna.

Informationen om ansvarig entreprenör och eventuella ändringar av driftområdesgränser uppdateras varje år den 1 september, när vi förnyar entreprenadkontrakten för skötsel av vägar.

En viktig del av våra kontakter med trafikanterna är trafikcentralerna. De tar emot rapporter om trafiksituationer och väglag samt planerade och pågående arbeten från entreprenörerna. Trafikcentralen vidareförmedlar sedan informationen via olika medier och Läget på vägarna.

Skötsel av vägar – drift och underhåll

Att sköta vägarna – drift och underhåll – innebär att hålla dem i sådant skick att de är framkomliga och säkra året om. Här kan du läsa mer om vad som ingår i skötsel av vägar.

Våra kostnader för drift och underhåll av det statliga vägnätet är cirka 8 miljarder kronor per år. Hälften är kostnader för underhåll av beläggningar, en fjärdedel vinterväghållning och den återstående fjärdedelen övriga åtgärder som renhållning, skötsel av rastplatser och belysning.

Vi upphandlar i dag all skötsel, det vill säga drift och underhåll av det statliga vägnätet, i konkurrens. Det är våra väghållningsregioner som ansvarar för att upphandla drift och underhåll.

Kontroll av kvaliteten

De arbeten som vi beställer av entreprenörerna är specificerade och vi kontrollerar regelbundet att kraven uppfylls. Även om det är entreprenörer som utför den dagliga driften och underhållet av vägnätet är det Trafikverket som ansvarar för kvaliteten.

Läs mer om drift och underhåll på fliken nedan.

Sverige är indelat i ungefär 110 geografiska områden som kallas område för basunderhåll väg. Ett område består av 70 till 100 mil väg. Entreprenörens kontrakt varar fyra år med viss möjlighet till förläggning. De fyra största entreprenörerna är NCC, Peab, Skanska och Svevia.

Kontrakten omfattar främst kortsiktiga åtgärder som huvudsakligen syftar till att hålla vägen öppen för trafik – framkomligheten, till exempel:

  • vinterväghållning, det vill säga snöplogning och halkbekämpning
  • skötsel av grusvägar och belagda vägar
  • skötsel av rastplatser
  • lagning av mindre beläggningsskador och potthål
  • röjning och slåtter av vägslänter
  • byte av skadade vägmärken
  • vissa beläggningsarbeten.

Mer långsiktiga åtgärder som syftar till att vägkonstruktionen bevarar sin funktion upphandlar vi oftast separat. De dominerande åtgärderna är underhåll av vägens beläggning, broar och tunnlar.

Med rätt drift- och underhållsåtgärder kan vi hålla vägnätet i ett sådant skick som trafiken kräver och säkerställa att vägar, broar och tunnlar bevarar sin funktion. När vi planerar drift och underhåll utgår vi från ett antal effektsamband som beskriver nyttan med olika åtgärder utifrån följande kriterier:

  • framkomlighet
  • trafiksäkerhet
  • tillgänglighet.

Effektsambanden hjälper oss att prioritera och att bedöma hur samhällsekonomiskt lönsamma våra drift- och underhållsåtgärder är. 

Med hjälp av enkäter följer vi kontinuerligt upp hur nöjda trafikanterna är med hur vi sköter vägarna.