Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Snabba bilar på natten.

Planer och beslutsunderlag

Trafikverket ansvarar för trafikslagsövergripande, långsiktig planering av det samlade transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.

Trafikverket ska i nära dialog med regioner och kommuner svara för trafikslagsövergripande planering av det samlade transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.

Trafikverket har också ansvaret för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ska Trafikverket ansvara för att infrastrukturen utnyttjas effektivt och främjar säkra och miljöanpassade transporter. Nu pågår en utredning av hur planeringssystemet för transportsystemet ska se ut i framtiden.

Vad planeras, vem planerar och i vilket plandokument?

I pdf-filen finns en tabell som visar i vilken plan olika verksamheter hanteras i transportplanerna.
Tabell - vilken plan hanterar olika verksamheter i transportplanerna (powerpoint-fil, 209 kB, öppnas i nytt fönster)

Nedan finns en karta över de nationella stamvägarna. Den nationella planen innehåller investeringar på detta vägnät.
Sverigekarta över stamvägnätet med vägnummer (pdf-fil, 4 MB, öppnas i nytt fönster) 

Riksdagen fattar under slutet av 2016 beslut om infrastrukturpropositionen; Investering i framtiden- innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. I den föreslås de ekonomiska ramarna för nästa planperiod 2018-2029.
Ny infrastrukturproposition presenterad (Regeringens webbplats)

Nationell planering

I nuvarande planeringssystem upprättar Trafikverket den nationella planen för transportinfrastruktur utifrån direktiv och förutsättningar från regeringen. Detta sker i samarbete med länsplaneupprättare och andra berörda aktörer. Regeringen fastställer sedan planen.

På Nationell planering (se menyn) finns information om nationell planering, där kan du även ta del av nationella planer.

Regional planering

Det är länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan eller kommunala samarbetsorgan som upprättar länsplaner för regional transportinfrastruktur. Regeringen fastställer de ekonomiska ramarna för länsplanerna. Trafikverket, kommuner och trafikhuvudmän bistår med underlag till länsplanerna. Länsplanerna får även avse investeringar och förbättringsåtgärder som Trafikverket ansvarar för enligt förordningen om nationell plan för transportinfrastruktur.

På Länsplaner (se menyn) finns länkar till länsplanerna.

Kommunal planering

När det gäller planering av kommunal infrastruktur ansvarar kommunerna själva för planering och genomförande av sin infrastruktur, läs mer på länken Kommunal planering till vänster. 

Genomförande av planer

Trafikverket har i det nuvarande planeringssystemet ansvar för genomförande av såväl den nationella planen som länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Detta sker genom att regeringen årligen via regleringsbrev tilldelar Trafikverket anslag för genomförande av planerna. Genomförande av åtgärder i nationell plan och regionala planer kräver även lagenlig prövning och myndighetsbeslut.