Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklister i stadsmiljö.

Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer - stadsmiljöavtal

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen SFS 2015:579. Stödet uppgår till två miljarder kronor under perioden 2015-2018.

Trafikverket har hittills under 2015 och 2016 beviljat stöd för cirka en miljard kronor.

Denna ansökningsomgång öppnade den 22 augusti och sista ansökningsdag var den 3 oktober 2016.

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik. Förutsättningar för stöd är också att motprestationer genomförs som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av kommuner och landsting.

Det projekt som söks bör ta ett samlat grepp för att främja hållbara stadsmiljöer och hållbart resande. Landsting och kommun bör söka gemensamt när det gäller åtgärder och motprestationer som inte enskilt kan utföras av den ena parten. Vid gemensam ansökan ska en av parterna stå som huvudsökande.

Till exempel kan en kommun söka för åtgärder och genomföra motprestationer även om en del av åtgärderna genomförs av landstinget.

För vilka åtgärder kan man söka om stöd?

Stöd lämnas till investeringar i anläggningar för lokal och regional kollektivtrafik. Med anläggningar för lokal och regional kollektivtrafik avses vägar och gator, spåranläggningar, kajer för lokala och regionala persontransporter, hållplatser och vänthallar utom anläggningar med uthyrning av lokaler, perronger, och liknande som tillgodoser ett allmänt lokalt och regionalt kommunikationsbehov.

Stöd lämnas även till investeringar i anläggningar för nya transportlösningar för lokal och regional kollektivtrafik för att demonstrera och prova dessa.

Stöd lämnas inte till gång- och cykelåtgärder såsom gång- och cykelvägar eller cykelparkeringar, inte ens om de ligger i anslutning till kollektivtrafiken. Stöd lämnas inte heller till pendelparkeringar, depåer, fordon och driftåtgärder.

Laddinfrastruktur för elbussar kan komma i fråga för stadsmiljöavtalen om de ingår i en större paketlösning med andra kollektivtrafikanläggningar såsom exempelvis bussgator, hållplatser, signalsystem. Om man däremot endast söker för laddinfrastruktur hänvisar vi istället till Naturvårdsverkets stöd till lokala klimatinvesteringar – Klimatklivet. Under hösten 2016 kommer det även att finnas ett stöd till elbussar som Energimyndigheten kommer handlägga.

Klimatklivet (Naturvårdsverkets webbplats)

Elbusspremie (Energimyndighetens webbplats)

På webbplatsen Plattform för hållbar stadsutveckling kan man ta del av olika satsningar med syfte att främja hållbar stadsutveckling.

Hållbar stad (hallbarstad.se)

Motprestation

Som motprestation ska kommunen eller landstinget åta sig att genomföra andra åtgärder som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Det kan handla om:

Planer för bebyggelse som ligger centralt, kollektivtrafiknära och funktionsblandat.Utbyggnad av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik utöver det som medfinansiering söks för.Utformning av gator och hastighet på gator i staden anpassade för gående, cyklister och kollektivtrafik.Parkeringsstrategi, parkeringstal och avgifter i syfte att minska biltrafiken i staden.

Ett annat exempel på motprestation är Mobility managment åtgärder för att öka andelen resande med kollektivtrafik, cykel och gång.

Den sökandes motprestationer bör till omfattning svara mot de åtgärder som stöd söks för. Åtgärder och motprestationer bör samlat ta ett helhetsgrepp för att främja en hållbar stadsmiljö.

Motprestationer i form av gång- och cykelvägar, parkeringsstrategier, annan kollektivtrafik och så vidare ska vara slutförda senast 2018. Motprestationer i form av bostadsbyggande behöver inte vara slutfört 2018 men det ska framgå i ansökan när bostäderna är inflyttningsklara.

Stödnivå

Stöd lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för genomförda åtgärder. Vid fastställandet beaktar Trafikverket om kommunen eller landstinget har sökt eller beviljats annan offentlig eller privat finansiering för att genomföra åtgärden.

Stödet betalas ut årsvis mot redovisning av nedlagd kostnad. Trafikverket kan betala ut högst 50 procent av beviljat stöd i förskott.

Rapportering och uppföljning

Vid beslut om stöd ska kommunen eller landstinget inom sex månader inkomma med en plan till Trafikverket om hur uppföljningen kommer läggas upp. Planen ska tas fram i samråd med K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) som fått Trafikverkets uppdrag att utvärdera stadsmiljöavtalen. Kommunen eller landstinget ska utöver detta även vara behjälplig med uppgifter till den utvärdering som görs av stödet.

Mätning av resande och resandefördelning (bil, kollektivtrafik, gång och cykel) ska för relevanta områden ske före och efter genomförandet av åtgärder och motprestationer.

En kommun eller ett landsting som har fått beviljat stöd ska i samband med redovisningen av kostnaderna redovisa till Trafikverket hur genomförandet av åtgärderna som stödet avser samt motprestationerna fortskrider.

När både åtgärderna som stödet avser och motprestationerna har genomförts ska en slutrapport skickas till Trafikverket inom sex månader från den planerade sluttidpunkt som framgår av beslutet. Slutrapporten ska innehålla en ekonomisk redovisning, en redovisning av effekter på resande och resandefördelning, en redogörelse för den sökandes arbete för hållbar stadsmiljö samt hur åtgärder och motprestationer har bidragit till detta. Trafikverket kommer närmare specificera vad redogörelsen ska innehålla i samband med beslut.

Om ansökan och beslut

Sista ansökningsdatum för den här omgången var den 3 oktober 2016. Trafikverkets ambition är att meddela beslut senast under december månad. En förutsättning för stöd är att ansökan skickats in till Trafikverket innan det fysiska arbetet med den åtgärd som stöd söks för har inletts. I dagsläget finns inget beslut om fler ansökningsomgångar.

Total stödvolym

Den totala stödvolymen för så kallade stadsmiljöavtal är två miljarder kronor. Trafikverket har hittills under 2015 och 2016 beviljat stöd för cirka en miljard kronor.