Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Finansiellt stöd inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (TEN-T-finansiering)

Trafikverket har regeringens uppdrag att koordinera alla ansökningar om stöd från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) avseende transport som upprättas av svensk aktör, eller där svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av utländsk aktör.

Trafikverket har också uppdraget att koordinera uppföljningen av de projekt som beviljas stöd via denna fond. CEF utgör också en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T). CEF Transport, ersätter tidigare regelverk om TEN-T finansiering. Alla ansökningar inom CEF förutsätter regeringens godkännande.

Utlysningen 2014 (CEF2014)

Den första utlysningen i nuvarande programperiod, CEF2014 öppnades den 11 september 2014. Utlysningen var öppen till och med den 26 februari 2015. På grund av tekniska svårigheter med ansökningsmodulen TENtec fanns möjligheter att registrera ansökningar till och med den 3 mars 2015.

Totalt inkom 735 ansökningar om stöd från CEF från alla medlemsländer och inom flera prioriteringar var det ansökta beloppet långt över tillgängliga medel.

Den 10 juli 2015 beslutade CEF Transport Committé att stödja totalt 276 projekt. Av totalt 56 inlämnade projekt med svenska partners föreslogs 26 för finansiering. Totalkostnaden för dessa projekt uppgick till 1 030 miljoner euro och bidraget från CEF till 479 miljoner euro. Den svenska bidragsandelen kan uppskattas till cirka 78 miljoner euro. Ett stort antal projekt inom området Motorways of the Sea (totalt 9 stycken) med svenska partners föreslogs för finansiering. Likaså föreslogs flera ITS-projekt och inom SESAR (flygtrafikledning) medel från CEF. Inom energiområdet fick två projekt med svenska partners finansiering. En positiv nyhet var att två svenska projekt tilldelades medel för två nya prioriteringar: inom området urbana noder där Norrköpings kommun fick medel för att utveckla kopplingarna mellan olika transportslag och Trafikverket för att förbättra transportsystemet mot tredje land genom att projektera för en ny järnvägsbank och kommande elektrifiering på sträckan Storlien-norska gränsen. Projekt Norrbotniabanan fick CEF-medel för att projektera järnvägssträckan Umeå-Skellefteå.

Utlysningen 2015 (CEF2015)

Den 16 februari 2016 avslutades den andra ansökningsomgången i CEF-programmet för transporter. Trots att tillgängliga medel, cirka 1 miljard euro, var betydligt lägre än den första ansökningsomgången (CEF2014), så var intresset från svenska aktörer betydande. Totalt lämnades 38 ansökningar med svenska partners. Av dessa avsåg 22 Motorways of the Sea och 10 projekt för Air Traffic Management. Övriga ansökningar avsåg ERTMS, Multimodal och Road (Innovation). Till höger finns en sammanställning över de ansökningar som har lämnats in till EU.

Den 17 juni 2016 presenterade Kommissionen vilka projekt man avse att föreslå för finansiering från CEF2016. Av totalt 38 inlämnade projekt med svenska partners föreslås 16 för finansiering. Av dessa avser nio projekt inom området flygtrafikledning, sex projekt inom området sjömotorvägar (Motorways of the Sea) och ett projekt som avser stöd för ERTMS fordonsutrustning. Från svenskt perspektiv kan konstateras att flertalet ansökningar inom området flygtrafikledning, bl.a. Skavsta flygplats, föreslås för finansiering. Det svenska ERTMS-projektet har också föreslagits för finansiering. Närmare information finns under nedanstående länkar.

Den 8 juli beslutade CEF-kommittén om dessa projektförslag. Efter detta möte har INEA kontaktat respektive projekt och inlett diskussioner om bidragsavtalet (grant agreement). Sista tidpunkt för att komma överens med INEA om de projekt som beviljades medel i CEF2015 är 18 november. De första förskottsbetalningarna förväntas innan slutet av 2016

Utlysningen 2016 (CEF2016)

Kommande utlysning, CEF2016, kommer att vara mycket begränsad även jämfört med CEF2015. Några utlysningar inom områdena SESAR, ITS, Motorways of the Sea eller traditionell infrastruktur planeras sålunda inte. Av intresse för svenska sökande är två prioriteringar inom områdena:

  • Freight Transport Services
  • Actions to reduce rail freight noise

EU föreslår totalt 20 miljoner euro per prioritering, det vill säga totalt 40 miljoner euro. Dessa prioriteringar är öppna för alla medlemsländer. Därutöver finns det prioriteringar som bara är öppna för de medlemsländer som är berättigade till stöd från sammanhållningsfonderna (så kallade cohesion funds)

En indikativ tidpunkt för publicering av utlysningarna är angiven till oktober 2016 men vi rekommenderar alla presumtiva sökande att regelbundet gå in på INEA:s webbplats. En mera detaljerad information om vad som ingår under respektive område framgår av de dokument (Decision C(2016) 1775 transport Annex), se nedan. Se särskilt sidorna 5-13. Deadline för denna utlysning väntas bli januari 2017.

Utöver ovanstående utlysning planerar även EU en utlysning inom CEF som kombinerar områdena energi och transport (Synergy call). Detta är första gången en sådan utlysning an-ordnas och formerna för denna är i skrivande stund lite oklara men sannolikt kommer CEF-sekretariatet att liksom för CEF Transport att koordinera denna.

Utlysningen omfattar totalt 40 miljoner euro. Projektet som omfattas av denna utlysning ska vara studier som gärna inkluderar testverksamhet. Mera information finns i dokumentet Decision C(2016) 1778 synergies Annex (se dokument nedan).

Den indikativa tidpunkten för publicering av denna utlysning är september 2016. Vi har den 16 juni 2016 tillsammans med Näringsdepartementet genomfört ett informationsmöte om dessa ansökningar. Underlag från detta möte finns nedan under rubriken CEF-utlysning CEF2016.

På TEN-T-dagarna i Rotterdam den 20-22 juni meddelade KOM att 750 miljoner euro kommer att användas till två ytterligare utlysningar: en för ERTMS och en för övriga horisontella prioriteringar. KOM hoppas att utlysningarna kan publiceras under våren 2017.

Liksom vid tidigare utlysningar inom ramen för CEF Transport kommer vi att presentera en tidplan. En förutsättning för alla utlysningar inom CEF är att ansökningarna måste godkännas av respektive medlemsland. Vi kommer därför att begära en övergripande projektbeskrivning som ett led i Näringsdepartementets godkännande. En mall för denna (mall för Projekt-pm) finns under rubriken CEF-utlysning 2016. Vi kommer också att begära de slutliga ansökningarna några veckor innan regeringen godkänner dessa.

Vi rekommenderar att ni som avser att upprätta ansökningar redan nu påbörjar arbetet med att ta fram Projekt-pm.

Dokument som rör CEF2016 återfinns nedan. Vi kommer att kontinuerligt uppdatera denna sida.