Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E22 mellan Lösen och Jämjö

Vi planerar att bygga om E22, delen Lösen–Jämjö, till en motortrafikled. Genom att bygga om sträckan förbättrar vi framkomligheten och trafiksäkerheten. Miljön för de boende i Jämjö blir bättre eftersom trafiken minskar.

Idag har sträckan låg standard i förhållande till den trafikmängd som trafikerar vägen, samt att vägen går rakt genom samhället och orsakar störningar för de boende. Genomfartstrafiken blandas med lokaltrafik och med långsamtgående fordon som till exempel traktorer. Hastigheter på 30, 50 och 70 kilometer i timmen på flera sträckor gör att framkomligheten begränsas. Trafiksäkerheten är dålig eftersom det finns många anslutningar, dessutom är trafiken på vägen inte mötesseparerad.

Vad händer nu?

Vi planerar att bygga om E22, delen Lösen–Jämjö, till en motortrafikled. Föreslagens åtgärd kräver en ny vägplan för E22, som ska utreda var och hur vägen ska bygga i den vägkorridor som är beslutad efter vägutredningen.

Se gärna panoramavyerna från projektet här, finns även längst ner på denna sidan samt förstorade bilder under menyn "Dokument" av de som visas i bildspelet ovan.

Fältarbeten under våren 2017

Geotekniska fältarbeten: Trafikverket genomför just nu geotekniska fältarbeten i anslutning till den planerade vägsträckningen från Lösen till Jämjö. Arbetena kommer att påbörjas i väster.

Arkeologiska fältarbeten: Mellan 27 mars-30 april 2017 gjordes arkeologiska undersökningarna längs sträckan. För mer information om utredningen och vilka platser som undersöktes se information från Museiarkeologi Sydost.

Samråd

Vägplanen har varit ute på samråd och synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket senast 24 mars 2017.

Samrådsmöten hölls den 28 februari och 1 mars 2017 på Jändelskolan och samrådshandlingarna finns tillgängliga här på webben under menyn "Dokument".

På samrådet informerade vi om:

  • Vägfrågans formella handläggning.
  • Förslag på vägens utformning.
  • Förslagets miljökonsekvenser.
  • Påverkan på berörda vattenmiljöer/vattenverksamhet.

Genomförandet av vägplanen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan och därmed har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats.

När kan du påverka?

Du har alltid möjlighet att kontakta oss för att diskutera och ställa frågor.