Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bil på väg

Väg 161, Ulseröd–E6/Torpmotet, delen Bäcken–Rotviksbro

Väg 161 ingår i ett viktigt regionalt stråk på sträckan Lysekil-Uddevalla-Trollhättan- Lidköping-Skövde-Karlsborg. Vägen är viktig för såväl godstrafik som arbetspendling.

Trafikverket fattade beslut i februari 2014 om att gå vidare med lokalisering av väg 161 i korridor B, vilket innebär utbyggnad i ny sträckning. (beslut med motivering och kartor finns under Dokument-menyn).

Inför beslutet tog Trafikverket år 2013 fram en vägplan samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ, som ställdes ut för allmänheten samt skickades på remiss till myndigheter och organisationer. Efter utställningen sammanställdes inkomna yttranden och synpunkter i en samrådsredogörelse.

Föreslagen ny vägsträckning enligt korridor B börjar i väster vid Berghogen, strax efter korsningen med väg 805 mot Hällebäck och Jordfall. Där viker ny väg av mot nordost och går via Fåglekärr, genom en smal dalgång förbi Prästklev och vidare till Rotvik där den följer befintlig sträckning fram till cirkulationsplatsen vid Rotviksbro. Befintlig väg 161 ligger kvar och blir lokalväg.

Flera samråd angående föreslagen vägsträckning genomfördes under våren och sommaren 2014. Därefter har vägens placering och utformning projekterats mer i detalj och synpunkter från genomförda samråd har så långt det är möjligt beaktats i arbetet med vägplanens miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och planbeskrivning. Under våren 2015 skickade Trafikverket in MKB:n till länsstyrelsen för godkännande. Länsstyrelsen har därefter begärt in kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen.

Under sommaren 2015 har ett kompletterande samråd genomförts med vägplanens samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ som underlag. Handlingen har skickats på remiss till ett antal myndigheter och organisationer som tillhör den s k utökade samrådskretsen.

För närvarande pågår arbete med att ta fram underlag för ansökan om Natura 2000-tillstånd för Svälte kile. Bland annat sker provtagningar av vattenkvaliteten i Rotviksbäcken och Svälte kile samt inventering av ålgräsförekomst. Även studier som utreder spridning och påverkan av grumlande partiklar i havsviken genomförs.

Det kompletterande arbetet med vägplanens MKB är klart och länsstyrelsen har den 3 december 2015 godkänt MKB:n. Vägplanen kungörs och möjliggörs för granskning under perioden 14 december 2015-29 januari 2016. Under denna tid ges myndigheter och allmänheten tillfälle att ta del av det upprättade förslaget.