Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 928, Munkedal–Hedekas, bärighetshöjande åtgärder

Väg 928 är ett viktigt stråk för såväl gods- som persontransporter. Nu gör vi åtgärder för att höja standarden, framkomligheten och säkerheten för alla trafikanter och boende.

Väg 928, Munkedal–Hedekas, är ett viktigt stråk för såväl gods- som persontransporter. Medeldygnstrafiken över ett år varierar mellan cirka 970 och 1170 fordon per dygn. Det har inte gjorts reinvesteringar på länge och vägens standard är nu lägre än avsett.

Projektets mål är att åstadkomma en god framkomlighet för näringslivets transporter och för boende, ökad trafiksäkerhet på vägen samt förbättrad bärighet på vägen och därmed en säkrare och bekvämare trafikmiljö.

Vad ska vi göra?

Åtgärderna ska höja bärigheten på vägen för att kunna hantera dagens trafiklaster. Projektet ska säkerställa vattenavrinning, trumbyten samt avverkning av skog inom vägområdet. De trafiksäkerhetshöjande åtgärderna som ska genomföras är komplettering av räcken, iordningställande av väntytor vid hållplatser samt hastighetsdämpande åtgärder inom Hedekas tätort. Under 2017 kommer makadam att fräsas in i vägkroppen och vägen kommer avslutningsvis att få ny beläggning.

Projektet planeras så att varje delåtgärd utförs i rätt ordning för att säkerställa bästa möjliga framkomlighet under byggskedet samt högsta kvalitet på slutprodukten.

När utförs arbetena?

Arbetena startar hösten 2016 och kommer att färdigställas under 2017. Arbetet utförs i olika etapper på olika ställen.

Hur påverkas trafiken?

Under vintern 2016/2017 kommer sprängningsarbeten förekomma vid vissa tillfällen på vissa ställen. Då måste trafiken stoppas under max 10 minuter. Vid vissa moment och avsnitt 2016 kommer trafiken att regleras med trafikljus. Dessa kan förlänga restiden med upp till 5 minuter.

Bakgrund

Som underlag för de åtgärder som kommer att utföras ligger en bärighetsutredning samt en åtgärdsvalsstudie, framtagen i ett samarbete mellan Munkedals Kommun, Trafikverket och lokala bussbolag.