Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 158, Hovåsmotet–Brottkärrsmotet

Göteborgs stad planerar för omfattande exploatering i anslutning till Brottkärrsmotet. Det innebär att trafiken på väg 158 kommer att öka. Målet med projektet är att bidra till ett mer hållbart resande och mindre biltrafik.

Aktuellt

Samråd - planutformning

Trafikverket arbetar med en vägplan för väg 158 körfält mellan Hovåsmotet och Brottkärsmotet samt ramper i Hovåsmotet i Göteborgs kommun. Onsdagen den 10 maj höll vi ett möte för att berätta om projektet och ta del av synpunkter.

Se presentationen som visades på mötet här:
Presentation samrådsmöte väg 158 20170510 (pdf-fil, 6 MB, öppnas i nytt fönster)

Samrådshandlingen finns under Dokument (Aktuella handlingar) här på projektsidan.

Sträckan mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet på väg 158, Säröleden, är under vissa tider på dygnet hårt trafikerad. I dag har vägen två körfält i norrgående riktning och ett körfält i södergående riktning. Göteborgs stad planerar för omfattande exploatering i anslutning till Brottkärrsmotet och Billdalsvägen genom bland annat två detaljplaner: Närcentrum vid Brottkärrsmotet och Norr om Uggledal (drygt 1 000 bostäder). Exploateringen kommer att medföra ytterligare trafikbelastning på väg 158. Det innebär att de problem med köer som i dag finns på väg 158 kommer att förvärras om vi inte vidtar några särskilda åtgärder för att motverka detta.

Mål

Det övergripande målet är ett mer hållbart resande med minskad biltrafik och ökad kollektivtrafik. Trafikverket har valt ett antal åtgärder utifrån en åtgärdsvalsstudie. Därtill har vi identifierat tre delmål med utgångspunkt i den problembild som vi tog fram inom ramen för åtgärdsvalsstudien. Dessa mål är förbättrad konkurrenskraft för kollektivtrafiken, förbättrad kösituation för biltrafiken och förbättrad trafiksituation på lokalvägnätet. Utöver detta är ett mål att bullersituationen inte ska förvärras av åtgärder längs sträckan.

Pendelparkering vid Brottkärrsmotet

Utöver de två etapper som beskrivs under genomförande nedan kommer vi att bygga en pendelparkering vid Brottkärrsmotet. Pendelparkeringen kommer rymma cirka 100-120 bilar och vi kommer även att bygga en cirkulationsplats för att hantera in och utfart till pendelparkeringen. Vi arbetar just nu med att ta fram en bygghandling och planerar för upphandling av entreprenör som hjälper oss att bygga. Beräknad byggstart är sommaren 2017 och pendelparkeringen planeras vara klar december 2017.

Se en skiss över pendelparkeringen genom att klicka på länken nedan:

Skiss, pendelparkering vid Brottkärrsmotet (pdf-fil, 2 MB, öppnas i nytt fönster)