Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E6, Faunapassager vid Sandsjöbackaområdet, Mölndal–Kungsbacka

Sommaren 2016 påbörjades byggnation av åtgärder som minskar barriären för faunan i landskapet vid Sandsjöbackaområdet i Mölndals och Kungsbackas kommuner. Viltolyckorna bedöms också minska. Se film om projektet längre ned på denna sida.

Händelse vid gjutning av ekoduktens överbyggnad norr om trafikplats Kungsbacka Norra

Se senaste informationen under Frågor och svar, samt även analysen och dess rapport för orsak till händelsen.

I samband med gjutning av överbyggnaden till ekodukten, natten till den 26 januari, vek sig inledningsvis stöttor i formställningen som bär gjutformen. Av säkerhetsskäl avbröts alla arbeten. På grund av eventuell risk för ras och påverkan på den passerande trafiken beslutades även att stänga av trafiken helt förbi byggarbetsplatsen cirka klockan 03.30 mellan trafikplats Kungsbacka Norra och Lindomemotet. Trafiken leddes om via gamla E6 och väg 158.

Trafikverket beslöt att riva delar av bron och innan detta var gjort kunde ingen trafik passera arbetsplatsen. Inga delar av brokonstruktionen rasade, ingen person eller trafikant skadades och vägen skadades inte. Det blev heller ingen påverkan på miljön i området.

Trafikverket, entreprenören och rivningsentreprenören arbetade tillsammans fram en lösning som innebar att man rev så mycket som krävdes av broöverbyggnaden för att säkerställa trafiköppning så snart som möjligt. Tack vare det goda samarbetet kunde trafiköppning ske 12 timmar före prognos. Vägen var helt öppen vid sextiden på fredagsmorgonen 27 januari.

Återstående arbeten

Trafikverket behöver riva hela överbyggnaden av säkerhets- och kvalitetsskäl. Vi påbörjade rivningsarbetet igen den 23 februari och rivningen planeras att pågå mars ut. Vi använder oss av två metoder när vi river, den ena innebär att en kran lyfter ner delar av balkarna och den andra innebär att vi använder en hydraulisk hammare som knackar sönder överbyggnaden. Inga avstängningar i trafiken är planerade. Trafiken flyter på med fyra körfält och 70 km/h på en sträcka av cirka 500 m. Arbetsområdet är avstängt för obehöriga av säkerhetsskäl. Se en bild från rivningsarbetet under Byggbilder.

Inriktningen är att vi återupptar byggnationen av ekodukten i april 2017. Vår preliminära bedömning i dagsläget är att vi kan bli klara med ekodukten som vi tidigare sagt, under juni 2018.

Västra brostödet och mittpelarna ser ut att kunna räddas. När rivningen är helt klar kommer brostöden att mätas in på nytt och besiktigas för att säkerhetsställa kvaliteten. De tidigare redovisade trafikföringsskedena Etapp 1,2 och 3 kommer att få uppdaterade tider i tidplanen efter april 2017.

Trafikverkets analys klar

Trafikverket och entreprenören har utrett och samlat fakta gällande händelsen med formställningen och har i stort sett kommit fram till samma bedömda orsak. En analys till varför stöttorna i formställningen vek sig har tagits fram av Trafikverket, se rapport Analys av händelse vid gjutning 26 januari 2017 (pdf-fil, 539 kB öpnnas i nytt fönster).

De beräkningarna som utförts för de laster som formställningen skulle ta upp vid gjutning av ekoduktens överbyggnad hade inte tagit tillräcklig hänsyn till den välvda överbyggnadens form. Detta ledde till att den blöta betongen skapade en ovanligt stor horisontallast som tryckte på så att stöttor började vika sig under brodelens mittparti. Lastfördelningen av den blöta betongen gjorde att lasten ökade på vissa stöttor vilket ledde till att de vek sig. Det blev en dominoeffekt och fler stöttor vek sig under natten. Bron hade ännu inte en helt härdad betongmassa i överbyggnaden och började få en förskjutning mot E6.

Nya beräkningsunderlag för formställningen samt förstärkningar tas fram av entreprenören och kontrolleras innan nya gjutningar påbörjas.

Kostnader

Samtliga faunaåtgärder för projektet omfattar nybyggnation av en större ekodukt norr om trafikplats Kungsbacka Norra vid Sandsjöbackareservatet samt viltstängsling och viltuthopp vid Torrekullamotet, Kålleredsmotet och Lindomemotet på E6. En färist har även byggts vid Äpplekullevägen vid Kålleredsmotet. Den totala kostnaden för samtliga faunaåtgärder (det vill säga ekodukt och faunaåtgärder vid trafikplatserna) inklusive tillhörande produktionskostnader, projektering, marklösen, miljöuppföljning, uppföljning av faunan och viltolyckor samt projektadministration har bedömts till cirka 80 miljoner kronor. Av dessa 80 miljoner ligger ungefär 55-60 miljoner på kostnader för ekodukten inklusive miljöuppföljningskostnader.

Produktionskostnaden på ungefär 55-60 miljoner för Trafikverkets ekodukt bedömer vi är densamma som innan händelsen vid betonggjutningen. Kringkostnader så som analysarbete i samband med gjutningen kan tillkomma, men hur mycket extra det kommer att kosta vet vi inte i dagsläget.

Händelsen med deformationen av stöttorna och rivningen av överbyggnaden hanteras som ett försäkringsärende hos entreprenören och hos dennes anlitade underentreprenörer. Kostnaderna kommer att regleras mellan parterna enligt deras gällande avtal.

Läs mer om projektet under Fördjupning och Frågor och svar.