Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Störs du av buller från trafiken?

Vi gör omfattande åtgärder på bostäder för att dämpa ljudnivåerna för dem som är mest utsatta för trafikbuller längs statliga vägar och järnvägar

Så här gör vi för att så effektivt som möjligt minska bullret för de mest utsatta längs statliga vägar och järnvägar:

  1. Vi inventerar vägar och järnvägar med de största bullerproblemen och kartlägger vilka fastigheter som är mest utsatta. Därefter lägger vi in de prioriterade fastigheterna i en plan. Höga bullernivåer inomhus prioriteras högre än höga bullernivåer utomhus. Vi åtgärdar även uteplatser där det är mycket höga bullernivåer och tät trafik.
  2. Vi tar kontakt med berörda fastighetsägare när det är dags att genomföra bullerskyddsåtgärden. Vi besiktar huset för att få en slutlig bedömning. En vanlig åtgärd är att montera tilläggsrutor på fönstren, men ibland byter vi hela fönstret. För att minska bullret på uteplatser sätter vi upp bullerdämpande skärmar. De byggs ofta på tomten för att dämpa bullret på en avgränsad uteplats.
  3. När och var vi genomför åtgärderna bestäms dels av den budget vi har, dels av en geografisk planering så att arbetet blir så effektivt som möjligt. Även om du bor i ett hus som är uppfyller kriterierna för en åtgärd kan det ta flera år innan den genomförs.

Kriterier

För att vi ska göra en åtgärd krävs att huset uppfyller åtminstone något av följande kriterier:

  • ekvivalent ljudnivå är över 40 dBA inomhus
  • de maximala ljudnivåerna är högre än 55 dBA inomhus fler än fem gånger per natt
  • ekvivalent ljudnivå är över 65 dBA vid alla befintliga uteplatser.

Det ska dessutom vara tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att göra åtgärden. Till exempel räknar vi med att huset har en normal standard på fasaden. Vi åtgärdar vanligen inte byggnader som är uppförda eller ombyggda efter 1995. Då infördes nämligen ljudkrav i Boverkets byggregler som innebär att ljudnivån inomhus är säkrad.

Observera

Just nu är det längre handläggningstider än normalt.