Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg med cyklister, gående och buss som åker och går åt olika håll.

Foto: bildarkivet.se

Aktivt resande – det ska vara enkelt och säkert att gå, cykla och åka kollektivt

Tillsammans med kommunerna Skellefteå och Uppsala genomför Trafikverket en innovationsupphandling för att stimulera fler aktörer att samverka för att utveckla smarta lösningar för ett aktivt resande.

Aktivt resande har stor potential inom ett flertal områden och kan bidra till att minska klimatutsläppen, förbättra folkhälsan, öka tillgängligheten, gynna social inkludering och hantera trängsel i städer med snabb befolkningsökning. Aktivt resande omfattar gång, cykel och andra färdsätt som inkluderar fysisk rörelse, samt kollektivtrafik. I begreppet cykel inkluderas även elcykel och el-scooter. 

Det ska vara enkelt och smidigt att resa aktivt samtidigt som det ska vara säkert. Men med fördelarna kommer också ett antal utmaningar för de som förflyttar sig aktivt. Mellan 2 000 och 3 000 oskyddade trafikanter skadas varje år. 

Därför satsar nu Trafikverket, i samverkan med kommunerna Skellefteå och Uppsala, på en innovationsupphandling där vi tillsammans med olika aktörer utvecklar lösningar som kan bidra till att fler reser aktivt på ett säkert sätt samtidigt som även hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppnås.

Anna Lindell

Framtagna lösningar ska leda till demonstrationer/tester där alla aspekter, exempelvis trafiksäkerhet, teknik, affärsmodell etc. klargörs.

─ Vi vill nå alla aktörer, små som stora, som kan tänkas ha förslag och lösningar som kan användas för att ett ökat aktivt resande också kan ske säkert. Nya innovativa idéer kan även bidra till ökad svensk konkurrenskraft och till regeringens vision om en permanent världsutställning för hållbara transportlösningar, säger Anna Lindell, strateg på Trafikverket.

 

Lena Erixon

─ Det krävs en mångfald av lösningar och alla trafikslag behövs för att ställa om till ett fossilfritt transportsystem i ett hållbart samhälle. Att satsa på smarta lösningar för säker gång, cykel och kollektivtrafik är en god investering för såväl klimat som hälsa, säger Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket.

 

 

 

Mer om Aktivt resande

Människors resor är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle. Aktivt resande är en av många forskningsaktiviteter som Trafikverket driver och medverkar i, för att bidra till målen för Agenda 2030 och de mål och preciseringar myndigheten har för tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Aktivt resande har också en direkt koppling till regeringens mål att andelen färdsträcka med gång, cykel eller kollektivtrafik ska vara minst 25 procent år 2025.

Innovationsupphandling kan öppna upp för nya affärsmodeller och nya utvecklingsmöjligheter för alla inblandade aktörer på olika delar av marknaden. Trafikverket vill att flera aktörer arbetar tillsammans i upphandlingen vilket stimulerar branschen att tänka brett och nytt. Det skapar lärande kring samhällsutveckling. Bildandet av samverkansgrupper, där fler aktörer går samman för att ta fram en specifik lösning är därför en möjlighet för nischade leverantörer eller små och medelstora företag (SME).

Med Innovationsupphandling avses en process som syftar till att främja utveckling och införande av nya lösningar. Det är alltså ett sätt att genom upphandling för att möjliggöra och stimulera nytänkande och innovation.

I Trafikverkets roll som beställare använder vi upphandling som ett strategiskt verktyg för att möjliggöra både för små utvecklingssteg och stora kliv för att stimulera till nytänkande och innovation på leverantörsmarknaden.

Förkommersiell upphandling är en form av innovationsupphandling och syftar till att få fram nytt och breddat kunskapsunderlag men inte att gå in i en kommersiell fas och därmed köpa slutprodukten ifråga. Resultaten kan däremot komma till nytta i framtida kommersiella upphandlingar och även skapa en framtida marknad.

Trafikverket upphandlar och beställer produkter, tjänster och entreprenader för cirka 40 miljarder kronor per år för att utveckla och förvalta transportsystemet för väg- och järnvägstrafik. Om du vill se aktuella och planerade upphandlingar (dvs. även utanför Forsknings- och innovationsområdet) eller ta del av mer information kring upphandling, kan du gå in här: Upphandling i Trafikverket

Fas 1 – Intresseanmälan 2019

9 september
Informationsseminarium om upphandlingen
10 september
Upphandlingen publiceras
1 november
Inlämning av intresseanmälan
4 november–1 december
Expertbedömning av inlämnade förslag

Fas 2 – Inbjudan att lämna anbud på konceptutveckling

1 december–15 december
Erbjudande till tio aktörer att lämna anbud på konceptutveckling, ersättning om 100 000 kronor. Dialog med aktörer.
13 mars 2020
Inlämning av anbud eller projektplan
16 mars–27 mars
Presentation av anbud
30 mars–17 april
Expertbedömning av anbud

Fas 3 – Konceptutveckling 2020

20 april
Erbjudande till två till fyra aktörer att inleda konceptutveckling mot max ersättning om 500 000 konor per deltagande.
maj–september
Innovationsledning, seminarier eller workshopar
1 oktober
Leverans av koncept
1 oktober–1 november
Presentation och jurybedömning
november
Seminarium, prisutdelning

 


Möjlighet att lämna intresseanmälan till Innovationsupphandlingen Aktivt Resande är nu avslutad. Sista dagen för att lämna in ansökningar var den 1 november 2019. Se tidplan för fortsatt process i länken ovan: ”Så här ser upphandlingens olika faser ut för Aktivt resande.