Logga in
Logga in

Skador på fordon eller person

Om du har råkat ut för en skada på eller intill en statlig väg kan du ha rätt till skadestånd. En förutsättning är att Trafikverket eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Trafikverket har i uppdrag att hålla de allmänna statliga vägarna i ett tillfredsställande skick, men vi ansvarar inte för allt som sker på och längs vägarna.

När vi får kännedom om trafikfarliga brister är vi skyldiga att varna trafikanterna och åtgärda bristerna så snart som möjligt. Även om Trafikverkets entreprenörer inspekterar alla vägar regelbundet händer ändå att fordon eller personer blir skadade på grund av vägens skick eller pågående arbeten. För att skadestånd ska kunna betalas ut krävs dock att vi eller vår entreprenör orsakat skadan genom vårdslöshet (se exempel).

Reparation

Har du drabbats av en skada måste du kunna visa den, men ditt ersättningsanspråk bedöms oavsett om du har reparerat skadan eller inte. Spara därför alltid kvitton, foton eller annan dokumentation.

Personskador

Personskador hanteras olika beroende på hur de uppstått. Om skadan har uppstått när du har kört bil eller motorcykel (i följd av trafik) hanteras ärendet genom fordonets trafikförsäkring.

Om skadan har uppstått när du går eller cyklar gör vi en utredning och lämnar därefter ärendet till Kammarkollegiet för beslut. Det gör att handläggningstiden för personskadeärenden kan bli längre.

Exempel på fordonskador

 • Vårdslöshet - Trafikverket har känt till en vägskada men inte åtgärdat den inom rimlig tid

  Rimlig tid innebär att entreprenören måste få tillräcklig tid på sig att ta sig till platsen. Tiden påverkas bland annat av vilken utrustning och åtgärd som krävs, t ex behov av specialfordon och om vägen måste stängas av.
 • Vårdslöshet - Trafikverket har inte skyltat vid ett vägarbete som borde varit skyltat

  På sträckor med varningsskyltar får du som är trafikant räkna med att vägen är i sämre skick än normalt. Vid vägarbeten måste du vara extra försiktig. Som trafikant är du alltid skyldig att anpassa körsätt och hastighet efter rådande förhållanden.
 • Om du får ett stenskott

  Det är mycket ovanligt att du beviljas ersättning för en skada till följd av stenskott. Ett undantag kan vara om det funnits trafikfarligt grus på vägen som vi känt till och inte tagit bort eller varnat för inom rimlig tid.
 • Om du kör ner i en grop

  Hål och gropar i körbanan kan uppstå snabbt, och oftast får entreprenören kännedom om det först efter att en skada har inträffat. Det är mycket ovanligt att sådana här skador ersätts.

  För att du kunna ska få ersättning för skada till följd av att du har kört ned i en grop krävs att den betraktas som trafikfarlig, samt att Trafikverket har känt till gropen men inte åtgärdat eller varnat för den inom rimlig tid.
 • Om du kör på ett föremål på vägen

  Det händer att trafikanter tappar last på vägarna eller att föremål av annan anledning hamnar på vägen. Vi har ingen möjlighet att ta bort föremål som vi inte har fått kännedom om, vilket gör att skador till följd av att du kört på ett tappat föremål mycket sällan ersätts.

Anmäl skada 

Den uppskattade handläggningstiden för besked i skadeståndsärenden är för närvarande cirka sex månader.