Logga in
Logga in

Anordna arrangemang på allmän väg

Den här tjänsten är till för dig som vill arrangera ett evenemang på eller vid statlig väg.

För att få anordna ett arrangemang eller en offentlig tillställning på allmänna statliga vägar krävs det i många fall tillstånd från Länsstyrelsen eller Polismyndigheten. Deras tillståndsprövning sker med utgångspunkt i Trafikförordningen respektive Ordningslagen. Exempel på sådana arrangemang kan vara alltifrån marknader till idrottsevenemang som motionslopp eller tävlingar.

Åtgärder på och intill vägen i samband med arrangemang

Om ditt arrangemang berör en allmän väg kan det behövas åtgärder på eller intill vägen, de kan dels handla om åtgärder som du som arrangör anser behöver göras men också om åtgärder som Trafikverket bedömer är nödvändiga för trafiksituationen i övrigt.

I de allra flesta fall är allmänna vägar statliga vägar med Trafikverket som väghållare men det förekommer också att det är en kommun som är väghållare. I vissa fall kan det även röra sig om en enskild väg med en väghållare som varken är Trafikverket eller en kommun, då kan det till exempel vara en vägsamfällighet som är väghållare. 

Tillståndet för själva arrangemanget söker du som arrangör hos respektive länsstyrelse eller polisregion beroende på vilken typ av arrangemang det handlar om. För åtgärder som berör allmänna vägar där Trafikverket är väghållare ska du som arrangör skicka in en ansökan till Trafikverket utöver den ansökan du skickar till Länsstyrelsen eller Polisen.

Polismyndigheten och respektive länsstyrelse svarar även på de frågor du har kopplat till tillståndsgivning.

Länsstyrelsen
Polismyndigheten

Viktigt att veta om din ansökan

När det gäller din ansökan till Trafikverket behöver vi ha den i god tid för att det ska vara möjligt att hinna genomföra önskade åtgärder. Vi behöver din ansökan minst tre månader innan arrangemanget ska genomföras för att kunna ha en bra dialog mellan oss på Trafikverket och dig som sökande angående vilka åtgärder som behövs.

De åtgärder som behövs för ett arrangemang får inte medföra kostnader för Trafikverket. Kontaktuppgifter hittar du i Kontaktrutan längre ner på den här sidan.

Kostnad för ansökan

I Vägförordningen och Avgiftsförordningen framgår att ansökningsavgift ska tas ut för prövning inför beslut enligt Väglagen. För ett arrangemang som sträcker sig över flera regioner ska en ansökningsavgift betalas till respektive region. Ansökningsavgiften är för närvarande 2 900 kronor och ska betalas innan ansökan handläggs. Avgiften omfattar handläggning av ärendet och återbetalas inte, även om det blir avslag på ansökan. Hur du gör inbetalningen framgår av den bekräftelse som du får om att vi har mottagit din ansökan.

Åtgärder som du kan få tillstånd att utföra själv

Exempel på åtgärder du som arrangör kan tillåtas utföra själv efter erhållet tillstånd:

  • Skyltmaterial som riktar sig till deltagarna
  • Elektronisk utrustning kopplat till deltagarna
  • Publikavspärrningar
  • Läktare
  • Start- och målområde
  • Snööverfarter

Åtgärder som Trafikverket utför

Flytta på vägmärken och andra väganordningar, nedtagning av räcken, tillfälliga utfyllnader och farthinder är exempel på sådana åtgärder som utförs av Trafikverket.

Vägmärken

Det är Trafikverket som ansvarar för att sätta upp, ta ner och underhålla vägmärken på allmänna vägar, det gäller även vissa på enskilda vägar utanför tättbebyggt område. Vägmärken i samband med ett arrangemang syftar till att ge tydliga anvisningar till den ordinarie trafiken och för att kommunicera lokala trafikföreskrifter.
Av Vägmärkesförordningen framgår att kostnader för anordningar som behövs vid ett tillfälligt arrangemang eller motsvarande betalas av den som svarar för arrangemanget.

Vägvisning

Ibland finns det behov av vägvisning i samband med ett arrangemang. Om en väg till följd av ett arrangemang behöver begränsas avseende vissa fordonsslag kan det också behövas vägvisning som visar på en alternativ färdväg för dessa fordon.
Nedan kan du läsa mer om vad som gäller vid ansökan om vägmärke för vägvisning.

Ansök om vägmärke för vägvisning

Vägmärken till följd av en föreskrift

Behov av exempelvis sänkning av högsta tillåtna hastighet, omkörningsförbud, förbud mot viss typ av fordon eller förbud att stanna och eller parkera i samband med ett arrangemang ansöker du om hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen tar beslut om lokala trafikföreskrifter och meddelar den statliga väghållningsmyndigheten som ansvarar för att märka ut föreskrifterna.

Andra vägmärken och anordningar

Andra vägmärken och anordningar som varnar och informerar trafikanter om arrangemangets påverkan och trafikledning förbi eller genom arrangemanget görs med exempelvis varningsmärken och X3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder med mera. Väghållningsmyndigheten meddelar vilka och i vilken mängd dessa vägmärken och andra anordningar som det finns behov av vid arrangemanget.

Övrig reglering av trafik

Behov av trafikreglering som inte kan åtgärdas med föreskrifter, vägmärken eller andra anordningar exempelvis polismans tecken får utföras av Polismyndigheten. Det är viktigt att du som arrangör för dialogen i dessa frågor med Polismyndigheten.

Faktaruta regeringsuppdrag

Trafikverket analyserar hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta för föreningslivet att använda statliga vägar.

Regeringen har, i sitt regleringsbrev, gett Trafikverket i uppdrag att analysera hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på, eller påverkar, statlig trafikinfrastruktur. I arbetet ska Trafikverket samråda med relevanta myndigheter och andra aktörer.

Analysen och förslag på förändringar ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2023.

Utreda hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta för föreningslivet att använda statliga vägar. (pdf, 875 kB)

Kontakt

Du kan skicka in din ansökan till Trafikverket via brev eller e-post.

Trafikverket

Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge