Logga in
Logga in

Ansök om bidrag för enskild väg

På denna sida kan du läsa mer om hur du gör för att söka bidrag för enskild väg

De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. De väghållare som har ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i vissa enstaka fall en enskild markägare.

Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden. Drygt 23 000 väghållare får statsbidrag för att sköta enskilda vägar.

Bidrag kan lämnas utifrån angelägenhetsgrad och i mån av tillgång på ekonomiska medel till kostnader för åtgärder som inte ingår i det årliga driftbidraget.

Bidrag för enskilda vägar

Som väghållare för en enskild väg kan du ansöka om fyra typer av bidrag för enskilda vägar: Årligt och särskilt driftbidrag, bidrag till byggande och driftbidrag för färjeled.

Exempel på arbeten som är berättigade till bidrag

 • Utbyte av vägtrummor med diameter 500 millimeter och större
 • Förstärkning av vägsträcka med bärlagergrus
 • Omläggning av vägsträcka
 • Ombyggnad av vägskäl mot allmän väg inklusive beläggning
 • Vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd
 • Ombyggnad eller reparation av bro
 • Beläggningsåtgärder endast till vägar i trafikklass hög.

Årligt driftbidrag

Årligt driftbidrag är en ersättning du som väghållare kan söka för barmarksunderhåll och vinterväghållning av en enskild väg.

 • Barmarksunderhållet omfattar kostnader för bland annat grusning, dammbindning, hyvling, sladdning, dikesrensning och beläggningsunderhåll.
 • Vinterväghållningen omfattar kostnader för bland annat kantmarkering, plogning och halkbekämpning.

För att få bidrag första gången måste du skicka en skriftlig ansökan till Trafikverket. När vi fått ansökan gör vi en bedömning om vägen är bidragsberättigad. Vi omprövar bidragsförutsättningarna vart femte år. Åren däremellan reglerar vi kostnaderna med ett indextal som vi fastställer.

Vägens funktion (vägkategori) avgör hur mycket du kan få i bidrag. Vi betalar ut bidraget i efterskott för varje kalenderår. Om underhållet är eftersatt eller om vägen stängs av utan tillstånd så betalar vi inte ut bidraget förrän bristerna har åtgärdats.

Förutsättningar för årligt driftbidrag

 • För att kunna söka årligt driftbidrag ska det vara en sammanhängde väg på cirka 1 kilometer eller längre till fast boende, näringslivet eller det rörliga friluftslivet och tillgodose ett kommunikationsbehov. Vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse kan också få bidrag.
 • Vägar inom områden med detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) där en kommun är väghållare enligt 5 § väglagen (1971:948) får inte årligt driftbidrag.
 • Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation eller genom en överenskommelse som godkänts av Trafikverket.
 • Det är väghållarna som har ansvar för väghållningen, även efter att driftbidrag beviljats.
 • Vägar som får driftbidrag ska hållas öppna för allmän trafik och underhållas väl.
 • Vi betalar ut det årliga driftbidraget i efterskott för varje kalenderår.
 • Om en väg stängs för trafik utan Trafikverkets medgivande, eller om vägens underhåll är eftersatt, får Trafikverket besluta att beviljat driftbidrag inte ska betalas ut.
 • Bidraget beviljas för en femårsperiod. Om förutsättningarna under femårsperioden förändras så har Trafikverkets Region möjlighet att ändra beslutet.

Beslut av vägens ägare

Följande ska styrkas genom ett underskrivet och justerat protokoll från ett möte med vägens ägare

 • Att kallelse till mötet är godkänt och att vägens ägare beslutat söka statsbidrag.
 • Att vägens ägare utsett kontaktperson och bidragsmottagare.
 • Att vägens ägare godkänner ovanstående förutsättningar.

Särskilt driftbidrag

Om du får årligt driftbidrag, och behöver göra ett större underhållsarbete på din väg, kan du även ansöka om särskilt driftbidrag. Vår bedömning av din ansökan grundar sig på hur angelägen åtgärden är och hur stort ekonomiskt utrymme vi har för åtgärder som inte ingår i det årliga driftbidraget.

Förutsättningar för särskilt driftbidrag

 • Det är bara de väghållare som får årligt driftbidrag som kan söka särskilt driftbidrag.
 • Kostnaden för arbetet bör inte understiga 5 000 kronor exklusive moms.
 • Väghållaren måste komma in med ansökan innan vi kan lämna beslut om bidrag.
 • Vi beviljar bidrag i mån av tillgång på ekonomiska medel och beroende på hur angelägen åtgärden är.
 • Vi kan besluta om att bevilja bidrag i upp till två år efter att din ansökan har inkommit till Trafikverket.
 • Trafikverkets region fastställer bidragsunderlaget och beslutar om bidrag.
 • Beslutat bidrag betalas ut när arbetet är utfört, godkänt och avstämt mot fakturakopia.

Särskilt driftbidrag får inte lämnas för kostnader som har uppkommit innan bidraget har beviljats, om inte Trafikverkets region i ett särskilt fall medger undantag. Förordning (1989:891)

Tillsyn och omprövning av bidragsrätt av enskild väg

Under året genomför vi tillsyn och omprövning av fortsatt rätt till statsbidrag av 2022 års omprövningsvägar. Normalt utför vi tillsyn och omprövning utan att väghållaren deltar. Om du behöver råd och stöd om din enskilda väg är du alltid välkommen att kontakta din utredare på Trafikverket.

Kontroll bidragsrätt

Kontrollen syftar till att avgöra om vägen ska ha rätt till bidrag även i fortsättningen, vanligen fem år framåt. En väg har rätt till bidrag om följande uppfylls:

 • att det finns åretruntboende, näringsverksamhet eller aktivt friluftsliv minst 1 km från en allmän väg, eller att vägen har väsentlig betydelse som genomfartsväg
 • att det finns en väghållare som förvaltar och underhåller vägen.
 • Om vi kommer fram till att vägen inte längre har rätt till bidrag upphör statsbidraget till vägen, men vi betalar ut det här årets bidrag, om vi inte anger något annat.

Tillsynen omfattar kontroll av:

 • anslutning mot allmän väg
 • grusslitlager och beläggningsslitage
 • diken och kantskärning så att en fungerande avvattning finns
 • rensning av trummor så att in- och utlopp fungerar
 • röjning och rengöring av broar
 • röjning till normalt 2 meter från vägkant och 4,6 meter i höjd.
 • Särskilt driftbidrag till underhåll och upprustning av enskild väg
 • Trafikverket har möjlighet att bevilja särskilt driftbidrag till vissa underhålls- och upprustningsåtgärder.

Ansökningsprocessen

Så här går ansökningsprocessen till

Ansök om bidrag senast xx för att ha möjlighet att få bidraget utbetalt xx.

Under perioden xx-xx behandlar vi tidigare inkomna ansökningar.

Om din ansökan blir beviljad så kommer du återkommande att erhållla bidraget under en tidsperiod om fem år.

4 Juli Bidraget betalas ut från och med juli månad

Frågor?

Om du har några frågor, hör gärna av dig till din utredare på Trafikverket eller kontakta vårt kontaktcenter via kontaktuppgifterna på denna sida. På sidan nedan kan du läsa mer om Enskilda vägar och vad som gäller idag.