Logga in
Logga in

Ansök om projektbidrag till ideella föreningars arbete för de transportpolitiska målen

Är ni en ideell förening som syftar till att möta utmaningar inom transportområdet och som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås? Då kan ni söka projektbidrag här.

Senast den 6 juni 2022 ska ansökan vara inlämnad till Trafikverket.

Vem kan söka bidraget?

Organisation som är registrerad hos Skatteverket som "Ideell förening" får söka bidraget. Organisationen ska även uppfylla de allmänna villkoren, se nedan.

Det här kan bidraget gå till

Projektbidraget kan lämnas till projekt som syftar till att möta utmaningar inom transportområdet och som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

Merparten av medlen fördelas till projekt som främjar ökad trafiksäkerhet på väg, samtidigt som en helhetssyn för de transportpolitiska målen och Agenda 2030 eftersträvas. Se bedömningskriterier nedan.

Projekten kan genomföras lokalt, regionalt eller nationellt.

Så här länge kan projektet pågå

Projekten kan starta tidigast den 1 juli 2022 och i normalfallet pågå som längst till den 30 juni 2023.

Medel kan sökas för fortsättning av ett projekt. Vid fortsättningsprojekt ska det framgå av projektansökan att det är en fortsättning och att utvecklingen av projektet jämfört med tidigare år. Föreningen ansöker om ett bidragsår i taget och att ett projekt beviljas bidrag ett visst år innebär inga utfästelser om framtida stöd.

Allmänna vilkor

Projektbidrag kan sökas av organisation som:

 • är en juridisk person,
 • är registrerad hos Skatteverket med bolagsform ideell förening,
 • arbetar enligt föreningens stadgar i syfte att möta utmaningar inom transportområdet och som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås,
 • inte har några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten och inte är i likvidation eller försatt i konkurs. Detta krav gäller även föreningens firmatecknare, 
 • är baserad och verksam i Sverige och har varit det i minst två år innan ansökan om detta bidrag,
 • har kapacitet att genomföra projektet.

Bidrag lämnas inte till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:

 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Organisationen ska vid ansökan gå i god för att organisationen är demokratiskt uppbyggd, inklusive jämställdhet och icke-diskriminering. Organisationens firmatecknare ska i ansökan bekräfta att de uppgifter som har lämnats är korrekta.

Därutöver gäller följande:

 • Det ekonomiska bidraget kan avse hel- eller delfinansiering.
 • Mottagaren förbinder sig att följa Trafikverkets beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas.
 • I genomförandet av projekt ska för projektet relevant lagstiftning följas.
 • Bidrag lämnas inte till projekt som innefattar framtagande av produkt eller tjänst som har för avsikt att avsättas på en kommersiell marknad.
 • Om en förening fyller ett allmänt behov för det allmännas räkning och får huvuddelen av inkomsterna från det allmänna kan den vara att anse som en upphandlande enhet enligt LoU, lagen om offentlig upphandling, och har därmed en skyldighet att, i så fall, tillämpa LoU.

Offentliga myndigheter är inte tillåtna att lämna statsstöd som kan snedvrida konkurrensen. Trafikverkets bedömning är att detta bidrag inte är att betrakta som ett sådant stöd. Om bidraget ändå i efterhand skulle bedömas som ett sådant kan föreningen bli återbetalningsskyldig till utbetalande myndighet. 

Statsstöd (regeringens hemsida).

Bedömningskriterier

Medel ges endast till projekt av hög kvalitet. Med hög kvalitet menas:

 • Projektet ska ligga i linje med samhällets mål om transportpolitiken.
 • Projektet ska till en rimlig kostnad ge effekter på det eller de mål som avses.
 • Projektet ska vara möjligt att genomföra med de metoder och resurser som föreslås.
 • Projektet ska kunna följas upp, alternativt utvärderas.

Trafikverket bedömer ansökningarna utifrån följande bedömningsgrunder:

 • Projektets måluppfyllnad – projektets relevans i förhållande till de transportpolitiska målen. Hur organisationen motiverar behovet av projektet samt vad Trafikverket ser för behov av projektet utifrån möjlig måluppfyllnad.
 • Projektets kvalitet – Trafikverket tittar på om syfte, mål, metoder, aktiviteter och uppföljning/utvärdering hänger ihop på ett relevant och genomförbart sätt.
 • Samverkan med andra – Trafikverket tittar på om projektet genomförs i samarbete med andra aktörer.
 • Skälighet ur kostnadssynpunkt – Trafikverket tittar på om sökt belopp är rimligt i förhållande till de aktiviteter som planeras.
 • Kapacitet att driva projekt – vad organisationen har för möjlighet att genomföra projektet. Organisationen bör beskriva sin projektvana, vilka kompetenser som finns inom organisationen eller om hjälp tas av andra med den kompetens som behövs för att driva projektet.
 • Effekter – Trafikverket tittar på om de förväntade effekterna är realistiska utifrån projektets syfte, mål, metoder och aktiviteter.

Projekt som kan utföras av någon annan typ av utförare, som konsult, institut/högskola eller liknande, ska inte beviljas bidrag utan ska av Trafikverket upphandlas i sedvanlig ordning.

Projekt som till stor del föreslås genomföras av annan typ av utförare, som företag, konsult, institut/högskola eller liknande, ska inte beviljas bidrag.

Så här går ansökan till

Ansökan om projektbidrag för den aktuella utlysningsperioden ska vara Trafikverket tillhanda senast 6 juni 2022.

Ansökan ska innehålla:

Ansökan samt följande bilagor:

 • Föreningens aktuella stadgar
 • Justerat protokoll från det senaste årsmötet
 • Justerat protokoll som visar vem eller vilka som valts till föreningens firmatecknare
 • Årsberättelse/verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret

Döp bilagorna efter deras numrering i ansökan samt dess innehåll, till exempel "1_stadgar.pdf".

Ansökningsblankett (.doc)

Hjälptext för att fylla i ansökningsblanketten (pdf)

Ansökan med bilagor ska vara Trafikverket tillhanda senast 6 juni 2022 och skickas till:

trafikverket@trafikverket.se  samt stod.ideella@trafikverket.se

eller till:

Trafikverket
Ärendemottagningen
Ideella föreningar
Box 810
781 28 Borlänge

Beslut

Meddelande om beviljande eller avslag skickas via mejl. Trafikverkets beslut kan inte överklagas.

Ekonomisk slutredovisning

Förbered redan från början den ekonomiska slutredovisningen. Vid slutredovisningen ska ni redovisa projektets ekonomiska utfall. Bidragsmottagaren ska ha en ordnad bokföring och projektet ska särredovisas. Bokföring ska ske så att projektets totala kostnader och intäkter direkt kan utläsas. Vid granskning ska underlag för kostnader kunna lämnas in i form av tidsredovisning, lönespecifikationer, fakturaunderlag etc.

Revisorsintyg ska lämnas vid slutredovisning. Vid bidrag under fem (5) prisbasbelopp (241.500 kronor år 2022) räcker det med föreningens valda revisor. Vid bidrag större än fem (5) prisbasbelopp (241.500 kronor år 2022) ska revisorsintyg från auktoriserad eller godkänd revisor lämnas.

När ni beviljats projektbidrag

När ni beviljas projektbidrag får ni mejl med ett beslut om projektbidrag. Därefter får ni ett förslag till avtal. Läs noga igenom hela avtalet. I avtalet kan även eventuella specifika villkor kring just ert projekt finnas. Om ni instämmer i det som står i förslaget till avtal, signerar ni avtalet. När båda parter har signerat och avtal har växlats är beslutet om projektbidrag giltigt och projektet kan starta.

Kontakta Trafikverket vid viktigare förändringar

Kontakta Trafikverket skriftligt om:

 • ni behöver göra ändring i projektet, till exempel en omfördelning mellan budgetposter eller ändring av tidsplan,
 • projektledningen byts ut helt eller delvis,
 • ni ändrar uppgift om adress, telefon eller e-post för sig eller sin kontaktperson, 
 • ni behöver ytterligare tid med sin redovisning.

Eventuella ändringar blir giltiga när Trafikverket har bekräftat dem.

Skicka meddelandet till
stod.ideella@trafikverket.se och trafikverket@trafikverket.se

Ange alltid projektnamn och diarienummer i ämnesraden när ni skickar e-post till oss för att underlätta hanteringen av ärendet.

Projektbidrag ska betalas tillbaka om:

 • bidraget inte har förbrukats inom angiven tid eller för avsett ändamål, 
 • bidragsmottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat redovisning av hur medlen har använts eller underlag som behövs för granskningen, 
 • bidragsmottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och bidragsmottagaren borde ha insett detta,
 • bidraget inte används för det ändamål det har beviljats,
 • villkor i beslutet inte följts.

När projekt ska avslutas

När projektet är slut ska ni skicka in en slutrapport till Trafikverket. Mall för slutrapport finns här nedanför.

Mall för slutrapport för projekt som erhållit bidrag (Word-fil, 14 kB)
(Blanketten är uppdaterad den 10 mars 2022)

Slutrapporten ska skickas till oss inom två månader efter projekttidens slut, eller annan tid som vi kommit överens om i avtalet. Skicka rapporten till

trafikverket@trafikverket.se och stod.ideella@trafikverket.se

Ange projekts namn samt diarienummer i ämnesraden.

Projektet är avslutat när vi godkänt slutrapporten och meddelat er det.

Revisorsintyg

Revisorsintyg ska lämnas vid slutredovisning. Vid bidrag under fem (5) prisbasbelopp (241.500 kronor år 2022) räcker det med föreningens valda revisor. Vid bidrag större än fem (5) prisbasbelopp (241.500 kronor år 2022) ska revisorsintyg från auktoriserad eller godkänd revisor lämnas.

Beviljade projekt 2021

Följande projekt har tilldelats medel under 2021

Projekt Organisation Beviljat belopp i kronor
Mätningar NTF, Solna 3 790 000
Cyklistvelometern 2022 Cykelfrämjandet, Stockholm 303 000
Regional samverkan för säker aktiv mobilitet NTF, Solna 852 000
Gröna kommuner på väg 2021 Gröna bilister, Stockholm 797 000
Tylösandsseminariet 2021 MHF, Årsta 250 000
Konsumentstöd och konsultation alkolås och alkoholmätare i trafiken MHF, Årsta 370 000
Trafiknykterhetens dag 2021 MHF, Årsta 333 970
NTF:s konsumentinformation NTF, Solna 1 620 000
Dialog för säkrare gång- och cykelvägar NTF, Solna 1 216 000
Nollvisionen för förtroendevalda 2021 NTF, Solna 763 000
Ingen ska falla del 2 NTF, Solna 498 000
Maritimt Forum – varuägardialog för kunskap och samverkan Maritimt Forum, Stockholm 290 000
Vältesbil 2021  MHF, Årsta  106 040
NTF Certifierade cykelhandlare 2021 NTF, Solna 236 000
Kompletterande mätplatser till mätningar 2021 NTF, Solna 182 000
Underhåll och utveckling av SCS-initierade cykelturistleder   Svenska Cykelsällskapet, Kista 400 000

 

Beviljade projekt 2020

Följande projekt har tilldelats medel under 2020

Projekt Organisation

Beviljat belopp i kronor
Trafiksäkerhetsutbildning MHF, Stockholm 126 275
Nollvision för förtroendevalda 2020 NTF, Stockholm 1 220 000
NTF:s konsumentinformation NTF, Stockholm 1 391 000
Bältesanvändning i utvalda kommuner och bland förare av mindre hantverksbilar NTF, Stockholm 390 000
Konsumentstöd och konsultation alkolås och alkomätare i trafik 2020 MHF, Stockholm 372 000
Mätningar 2020 NTF, Stockholm 1 426 350
Ta paus 2020 MHF, Stockholm 442 000
Lokal kommuniation för ökad cykelhjälmsanvändning NTF, Stockholm 1 069 500
Vältesbilaktivitet MHF, Stockholm 93 700
SPC – Varuägardialog Maritimt forum, Stockholm 500 000
Utveckling av hållbart resande via vattenvägen Skärgårdsredarna, Styrsö 300 000
i Norrköpingstrafiken Somaliska tjejforum, Norrköping 87 120
Cyklisternas cykslvägsanalys Cykelfrämjandet, Stockholm 860 000
Trafiknykterhetens dag 2020 MHF, Stockholm 275 000
Tung trafik – webbseminarier för ökad trafiksäkerhet NTF, Stockholm 298 000
Digital kommunikation med seniora trafikanter   NTF, Stockholm 97 000
Dubbdäck för säkra cyklister NTF, Stockholm 72 000
Ingen ska falla NTF, Stockholm 1000 000 

 

Mål för Transportpolitiken