Logga in
Logga in

Ansök om projektbidrag till ideella föreningar

Är ni en ideell förening som syftar till att möta utmaningar inom transportområdet och som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås? Då kan ni söka projektbidrag här.

Senast den 16 april 2023 ska ansökan vara Trafikverket tillhanda.

Det här kan bidraget gå till

Projektbidrag kan lämnas till projekt som syftar till att möta utmaningar inom transportområdet och som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

Merparten av medlen fördelas till projekt som främjar ökad trafiksäkerhet på väg, samtidigt som en helhetssyn för de transportpolitiska målen och Agenda 2030 eftersträvas. Se bedömningskriterier nedan.

Projekten ska vara kostnadseffektiva och kan genomföras på lokal, regional eller nationell nivå.

Så här länge kan projektet pågå

Projekt kan starta tidigast den 3 juli 2023 och i normalfallet pågå som längst till den 15 juni 2024.

Om förening tidigare har beviljats medel kan föreningen ansöka om nya medel för en fortsättning av ett projekt. Vid fortsättningsprojekt är det dock viktigt att det framgår av projektansökan att det är en fortsättning av projektet och utvecklingen av projektet jämfört med tidigare år ska tydligt framgå. Föreningen ansöker om ett bidragsår i taget och att ett projekt beviljas bidrag ett visst år innebär inga utfästelser om framtida stöd.

Vem kan söka bidraget?

Projektbidrag kan lämnas till organisation som uppfyller samtliga av följande krav:

 • är en juridisk person,
 • är registrerad hos Skatteverket med bolagsform ideell förening,
 • arbetar enligt föreningens stadgar i syfte att möta utmaningar inom transportområdet och som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås,
 • inte har några aktuella skulder hos Kronofogdemyndigheten och inte är i likvidation, rekonstruktion eller försatt i konkurs.
 • är baserad och verksam i Sverige och har varit det i minst två år innan ansökan om detta bidrag,
 • uppfyller demokrativillkoren,
 • har kapacitet att genomföra projektet.

Generella villkor

De villkor som gäller för projektbidraget anges i dokument Generella villkor för projektbidrag. Ta del av dokumentet inför formulering av projektansökan. Dessa generella villkor ingår även i avtal för beviljade projektbidrag.

Generella villkor (pdf, 583 kB)

Bedömningskriterier

Medel ges endast till projekt av hög kvalitet. Med hög kvalitet menas:

 • Projektet ska, utifrån en helhetssyn, bidra till att de transportpolitiska målen uppnås.
 • Projektet ska till en rimlig kostnad ge effekter på det eller de mål som projektet ska uppnå.
 • Projektet ska vara möjligt att genomföra med de metoder och resurser som föreslås.
 • Projektet ska kunna följas upp, alternativt utvärderas.

Trafikverket bedömer ansökningarna utifrån följande bedömningsgrunder:

 • Projektets måluppfyllnad – projektets relevans i förhållande till de transportpolitiska målen. Hur organisationen motiverar behovet av projektet samt vad Trafikverket ser för behov av projektet utifrån möjlig måluppfyllnad.
 • Projektets kvalitet – Trafikverket tittar på om syfte, mål, metoder, aktiviteter och uppföljning/utvärdering hänger ihop på ett relevant och genomförbart sätt.
 • Samverkan med andra – Trafikverket tittar på om projektet genomförs i samarbete med andra aktörer.
 • Skälighet ur kostnadssynpunkt – Trafikverket tittar på om sökt belopp är rimligt i förhållande till de aktiviteter som planeras.
 • Kapacitet att driva projekt – vad organisationen har för möjlighet att genomföra projektet. Organisationen bör beskriva sin projektvana, vilka kompetenser som finns inom organisationen eller om hjälp tas av andra med den kompetens som behövs för att driva projektet.
 • Effekter – Trafikverket tittar på om de förväntade effekterna är realistiska utifrån projektets syfte, mål, metoder och aktiviteter.

Så här går ansökan till

Ansökan ska skrivas i denna mall:
Ansökan om projektbidrag (docx, 57 kB)

Med ansökan ska följande bilagor lämnas:

 • Aktuellt registerutdrag från Skatteverket (högst en månad gammalt)
 • Organisationens aktuella stadgar
 • Justerat protokoll från det senaste årsmötet
 • Justerat protokoll som visar vem eller vilka som valts till organisationens firmatecknare
 • Senaste årsberättelse/verksamhetsberättelse som är behandlad på ett årsmöte.
 • Senaste årsredovisning/årsbokslut som är behandlad på ett årsmöte

Döp bilagorna efter deras numrering i ansökan samt dess innehåll, till exempel ”1-registerutdrag.pdf”.

Ansökan med bilagor ska vara Trafikverket tillhanda senast 16 april 2023 och skickas till:

trafikverket@trafikverket.se  samt stod.ideella@trafikverket.se

eller till:

Trafikverket
Ärendemottagningen
Ideella föreningar
Box 810
781 28 Borlänge

Beslut

Meddelande om beviljande eller avslag skickas via mejl. Trafikverkets beslut kan inte överklagas.

Projektbidrag kommer att delas ut under förutsättning att Trafikverket får det i regeringsuppdrag för år 2023.

När ni beviljats projektbidrag

När ni beviljas projektbidrag får ni mejl med ett beslut om projektbidrag. Därefter får ni ett förslag till avtal. Läs noga igenom hela avtalet. I avtalet kan även eventuella specifika villkor kring just ert projekt finnas. Om ni instämmer i det som står i förslaget till avtal, signerar ni avtalet. När båda parter har signerat och avtal har växlats är beslutet om projektbidrag giltigt och projektet kan starta.

Kontakta Trafikverket vid viktiga förändringar

Bidragsmottagaren är skyldig att skriftligen kontakta Trafikverket om:

 • bidragsmottagaren behöver göra ändring i projektet, till exempel en omfördelning mellan budgetposter. Omallokering mellan budgetposter upp till 10 procent av totalbeloppet är tillåtet utan att Trafikverket kontaktas,
 • ändring av tidsplan. Datum för när ett projekt börjar eller slutar får ändras endast med Trafikverkets skriftliga medgivande,
 • projektledningen byts ut helt eller delvis,
 • ändring sker av organisationens firmatecknare,
 • bidragsmottagaren ändrar uppgift om adress, telefon eller e-post för sig eller sin kontaktperson,
 • bidragsmottagaren behöver ytterligare tid för sin redovisning.
 • bidragsmottagaren försatts i rekonstruktion eller konkurs.

Skäl för ändringarna ska anges och där så behövs ska reviderad projektplan bifogas.

För att äga giltighet ska ändringar godkännas och bekräftas av Trafikverket.

Ange alltid diarienummer vid kontakt med Trafikverket.

När projekt ska avslutas

När projektet är slut ska ni skicka in en slutrapport till Trafikverket, samt bifoga utdrag ur huvudbok samt revisorsintyg.

Utdraget ur huvudbok ska vara för den projektkod eller dylikt som använts vid bokföring av händelser kopplat till projektbidraget. Trafikverket godkänner inte utdrag ur hela bidragsmottagarens balans- eller resultaträkning som redovisning.

Revisorsintyget ska lämnas enligt mall som Trafikverket tillhandahåller.

Mall för revisorsintyg, kvalificerad revisor (pdf, 1 MB)  
Mall för revisorsintyg, lekmannarevisor (pdf, 1 MB)

Vid bidrag under fem (5) prisbasbelopp (262.500 kronor år 2023) räcker det med föreningens valda revisor. Vid bidrag större än fem (5) prisbasbelopp (mer än 262.500 kronor år 2023) ska revisorn vara godkänd eller auktoriserad av Revisorsnämnden. 

Mall för slutrapport för projekt som erhållit bidrag (Word-fil, 14 kB)
(Blanketten är uppdaterad den 10 mars 2022)

Slutrapporten ska skickas till oss inom tre månader efter projekttidens slut, eller annan tid som vi kommit överens om i avtalet. Skicka rapporten till

trafikverket@trafikverket.se och stod.ideella@trafikverket.se

Ange projekts namn samt diarienummer i ämnesraden.

Projektet är avslutat när vi godkänt slutrapporten och meddelat er det.

Beviljade projekt 2021

Följande projekt har tilldelats medel under 2021

Projekt Organisation Beviljat belopp i kronor
Mätningar NTF, Solna 3 790 000
Cyklistvelometern 2022 Cykelfrämjandet, Stockholm 303 000
Regional samverkan för säker aktiv mobilitet NTF, Solna 852 000
Gröna kommuner på väg 2021 Gröna bilister, Stockholm 797 000
Tylösandsseminariet 2021 MHF, Årsta 250 000
Konsumentstöd och konsultation alkolås och alkoholmätare i trafiken MHF, Årsta 370 000
Trafiknykterhetens dag 2021 MHF, Årsta 333 970
NTF:s konsumentinformation NTF, Solna 1 620 000
Dialog för säkrare gång- och cykelvägar NTF, Solna 1 216 000
Nollvisionen för förtroendevalda 2021 NTF, Solna 763 000
Ingen ska falla del 2 NTF, Solna 498 000
Maritimt Forum – varuägardialog för kunskap och samverkan Maritimt Forum, Stockholm 290 000
Vältesbil 2021  MHF, Årsta  106 040
NTF Certifierade cykelhandlare 2021 NTF, Solna 236 000
Kompletterande mätplatser till mätningar 2021 NTF, Solna 182 000
Underhåll och utveckling av SCS-initierade cykelturistleder   Svenska Cykelsällskapet, Kista 400 000

 

Beviljade projekt 2020

Följande projekt har tilldelats medel under 2020

Projekt Organisation

Beviljat belopp i kronor
Trafiksäkerhetsutbildning MHF, Stockholm 126 275
Nollvision för förtroendevalda 2020 NTF, Stockholm 1 220 000
NTF:s konsumentinformation NTF, Stockholm 1 391 000
Bältesanvändning i utvalda kommuner och bland förare av mindre hantverksbilar NTF, Stockholm 390 000
Konsumentstöd och konsultation alkolås och alkomätare i trafik 2020 MHF, Stockholm 372 000
Mätningar 2020 NTF, Stockholm 1 426 350
Ta paus 2020 MHF, Stockholm 442 000
Lokal kommuniation för ökad cykelhjälmsanvändning NTF, Stockholm 1 069 500
Vältesbilaktivitet MHF, Stockholm 93 700
SPC – Varuägardialog Maritimt forum, Stockholm 500 000
Utveckling av hållbart resande via vattenvägen Skärgårdsredarna, Styrsö 300 000
i Norrköpingstrafiken Somaliska tjejforum, Norrköping 87 120
Cyklisternas cykslvägsanalys Cykelfrämjandet, Stockholm 860 000
Trafiknykterhetens dag 2020 MHF, Stockholm 275 000
Tung trafik – webbseminarier för ökad trafiksäkerhet NTF, Stockholm 298 000
Digital kommunikation med seniora trafikanter   NTF, Stockholm 97 000
Dubbdäck för säkra cyklister NTF, Stockholm 72 000
Ingen ska falla NTF, Stockholm 1000 000 

 

Mål för Transportpolitiken

Kontakt

Frågor om projektbidrag


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Sofia Persson
Kommunikatör
Digitala kanaler