Logga in
Logga in

Skåne E22, trafikplats Lund Södra, ombyggnad av trafikplatsen med ny bro

Under rusningstrafik är avfarter och påfarter högt belastade vid trafikplats Lund Södra, vilket stundtals gör att köer sträcker sig ut på E22. Broarna på trafikplatsen är från mitten av 1950-talet och behöver bytas ut.

Vad?

Ombyggnad av trafikplatsen med ny bro. Additionskörfält i båda riktningarna på E22 mellan trafikplatserna Lund Södra och Råby. Anpassning för utbyggnad av väg 108 till 2+2 körfält.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten i trafikplatsen. Broarna i trafikplatsen är i dåligt skick.

Nuläge

Förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

Om projektet

E22 är av riksintresse och ingår i det transeuropeiska nätet för transporter, TEN-T, och en hög framkomlighet är av största vikt. En ny trafikplatsutformning vid Lund Södra och additionskörfält mellan trafikplats Lund Södra och trafikplats Råby medför förbättrade möjligheter till arbetspendling och förutsättningar för näringslivets godstransporter. Åtgärdens syfte är att förbättra trafiksäkerheten samt framkomligheten för både kollektivtrafik och övrig trafik.

Projektet Trafikplats Lund Södra hänger samman med en kommande utbyggnad till fyra körfält på väg 108 mellan Staffanstorp och Lund.

Vad händer nu?

Vi planerar att en tillsatt entreprenör finns på plats hösten 2023 och att själva byggnationen kan börja i början av 2024. 

Vår avsikt är att trafikplats Lund södra och ombyggnad av väg 108 ska utföras samtidigt. 

Projektet omfattar

  • Befintlig cirkulationsplats över motorvägen rivs och ersätts av en sexfältig bro anpassad till den framtida utformningen av väg 108 Staffanstorp–trafikplats Lund Södra.
  • Prioritering av kollektivtrafik möjliggörs i kritiska punkter och det planeras för fria högersvängsfält.
  • Additionskörfält anläggs mellan trafikplats Lund Södra och trafikplats Råby.
  • På trafikplatsen planeras det att göra klöverbladsramper i anslutning till E22.
  • Gång- och cykelväg mellan trafikplats Råby och Höjebromölla, som blir en koppling till cykelleden Staffanstorp-Lund.

Trafik under byggtiden

E22 trafikeras dagligen med cirka 50 000 fordon. För att säkerställa framkomligheten på E22 och en säker arbetsmiljö för entreprenören kommer en tillfällig förbifart att byggas väster om E22 vid trafikplats Lund Södra.

Förbifarten utförs i samband med att den nya 6-fältiga bron vid trafikplats Lund Södra byggs och de befintliga broarna rivs. Dessa arbeten beräknas pågå under 10 månader. I samband med detta kommer väg 108 totalavstängas i cirka 4 månader. I resterande 6 månader kommer väg 108 att vara öppen i västlig riktning med påfart norrut på E22.

Åtgärden möjliggör att ombyggd Väg 108 mellan Staffanstorp och Lund och trafikplatsen Lund Södra kan uppnå full funktion cirka 1 år tidigare.

Karta

Karta som visar ombyggnad av E22 trafikplats Lund Södra och väg 108 Lund-Staffanstorp

Kartan beskriver de båda projekten som hänger ihop med varandra:

  • en ny trafikplatsutformning vid Lund Södra och additionskörfält mellan trafikplats Lund Södra och trafikplats Råby. 
  • en utbyggnad till fyra körfält på väg 108 mellan Staffanstorp och Lund.

Karta, E22 trafikplats Södra och väg 108 Staffanstorp-Lund, (pdf-fil, öppnas i nytt fönster).

Karta översikt över trafikplatserna Lund Södra och Lund Norra, samt väg 108, (pdf-fil, öppnas i nytt fönster).

Tidsplan

1 Entreprenör på plats Hösten 2023

2 Byggnation 2024–2027

Väg 108 Staffanstorp-Lund

Vi planerar att bygga om väg 108 mellan Staffanstorp och Lund (från trafikplatsen Lund Södra till cirkulationsplatsen i Gullåkra) till en mötesfri 2+2-väg. Ombyggnaden kommer att öka säkerheten och framkomligheten.

Kontakt

Katja Phelan

Projektledare

Telefon: +46 10-123 55 67