Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett öppet utbyte för aktörer inom sjöfartsbranschen bidrar till ökad kunskap. Den arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som skapats av Pia Berglund och Erik Froste kommer att följas upp med fler workshops under kommande år.  Foto: ingrid Jarnryd

Låt sjöfarten leda svensk infrastruktur mot klimatneutralitet!

Det behövs mötesplatser för oss som arbetar för klimatneutralitet i sjöfarten! Ett steg i rätt riktning togs fredag 27 september då ett femtiotal aktörer träffades i Stockholm.

Denna typ av träffar ingår i den handlingsplan för att stärka inrikes och närsjöfart som Trafikverket presenterade i maj 2019.

Dagen ägnades åt att sammanfatta vilka drivkrafter som idag finns mot klimatmålet, att peka på goda exempel och att lära av varandra.

Vilka faktorer leder framåt? Trafikverkets måldirektör Sven Hunhammar pekade på tre: Fartyg, bränsle och efterfrågan på sjötransporter. Dessa kan påverkas i hög grad av i första hand statliga styrmedel, men även av befintlig infrastruktur (exempelvis landanslutning till elnät och laddstationer). Vi fick under dagen bland annat höra om hur ett nytt elfartyg byggts för kollektivtrafik i Norge, hur alternativa bränslen som flytande biobränsle kan utgör ett gott exempel för befintliga fartyg.

Samtalen handlade om närliggande åtgärder, med en tyngdpunkt på drivmedel. Biogas, metanol och eldrift är realistiska alternativ – men valet av drivmedel måste fattas utifrån förutsättningarna för varje givet fall. El är ett förstahandsval för omställningen av statens vägfärjor. Kyla minskar dock effekten av elenergi. I norr kan därför metanol vara ett bättre val. HVO, syntetisk diesel är ett annat alternativ, men där finns begränsningar i produktionstakten. I Norden konsumerar vi omkring 40 procent av den totala världsproduktionen – det finns anledning att ta ställning till om detta bränsle kan göra bättre nytta i andra sammanhang. Klimatkrisen är global, inte lokal.   

Omställningen till en klimatanpassad sjöfart öppnar för en mångfald av idéer, lösningar och åtgärder. Sjöfartsbranschens gemensamma handlingsplan för fossilfrihet (2018) inom ramen för Fossilfritt Sverige presenterades också vid mötet. Där lyft både möjligheter fram för omställning så väl som utmaningar.
Mötet avslutades med en kort summering som visar att denna typ av träffar på en neutral arena för erfarenhetsbyte är värdefull. Deltagarna önskar se att Trafikverket fortsätter med dessa. Några av de områden som pekades ut som särskilt intressanta för fortsatta workshop är upphandling, affärsmodeller för klimatsmarta lösningar, energieffektivtet och kompetens runt nya bränslen.

– Jag är mycket nöjd med dagen och vår gemensamma målsättning att alla skulle gå hem klokare än vi klev in samt att alla bidrog med sina kunskaper och erfarenheter,  sa Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart.