Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets nya säkerhetsregler för vägarbeten

Trafikverket har tagit fram nya regler för säkerheten vid vägarbeten. De är bättre anpassade för upphandlingar än tidigare regler. Det innebär att alla krav på trafik- och skyddsanordningar ska kunna prissättas och ingå i anbud.

De nya reglerna leder till bättre konkurrensneutralitet och förhoppningsvis säkrare vägarbetsplatser eftersom utsikterna att det blir rätt från början ökar. De minskar också motivet att spara på säkerhetsåtgärder eftersom de ersätts enligt kontrakt.

Reglerna, som består av tre dokument, har reviderats två gånger. Bland annat har vissa avsnitt förtydligats för att undvika missförstånd. Den senaste versionen 3.0 har nu publicerats och ska användas som underlag för kontraktskrav. Vilken version som gäller för varje enskilt kontrakt ska framgå av kontraktet.

Många motiv för nya regler

Säkerheten på vägarbetsplatserna behöver bli bättre. Det är de flesta överens om. Trafikverkets kontrollverksamhet av vägarbeten visar på stora brister, bland annat när det gäller tungt skydd och körledning.

Behovet av tydliga regler som är lätta att följa är stort. De nya reglerna leder till att bara det som gäller för varje vägobjekt kommer med i upphandlingskontrakt. Det blir då lättare att se vad som gäller, och det blir lättare att göra rätt från början.

Upphandlingskraven ska inte vara för detaljerade, utrymme måste finnas för innovationer och egna lösningar. Grundläggande säkerhetskrav måste dock alltid följas.

Utöver det ansvar som Trafikverket har som byggherre måste också det ansvar som man har som myndighet tillgodoses. Det gäller såväl trafiksäkerhet som framkomlighet.

Det finns olika lagar och förordningar som styr vägarbeten, både vad gäller säkerhet och krav på snabbt genomförande. Om kraven på säkert och snabbt genomförande inte kan kombineras, ska säkerheten alltid komma i första hand. Det gäller säkerheten för både personal på vägarbetsplatsen och trafikanterna på vägen. "Vi får aldrig kompromissa med säkerheten, den är nummer ett i allt vi gör", har Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm sagt vid flera tillfällen.

Nya regler och krav

Det nya regelverket består av tre dokument.

Övergripande krav eller intern riktlinje

Övergripande krav eller riktlinje anger hur och när de tekniska kraven ska användas, liksom hur man internt inom Trafikverket ska arbeta för att det som ska ingå i kontrakt verkligen kommer med i upphandlingen.

Tekniska krav

De tekniska kraven gäller för de leverantörer (utförare/entreprenörer) som upphandlas. Kraven ska kodsättas enligt AMA-systemet (ett branschgemensamt upphandlingssystem) och resultera i att bara de koder (arbetsmoment) som är aktuella i respektive objekt ska omfattas av kontrakt. Bara det som gäller ska finnas med.

Tekniska Råd

Råden innehåller fakta, tekniska råd och information. Här beskrivs bland annat vilka formella krav som finns, benämningar som används och mycket förklaras och utvecklas. Råden blir ett komplement för både beställare och utförare.

Handledning i Upphandla trafik- och skyddsanordningar vid arbete på väg

Handledningen vänder sig till Trafikverkets samtliga verksamhetsområden som upphandlar eller bidrar med sin kompetens vid väg- och servicearbeten samt konsulter som Trafikverket har upphandlat för att ta fram förfrågningshandlingar på Trafikverkets uppdrag.

V3 – principen

Utmärkning med trafik- och skyddsanordningar ska göras enligt den så kallade V3-principen. Den står för:

  • Varna trafikanterna
  • Vägleda trafikanterna
  • Värna vägarbetarna och oskyddade trafikanter.

Det är tre olika syften, var och ett måste uppnås. Utmärkningen ska göras med den bakomliggande tanken att trafikanterna ska få hjälp att göra rätt.

När trafikanterna närmar sig en vägarbetsplats ska de varnas så att de vet vad som väntar längre fram på vägen och hinner anpassa farten. Vid vägarbetet ska de vägledas på ett tydligt och säkert sätt förbi arbetsplatsen. När trafiken passe­rar vägarbetsplatsen ska vägarbetarna värnas, skyddas, så att vägar­betet kan genomföras säkert. Vid passagen av arbetsplatsen är också trafiksäkerheten lika viktig att beakta som säker­heten för vägarbetarna, såväl för fordonsburna som för oskyddade trafikanter.