Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Elsäkerhet

Här kan du läsa mer om elsäkerhet.

Förtydligande PM om ny modell av manöverfordon

Vi har fått många frågor om den nya modellen av manöverfordon för frånskiljare järnväg. Det nya manöverdonet, Hughes  EOA600, är mekaniskt och elektriskt helt kompatibelt med tidigare modeller av typ BAMYC. Den kan därför ersätta tidigare manöverfordon utan anpassning. Den nya funktionen för fjärrstyrd mekanisk blockering tas inte i bruk förrän vi tagit fram alla systemkomponenter och påverkar inte kompabiliteten med dagens system. Under Dokument (se nedan) kan du ladda ner ett PM som beskriver förutsättningarna för den nya modellen.

Framflyttat slutdatum för årlig repetitionsutbildning i elsäkerhet

Med anledning av coronaviruset och dess effekter med inställda resor, möten och utbildningar, har entreprenörer, utbildningsföretag och fortbildare aviserat att de inte kommer att klara de obligatoriska fortbildningarna för personal i elsäkerhetsfunktioner som ska vara genomförda senast den 31 maj varje år.

Trafikverket har därför beslutat att slutdatum för krav på fortbildning för elsäkerhetsfunktioner enligt TDOK 2014:0994 – Kompetenskrav för personal som arbetar på och nära Trafikverkets starkströmsanläggningar flyttas fram 3 månader till den 31 augusti 2020.

I Trafikverkets ansvar ingår:

  • regelverket inom elsäkerhet
  • att sammankalla och driva elsäkerhetsforum och elsäkerhetsnätverk
  • att styra anläggningsutformning för en elsäker arbetsmiljö
  • att företräda Trafikverket vid principfrågor med andra myndigheter

Tolkning av regelverk angående arbete i spårväxel utrustad med växelvärme

Med anledning av att två regelverk inte till fullo stämmer överens har Trafikverket tolkat regelverket när det gäller arbetsgången vid A-skydd och utförande av spänningsprovning. Tolkningen kan lämnas utan hänsyn om annan metod som ger betryggande säkerhet tillämpas.

Med anledning av att två regelverk inte till fullo stämmer överens har Trafikverket tolkat regelverket när det gäller arbetsgången vid A-skydd och utförande av spänningsprovning.

Ärendet har diarienummer TRV 2017/70668 Frånkoppling av växelvärme på Trafikverkets anläggning.

Bakgrund

Det uppstår ett problem med att kortsluta rälerna vid starttillståndet av A-skyddet, då man måste spänningsprova för att undvika isolationsfel och kontrollera frånvaro av driftspänning. I TDOK 2016:0053 (Modul 12 A-skydd) i kapitel 2.4 så står det att "innan tågklareraren får ge A-skyddet starttillstånd ska spårområdet avspärras och spårledningen kortslutas." samt att "Avspärrningen ska göras först och kortslutningen därefter, så att avspärrningen ger ett skydd åt den som måste beträda banan för att utföra kortslutningen."

Tolkning

Enligt TDOK 2016:0053 (Modul 12 A-skydd) kapitel 2.2 Avstämning, så ska tillsyningsmannen kontakta tågklareraren för en avstämning av arbetsplanen strax innan A-skyddet beräknas starta. Vid det samtalet ska tillsyningsmannen meddela tågklareraren att hen behöver spänningsprova anläggningen i direkt anslutning till kortslutningen av spårledningen och att detta tar ca: 5 sekunder före hen kan kortsluta.

När sedan tillsyningsmannen ringer upp för att begära starttillstånd ska hen befinna sig vid växeln och vara beredd att spänningsprova. Tågklareraren avspärrar och meddelar tillsyningsmannen som i sin tur spänningsprovar och därefter kortsluter spåret enligt TDOK 2016:0053.

 

Nya krav i samband med ny elsäkerhetslag

Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Den nya lagen innebär bland annat att elinstallationsföretag som bedriver arbete på annans anläggning ska ha registrerat sig hos Elsäkerhetsverket. De ska också ha ett egenkontrollprogram.

Auktoriserade och registrerade elinstallationsföretag ska ange inom vilken eller vilka verksamhetstyper de bedriver verksamhet. Följ länken under rubriken Dokument för att se ett PM med en tabell över de verksamhetstyper som bedöms vanligast inom Trafikverket.

Som innehavare av starkströmsanläggning har Trafikverket en skyldighet att ha koll på den som utför elinstallationsarbete på vår anläggning. Det innebär också en skyldighet att följa upp att dessa företag efterlever den nya lagen (2016:732).

Verifiering krävs

Trafikverket ska därför verifiera att företag som anlitats av oss för att utföra elinstallationsarbete med starkströmsanläggningar är registrerade och går att hitta på Elsäkerhetsverkets hemsida. 

Begär in egenkontrollprogram

Kravet på egenkontrollprogram ställs av Elsäkerhetsverket på företagen och ska inte medföra någon extra kostnad för oss. Vi ska däremot ställa krav på att de som utför elinstallationsarbete av starkströmsanläggningar visar upp sitt egenkontrollprogram till oss på begäran.

Elsäkerhetsverket har hållit informationsmöten och publicerar löpande nyheter inom området på sin hemsida.

Elsäkerhetslagen, se särskilt § 23–27 (riksdagens webbplats)

 

Godkända lärare för elsäkerhetshetsfunktioner inom järnväg

Följande utbildningsföretag med uppräknade lärare har fått godkänt från Trafikverket att bedriva grund- och repetitionsutbildningar i elsäkerhet. Det är viktigt att du som beställer utbildning kontrollerar att din lärare är behörig, då utbildningen annars kan vara ogiltig för arbete på Trafikverkets infrastruktur.

Om du undrar över de olika kompetenserna se: 
TDOK 2014:0994 BVF 913 - Kompetenskrav för personal som arbetar på och nära Trafikverkets starkströmsanläggningar

Listan över godkända lärare hittar du under Dokument längre ner på sidan.