Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beslutsunderlag i åtgärdsplaneringen 2010–2021 – järnväg

Här finns det beslutsunderlag som användes för järnväg i planeringsomgången 2010-2021.

Samlade effektbedömningar

Till vänster finns de samlade effektbedömningarna för investeringsprojekt i åtgärdsplaneringen 2010-2021.
Bakomliggande rapporter och annat analysmaterial lagras inte på webbplatsen men kan tillhandahållas efter förfrågan.
Handledning samlad effektbedömning samkalk, (pdf-fil, 417 kB, öppnas i nytt fönster)

Nya samhällsekonomiska kalkyler inte jämförbara med tidigare kalkyler

Det är viktigt att notera att de samhällsekonomiska kalkyler som presenteras i denna planeringsomgång för plan 2010–2021 inte är jämförbara med de kalkyler som presenterades i den förra omgången för plan 2004–2015. Det beror på delvis ny kalkylmetodik, nya kalkylvärden, nya prognosförutsättningar (trafikutveckling) och delvis förändrade effektsamband.

Anläggningskostnader

Anläggningskostnader har beräknats enligt metoden ”successiv kalkylering”, vilket innebär att man tar fram och presenterar ett projekts kostnad och osäkerhet i form av en ”normalfördelning”. Den anläggningskostnad som används som jämförelse i de samhällsekonomiska kalkylerna har räknats om till prisnivå 2006-medel, och vissa utredningskostnader och restvärde har räknats bort. Därför är inte den samhällsekonomiska anläggningskostnaden densamma som den totalkostnad som anges i den nationella planen.

Kalkylernas jämförbarhet

Stort arbete har lagts ner på att göra kalkyler för olika åtgärdstyper och trafikslag jämförbara. Fortfarande kvarstår svårigheter. Allt går inte, med kända metoder och känd kunskap, att få in i kalkylerna. Det gäller särskilt investeringar som förväntas ha stora så kallade lokaliseringseffekter. Även inbördes jämförelser mellan två objekt med stora lokaliseringseffekter är svåra. Generellt finns en tendens att underskatta nyttan hos större ”strukturskapande” åtgärder, jämfört med mindre åtgärder med små lokaliseringseffekter. De nyttor (såväl positiva som negativa) som inte kan fångas i kalkylerna beskrivs i de samlade effektbedömningar som kommer att åtfölja alla kalkyler.
Samhällsekonomi i stora projekt, (pdf-fil, 568 kB, öppnas i nytt fönster)

Samhällsekonomiska kalkyler beräknade utifrån två prognoser

Vid de tidigare trafikverkens och länens prioriteringar togs hänsyn till regeringens aviserade och beslutade politik, till exempel förslag som lades i klimatpropositionen. Huvuddelen av kalkylerna presenteras därför såväl med den så kallade EET-prognosen som underlag som med känslighetsanalyser som bygger på ett referensscenario. Ett intervall mellan resultat som bygger på EET och referensprognosen kan uppskattas, liksom en uppskattning om vad regeringens politik kan antas motsvara inom detta intervall.

PM om Persontransportprognoser 2020 och 2040, (pdf-fil, 1,1 MB, öppnas i nytt fönster)

Godstransportprognoser 2020 och 2040, (pdf-fil, 560 kB, öppnas i nytt fönster)