Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Snötäckt skidspår.

Översyn av lågtrafikerade banor

Trafikverkets mål är tillhandahålla ett så effektivt transportsystem som möjligt med de medel som finns tillgängliga. Trafikverket har därför analyserat de lågtrafikerade banornas betydelse i järnvägssystemet.

Inom ramen för åtgärdsplaneringen inför den Nationella transportplanen 2014–2025 gjorde Trafikverket en översyn av samtliga lågtrafikerade banor. Översynen hade ett trafikslagsövergripande perspektiv med samhällsekonomisk bedömning som utvärderingskriterium. I den samhällsekonomiska bedömningen analyseras flera olika faktorer; restid, miljö, säkerhet och transportekonomiska effekter. Dessa jämförs sedan med operativa kostnader samt drift och underhållskostnader för infrastrukturen.

Översynen resulterade i en indelning av de lågtrafikerade banor:

  • Banor som bedömdes vara viktiga för att upprätthålla trafik
  • Banor där ytterligare utredning krävdes
  • Banor där ingen eller obetydlig trafik fanns och där det var aktuellt att upphöra med underhåll.

Banorna har även analyserats utifrån om det är samhällsekonomiskt motiverat att behålla trafiken på järnväg jämfört med att flytta över den på väg.

Under 2015 genomförde Trafikverket en ytterligare en utredning av de lågtrafikerade banorna. Syftet var att identifiera de framtida transportbehoven och vad det kommer att ställa för framtida krav på järnvägsanläggningen. Resultatet från utredningen kommer främst att användas som ett underlag till arbetet med nationell plan för transportsystemet. (länk till utredningsrapporten)

Utredningen påvisar att i de allra flesta fall kommer den anläggningsstandard de lågtrafikerade banorna har idag även att klara av att möta upp de framtida transportbehoven. I de flesta fall innebär det dock att stora utbyten behöver genomföras framförallt av gammal räls, vilket kommer att generera stora kostnader. En handfull banor har även identifierats där det bedöms att det kommer att krävas en höjd funktionalitet i framtiden. På ett fåtal banor är bedömningen också att det kan räcka med lägre funktionalitet, då det inte finns någon efterfrågan för att trafikera banorna i dagsläget.

Rapporter

Utredning om framtida transportbehov och medelsbehov på det lågtrafikerade järnvägsnätet - huvudrapport (publikationswebbutiken)
Transportbehov och medelsbehov för respektive bandel på det lågtrafikerade järnvägsnätet - underlagsrapport (publikationswebbutiken)