Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

Icke statliga flygplatser med upphandlad flygtrafik kan ansöka om årligt statligt driftbidrag för att täcka delar av underskott i flygplatsens drift.

Kommuner med icke statlig flygplats med upphandlad flygtrafik kan ansöka om årligt statligt bidrag för att täcka delar av underskott i flygplatsens drift.

Syftet med bidraget (driftbidraget) är att bidra till att säkerställa en interregional flygtrafikförsörjning i hela landet. Driftbidraget beräknas enligt en fördelningsmodell som bygger på ett antal kostnads- och intäktsfaktorer som tilldelas schablonvärden för att avspegla flygplatsernas verkliga kostnader och intäkter.

Bidraget kan aldrig bli högre än det verkliga underskottet. Tanken är att modellen ska vara transparent och enkel i sin utformning och samtidigt ge incitament till effektivisering av flygplatsdriften

Ansökan om driftbidrag

För att kommuner, med icke statliga flygplatser med statligt upphandlad trafik, ska kunna beviljas statliga driftbidrag ska en ansökan från flygplatsens huvudman kommit till Trafikverket senast den 15 januari aktuellt bidragsår samt vara berättigad enligt Trafikverkets föreskrift: TRVFS 2013:2 om driftbidrag till icke statliga flygplatser.

Flygplatsen skall av kommunen ha ett förordnande i enlighet med Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU och skall följa de principer som följer av riksdagens beslut med anledning av propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06: TU5, rskr. 2005/06:308).
Moderna transporter (regeringens webbplats)

Det finns inga formella krav på utformningen av en ansökan. Till höger finns ett förslag på ansökan som kan användas.

Bidragets storlek

Trafikverket ska lämna bidrag till icke statliga flygplatser i enlighet med de principer som följer av riksdagens beslut med anledning av propositionen Moderna transporter. 2013 tog vi fram föreskriften TRVFS 2013:2 om driftbidrag till icke statliga flygplatser. Den totala summan som vi disponerar för driftbidrag till de icke statliga flygplatserna med statligt upphandlad trafik är drygt 63 miljoner kronor.

Högst 150 000 kronor av stödet får avsättas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna. Dessa medel disponeras av Trafikverket.

Trafikverket ska årligen fatta beslut om fördelningen av driftbidraget till dessa flygplatser. I föreskriften anges principer och beräkningsmodell för fördelning av driftbidraget samt den ekonomiska uppföljningen av flygplatsens resultat.