Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Finansiellt stöd inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (TEN-T-finansiering)

Trafikverket har regeringens uppdrag att koordinera alla ansökningar om stöd från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) avseende transport som upprättas av svensk aktör, eller där svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av utländsk aktör.

Trafikverket har också uppdraget att koordinera uppföljningen av de projekt som beviljas stöd via denna fond. För detta ändamål finns inom Trafikverket en särskild funktion, CEF-sekretariatet, som hanterar CEF-frågorna.

CEF utgör en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T). CEF Transport, ersätter tidigare regelverk om TEN-T finansiering. Alla ansökningar inom CEF förutsätter regeringens godkännande.

Utlysningen 2018 – 2018 CEF Transport Call

Den 17 maj 2018 öppnades CEF Transport call.

Sista ansökningsdag är den 24 oktober 2018 klockan 17.00. Utlysningen omfattar totalt 450 miljoner euro och har en inriktning mot the 3rd Clean Mobility Package och fokusering mot "cross-cutting objetives" mot digitalisering i transportsektorn, trafiksäkerhet (väg) och multimodalitet. Notera att denna utlysning är en traditionell utlysning där all CEF-finansiering är bidrag. Utlysningen är också koordinerad med telekom och energisektorerna inom CEF och särskilt CEF Telecom Cyber Security lyfts här fram. Både studier och genomförandeprojekt är berättigade till stöd, samt såväl privata som offentliga aktörer. Utlysningen är inriktad på följande prioriteringar:

 1. Rail interoperability
 2. ERTMS European Rail Traffic Management)
 3. Safe and secure infrastructure
 4. Innovation and new technologies
 5. ITS (Intelligent Transport Services for Road)
 6. RIS (River information System)
 7. Multimodal logistics platforms

Prioritet 1 och 2 omfattar cirka 100 miljoner euro, prioritet 3–4 200 miljoner euro och prioritet 5–7 100 miljoner euro. Det är viktigt att noga läsa utlysningstexterna för respektive prioritet. Dessa kan läsas på nedanstående länk:
2018 CEF Transport call for proposals

Nedan finns också en länk till 3rd Clean Mobility Package:
Energy Union: Commission takes action to reinforce EU's global leadership in clean vehicles

Under länken finns också annan värdefull information för utlysningen som ansökningsblanketter, guidelines, TEN-T- och CEF-förordningarna med mera. INEA uppdaterar löpande FAQ. För dig som förbereder en ansökan som omfattar partners från flera medlemsländer, notera särskilt att datum för godkännande av respektive medlemslands transportministerium inte är samordnat. Kontakter med berörda ministerier behöver därför tas tidigt i processen. Kontaktuppgifter till medlemsländerna transportministerier finns på INEA:s hemsida.

Som en god hjälp för dig som sökande finns också INEA:s virtuella informationsdag som arrangeras den 31 maj 2018. Registrering kan göras på nedanstående länk:
Register for the 2018 CEF Transport call virtual info day on 31 May

Du kan ställa frågor på förhand som tas upp på informationsdagen.

För projekt med svenska sökande gäller följande tidplaner

 • 24 augusti 2018: Projekt-pm redovisas till CEF-sekretariatet
 • 24 september 2018: Den slutliga och kompletta ansökan lämnas till CEF-sekretariatet
 • 18 oktober 2018: Sista dag för regeringens godkännande (blankett A2.3)
 • 24 oktober 2018: Sista ansökningsdag

Den 24 augusti 2018 ska respektive sökande redovisa ett så kallat Projekt-pm. Detta pm är en mycket kortfattad och sammanfattande beskrivning av projektförslag. Projekt-pm bör inte omfatta mera än fyra sidor. Syftet med Projekt-pm är att vi tidigt i processen ska få en uppfattning om presumtiva projekt, men också inleda en dialog de sökande för att på så sätt få så bra ansökningar som möjligt. Viktiga moment i denna dialog är fokus på relevans och projektmognad.

Den 24 september ska respektive sökande lämna över den slutliga och kompletta ansökan till CEF-sekretariatet. Vi kommer då att granska dessa förslag till ansökningar utifrån samma kriterier som INEA och därefter lämna våra bedömningar till Näringsdepartementet som därefter slutligen godkänner respektive ansökan.

När det gäller erforderliga intyg för miljökonsekvensanalyser, Natura 2000 etcetera som behövs i blankett C så hänvisar vi till respektive länsstyrelse där åtgärden kommer att genomföras. Kontakta oss gärna för kontaktpersoner på respektive länsstyrelse.

Projekt-pm skickas till CEF-sekretariatet  med kopia till Per-Olof Lindwall.

Eftersom att vi aktivt använder oss av ansökningsportalen TENtec (e-submission tool) begär vi tillgång till era ansökningar via TENtec.

Som vanligt rekommenderar vi alla sökande att börja med sina förberedelser i god tid.

För svenska sökande gäller samma krav som vid tidigare ansökningar, dvs. att CEF-sekretariatet granskar alla projektansökningar på regeringens uppdrag och håller i processen för regeringens godkännande av alla ansökningar med svenska partners (blankett A2.3). Alla ansökningar måste godkännas av respektive medlemsland.

Vi rekommenderar starkt att ni så snabbt som möjligt påbörjar arbetat med ansökningar. Läs utlysningstexterna noga så att ert projekt, ta gärna en kontakt med oss på CEF-sekretariatet för att diskutera projektupplägg och andra tekniska frågor som kan uppkomma. Vi kommer att återkomma med ytterligare nyhetsbrev under ansökningsprocessen.

Utlysningen 2017 (CEF2017) – Transport Blending Call

Den 7 februari 2017 öppnades CEF2017 Blending call. Detta var den första utlysningen som kombinerar traditionella bidrag (grants) med olika former av finansiella instrument. Syftet med detta är att kunna få fram finansiering för angelägna transportprojekt, det vill säga att bidragen kan underlätta för projekten att få en förmånlig finansiering. Genom att projekten lånefinansieras fås också en bättre granskning av varje projekt.

I utlysningen fanns två ansökningsomgångar. Den första ansökningsomgången stängde den 14 juli 2017 och den andra ansökningsomgången stängde den 12 april 2018.

Totalt lämnades 11 ansökningar med svenska partners in till EU.