Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projekt som beviljats bidrag 2016 - stadsmiljöavtal

Under 2016 hölls två ansökningsomgångar för stadsmiljöavtalen, omgång 2 och omgång 3.

I den andra ansökningsomgången kom det in 26 ansökningar. Trafikverket fattade beslut om att ge stöd till 19 kommuner. Stödet var på totalt 473 miljoner kr. I den tredje ansökningsomgången kom det in 16 ansökningar. Trafikverket fattade beslut om att ge stöd till fem kommuner och landsting. Stödet var på totalt 250 miljoner kronor.

Projekt som beviljats bidrag 2016 – Omgång 2
KommunÅtgärderMotprestationer 2016-2018
Borås

Totalkostnad: 25,5 mkr
Stöd: 12,75 mkr
Stödnivå: 50 %

Startpunkt:2017
Slutpunkt: våren 2018

 • Kollektivtrafikkörfält
 • Ombyggnad av sjukhusets hållplatsområde
 • Utbyggnad av cykelbanor
 • Ombyggnad av Västerlånggatan till gångfartsområdet och gång- och cykelbana
 • Bostadsbyggande
 • Utvecklingsplan för Stadstrafiken i Borås
 • Revidering av p-norm
Eskilstuna

Totalkostnad: 8 mkr
Stöd: 4 mkr
Stödnivå: 50 %

Startpunkt: januari 2018
Slutpunkt: december 2018

 • Kollektivtrafikkörfält i Eskilstuna centrum
 • Detaljplaner för bostadsbyggande
 • Stadsläkning utvecklingsplan
 • Kollektivtrafikplan
 • Testresenärskampanjer
 • Cykelvägar
Göteborg med VGR

Totalkostnad: 58 mkr
Stöd: 29 mkr
Stödnivå: 50 %

Startpunkt: maj 2017
Slutpunkt: december 2018

 • Bytespunkt
  Svingeln
 • Planer för arbetsplatser Lundby
 • Bostäder vid Svingeln
 • Fotgängarprogram
 • Hastighetspolicy
 • Ökad turtäthet/fler linjer vid Svingeln
 • Cykelstråk, cykelparkering
 • Parkeringstaxa, pendelparkeringar, parkeringstal
 • MM-åtgärder
Helsingborg

Totalkostnad: 23 mkr
Stöd: 11,5 mkr
Stödnivå: 50 %

Startpunkt: 2017
Slutpunkt: 2018

 • Regional superbuss inklusive Hållplats Lasarettet

 

 • Utbyggnad av lasarettet i centralt läge
 • Cykelparkering vid hållplatser
 • Parkeringsavgifter och zoner för parkeringsavgifter runt lasarettet
 • Aktivt MM-arbete kring lasarettets personal och besökare
Jönköping

Totalkostnad: 54 mkr
Stöd: 27 mkr
Stödnivå: 50 %

Startpunkt: april 2017
Slutpunkt december 2018

 • BRT-stråk, anpassat för 24 m-fordon
 • Bebyggelse längs stråket
 • Uppdaterad cykelplan och cykelåtgärder
 • Hastighetsdämpande åtgärder
 • Nya parkeringstal
 • Nytt P-avgiftsystem
 Karlskrona
Totalkostnad: 70,1 mkr

Stöd: 35,05 mkr
Stödnivå: 50 %

Startpunkt: juni  2016
Slutpunkt: november 2018

 • Kollektivtrafikåtgärder vid Resecentrum i Karlskrona
 • Miljöprioriterad stadsgata med separata busskörfält (kollektivtrafikåtgärder)
 • Ny hållplats i Gullberna Park
 •  Planer på Bostäder
 • Utbyggnad av gång- och cykelvägar
 • Hastighetsplan
 • Parkeringsstrategi
 • Pendelparkeringar
 • Kollektivtrafiksatsning hos Blekingetrafiken
Kungsbacka  
Totalkostnad: 42 mkr

Stöd: 16 mkr
Stödnivå: 38 %

Startpunkt: oktober 2017
Slutpunkt: december 2018

 • Hede station, stationshuset
 • Planprogram Voxlöv/Tölö och detaljplan Björkris 2
 • gång- och cykelvägar i de nya områdena
 • Hastighetsöversyn
 • Parkeringsstrategi under framtagande
Kungälv med VGR  
Totalkostnad: 33 mkr

Stöd: 16,5 mkr
Stödnivå: 50 %

Startpunkt: september 2016
Slutpunkt: november 2018

 • Busskörfält Kongahällagatan och Uddevallavägen
 • Infrastrukturåtgärder (kollektivtrafik) för angöring till resecentrum
 • Elbusskoncept
 •  Nya byggrätter vid resecentrum och gamla bussterminalen
 • Stadsutvecklingsprojektet Konghälla
 • Cykelåtgärder
 • Utformning av gator avseende hastighet
 • Prioriterering för kollektivtrafik och åtgärder för minskad biltrafik
 • Trafikstrategi
 • Ny parkeringsnorm
 • Taxeöversyn centrum och parkeringstal
Linköping   
Totalkostnad: 19,5 mkr

Stöd: 9,75 mkr
Stödnivå: 50 %

Startpunkt: 2016
Slutpunkt: november 2018

 • Signalprioritering, bussgata i centrala Linköping
 • Bostadsbyggande
 • Pendelcykelstråk
 • Hastighetsplan
 • Nya boendeparkeringsområden
 • CO2-neutralt Linköping
 • Projekt Smarta resan
 • Bike and Ride
 • Projekt Trafik och miljö i skolan
Malmö
Totalkostnad: 70 mkr
Stöd: 35 mkr

Stödnivå: 50 %

Startpunkt: maj 2017
Slutpunkt: december 2018

 • Införande av elbussar i Malmö stadstrafik
 • Införande av MalmöExpressen2
 • Framtagande av långsiktig -kollektivtrafikstrategi
 • Fortsatt utbyggnad av hyrcykelsystem, kopplat till kollektivtrafikknutpunkter
 • Framtagande av parkeringsöversyn
 • Bostadsbyggande
 • Ombyggnad av Industrigatan för oskyddade trafikanter
Norrköping
Totalkostnad: 77, 259 mkr

Stöd: 38,13 mkr
Stödnivå: 50 %

Startpunkt: oktober 2016
Slutpunkt: september 2018

 • Spårväg "Ljuralänken" i centrala Norrköping
 • Funktionsblandad bebyggelse längs spåret (540 lägenheter)
 • Implementering av avancerad signalprioritering i Östra Promenaden, separata busskörfält
 • Cykelvägar
 • Hastighetsöversyn genomförd
 • Kristinaplatsen ska omgestaltas för gång och cykeltrafik
 • Omgestaltning av Vasaparken till spårväg
 • Nya riktlinjer för parkering har genomförts
 • Projekt "Framtidens resor i Norrköping"
Nyköping
Totalkostnad: 7,250 mkr
Stöd: 3,625 mkr

Stödnivå: 50 %

Startpunkt: 2017
Slutpunkt: 2018

 • Upprustning och nybyggnad av större centrumnära hållplatser
 • Framtagande av detaljplan för bostäder (cirka 500 lägenheter)
 • Översyn av kollektivtrafikens stråk
 • Hastighetsöversyn har genomförts
 • Samutnyttjande av parkeringsplatser
Stockholm med SLL
Totalkostnad: 5,5 mkr

Stöd: 2,75 mkr
Stödnivå: 50 %

Startpunkt: maj 2016
Slutpunkt: december 2016

 • Kollektivtrafikåtgärder på stomlinje 2 och 3 i centrala Stockholm
 • Busskörfält vid trafikplats Gubbängen
 • Detaljplaner för Hagastaden och kvarteret Persikan
 • Gång - och cykelbana på Stallgatan
 • Utveckling Söderstaden (3000 - 4000 bostäder)
 • Farsta, Gubbängsmotet Ombyggnad av gång - och cykelväg
 • Hastighetsplan
 • Parkeringsplan
Trollhättan
Totalkostnad: 8 mkr

Stöd: 4 mkr
Stödnivå: 50 %

Startpunkt: 2017
Slutpunkt: oktober 2018

 • Ombyggnad av bussläge, plattformar och busskörfält vid Drottninggatan i centrala Trollhättan
 • Ombyggnad av Stallbackaterminalen
 • Plan för nya Älvstaden (ny stadsdel)
 • cykel- och gångbro vid Innovatum
 • Åtgärder enligt cykelplan
 • Planarbete för Drottningtorget
 • Parkeringsprogram med parkeringsplan och parkeringsnorm
 • Kollektivtrafikplan
 • MM-plan
 • Cykelpool - cykeluthyrning
 • Fordonsstrategi tjänstebilar
 • Handlings/kommunikationsplan för överenskommelse Cykelpendling
 • Aktivaste arbetsplatsen
 • Skräpmätning "Håll Sverige rent"
Umeå
Totalkostnad: 99,5 mkr
Stöd: 49,75 mkr

Stödnivå: 50 %

Startpunkt: april 2017
Slutpunkt: november 2018

 • Ombyggnad av Vasaplan för kollektivtrafik
 • Förbättrad kollektivtrafik utmed stomlinje 1 (BRT-åtg.)
 • Flera detaljplaner
 • Flera gång- och cykelvägar
 • Förbättrad kollektivtrafik enligt framtagen kollektivtrafikplan 2016-2019
 • Cykelparkeringar
 • Framtagande av Cykeltrafikprogram, Fotgängarprogram och nytt Kollektivtrafikprogram
 • Åtgärder ska genomföras enligt Trafiksäkerhetsprogram
Uppsala
Totalkostnad: 241,635 mkr

Stöd: 120,817 mkr
Stödnivå: 50 %

Startpunkt: 2016
Slutpunkt: december 2018

Kunskapsstråket
 • Kollektivtrafikgata Ulleråker
 • Bro för kollektivtrafik
 • Kollektivtrafikkörfält
 • Stationsliknande hållplatser
 • Åtgärder i handlingsplan för framkomlighet i linjenät
 • Nytt linjenät
 • Bostadsbyggande
 • Projekt Sveriges bästa cykelstad handlingsplan med åtgärdslista
 • Snabbcykelleder
 • Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun
 • Nya hastigheter
 • Åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2013-2018
Västerås
Totalkostnad: 52 mkr

Stöd: 26 mkr
Stödnivå: 50 %

Startpunkt: maj 2017
Slutpunkt: december 2018

 • Kollektivtrafikåtgärder i centrala Västerås kopplat till nya kollektivtrafiksatsningen "Smartkoll"
 • Bostadsbyggande
 • Gång- ,cykel- och kollektivtrafikåtgärder
 • Hastighetsöversyn genomförd
 • I samband med byggprojekt förbättras situationen för gång- och cykeltrafik
Växjö
Totalkostnad: 45,55 mkr

Stöd: 22,775 mkr
Stödnivå: 50 %

Startpunkt: augusti 2016
Slutpunkt:
december 2018

 • Bussgator vid nya resecentrum
 • Kollektivtrafikkörfält
 • Hållplatspaket
 • Signalprioritering
 • Realtidsinformation
 • Omvandling av Stationsområdet, bland annat bostäder
 • Detaljplan Hovshaga centrum
 • Stadsutvecklingsprojet Bäckstalövgärdet, funktionsblandat
 • Omvandling av stadsdelen Arenastaden
 • Omvandling av Välle broar (stadsutveckling)
 • Genomföra åtgärder utifrån Transportplan Växjö
 • Hastighetsplan genomförd
 • Parkeringsstrategi genomförd
 • Åtgärdsvalsstudie om framtidens trafiksystem i Växjö
Örebro
Totalkostnad: 17,615 mkr

Stöd: 8,808 mkr
Stödnivå: 50 %

Startpunkt: oktober 2016
Slutpunkt: december 2018

 • Prioritering av kollektivtrafik i trafiksignaler
 • Bussgata Ladugårdsängen
 • Detaljplaner Södra Ladugårdsängen, Österport
 • Ombyggnad av stadsgator anpassade till oskyddade trafikanter
 • Ny parkeringsnorm
 • Parkeringsavgifter till MM-åtgärder
 • Revidering av Handlingsplan för Stadens byggande

 

Projekt som beviljats bidrag 2016 – Omgång 3
Kommun/landstingÅtgärderMotprestationer
Hörby    
Totalkostn: 34,5 mkr

Stöd: 17,25 mkr Stödnivå: 50 %

Startpunkt: 2018 Slutpunkt: 2018

 • Övergripande åtgärd - kollektivtrafikens roll i stadsmiljön förtydligas.
 • Ringsjövägen mellan väg 13 och Kommunistergatan (bl.a. prioriterad kollektivtrafikkorsning).
 • Stationsläge Kommunistergatan.
 • Ringsjövägen - mellan stationsläge Kommunistergatan och Gamla torg.
 • Stationsläge Gamla torg.
 • Omdisponering av gaturummet på Storgatan.
 • Ombyggnation av korsning Kungsgatan/Storgatan.
 • Förtätning av bostäder i flerbostadshus i direkt anslutning till stråket i norr (50 bostäder), inflyttning 2019.
 • Utbyggnad av bostäder i nordöstra delen av Hörby tätort (150-200 bostäder, kommunal service), inflyttning 2020.
 • Detaljplan med möjlighet för verksamheter och handel att etablera sig i nordvästra delen om Hörby busstation, klar 2016.
 • Gång- och cykelplan som konkretiserar viktiga länkar som behövs mellan stationslägena, utbyggnad klar 2018.
 • Tillgänglighetsplan, klar våren 2017.
 • Anpassning till nya jämna hastighetsgränser.
 • Parkeringsstrategi.
 • Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 (Region Skåne).
 • Mobilitetsplan för Skåne (Region Skåne).
 • Innehållet i stationen (Region Skåne).
 • Översyn av miljön runt stationslägena samt omdisposition av torgyta för att underlätta bytet mellan olika transportslag med huvudfokus på buss, gång och cykel; område för elfordonsladdning.

Landskrona stad

   

Totalkostn: 54 mkr Stöd: 27 mkr Stödnivå: 50 %

Startpunkt: hösten 2016 Slutpunkt: 2018

 • Laddinfrastruktur.
 • Framkomlighetsåtgärder utmed stadsbusslinjerna t.ex. egen bussgata Weibullsholm samt egna busskörfält vid Östervångsplan.
 • Förbättrad angöring för busstrafik vid Landskrona station för att utveckla stationen som bytespunkt.
 • Arbeta efter genomförandeplanen som ingår i "Strategi för attraktiv kollektivtrafik för Landskrona stad", klart 2017.
 • Utbyggnad av cykelvägar inom ramen för Cykelplanen 2015, klart dec 2018.
 • Förverkligande av Parkeringsplanen 2016, klart januari 2018.
 • Implementera åtgärder för minskat buller enligt Bullerprogram som är pågående, klart 2018.

Skellefteå

   

Totalkostn: 27 mkr Stöd: 13,5 mkr Stödnivå: 50 %

Startpunkt: 2018 Slutpunkt: 2018

 • Anläggning av tankplats för stadsbussar, privata och kommunala fordon.
 • Ny centrumbusshållplats Skellefteå centrum.
 • Bostadsbebyggelse Centrala stan, förtätning (1200 bostäder), beslut 2016-10-18.
 • Ett antal detaljplaner för bostadsbebyggelse.
 • Bygga ut och förbättra cykelvägnätet och skapa mer cykelparkeringar, utbyggnad på 3 km (varav 500 m inom centrum och resterande delar inom Skellefteå tätort) klart till 2018.
 • Investering i fem nya elbussar.
 • Tillgänglighetsanpassning av hållplatser, 4 milj kr avsatta för 2017-2018, tre st hållplatser klara 2017, antal för 2018 bestäms 2017.
 • Genomförande av hastighetsplan, antagen 2016. Arbete med förändra hastighetsändringar påbörjas under 2017.
 • Övergripande riktlinjer för parkering och parkeringsnorm (omfattar en modern flexibel parkeringsnorm för cykel och bil), förnyad parkeringstaxa samt förslag till finansiering av nya hållbara parkeringsanläggningar.
 • Ombyggnation av Kanalgatan, förstudie 2017.

Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting

   

Totalkostn: 370,3 mkr Stöd: 185,15 mkr Stödnivå: 50 %

Startpunkt: hösten 2016 Slutpunkt: 2018

 

 • Förlängning av spårvägslinje 7 från Kungsträdgården till T-centralen.
 • Tillgänglighetsanpassning av hållplats Nybroplan längs befintlig del av spårvägslinje 7.
 • Design, utveckling och demonstration av plattformsbarriärer som personskydd i tunnelbanan.
 • Montering av sändarutrustning i alla bussar som passerar vissa trafikljus där trafikflödet är stort och bussarna därför försenas och får oregelbunden trafik (totalt 40 bussar).
 
 • Bostäder – anta detaljplaner för: – Kolkajen (Norra Djurgårdsstaden), 1200-1400 bostäder, 11000 kvm kommersiell yta m.m., inflyttning 2012-2025, antagen detaljplan 2017 – Hagastaden 2, 350 bostäder, 50000 kvm lokaler, antagen detaljplan 2018
 • Bygga bredare gångbanor och nya cykelbanor på Klarabergsgatan, klart 2018.
 • Ny cykelbana på Strömbron och Stallgatan, mellan Skeppsbron och Nybroplan, klart 2018.
 • Förbättrade cykellösningar på Skeppsbron, klart 2018.
 • Två teststräckor ska byggas om med hastighetssäkringar av gcm-passager på Rålambsvägen samt Bäckvägen/Sparbanksvägen för att studera effekter av åtgärder på bl.a. restid och komfort (en del av den nya hastighetsplanen i Stockholm), klart 2018.
 • Bilfritt på Klarabergsgatan mellan Klara norra kyrkogata och Sveavägen, klart 2018.
 • Nya busskörfält på Birger Jarlsgatan, Hamngatan, Norrlandsgatan och på Vasabron, klart 2017.
 • Införa nya parkeringsavgifter i taxeområde 1-3 samt påbörja område 5, klart 2018.
 • Införa HVO (Fossilfri biologisk diesel) i 20 % av sjötrafiken i Stockholms län, införs 2017.
 • Genomföra test med en ny elbuss med induktionsladdning som trafikerar linje 755, klart 2017.

Värnamo

   

Totalkostn: 13,23 mkr Stöd: 6,615 mkr Stödnivå: 50 %

Startpunkt: feb 2017 Slutpunkt: 2018

 

 • Nya bussgator och hållplatser i Värnamo för att möjliggöra ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken.
 • Signalreglerade korsningar.
 • Ombyggnation av befintlig busstation för att skapa hållplatser för stadsbusstrafik i anslutning till resecentrum.
 • Jönköpings länstrafik, med entreprenör, finansierar och införskaffar tre laddhybridbussar för den nya stadsbusstrafiken, klart till 2018-12-31.
 • Värnamo kommun tillsammans med Värnamo energi köper och installerar en laddstation för elbussar. Laddstationen har fått 50 % statligt stöd genom Klimatklivet, klart till 2018-12-31.
 • Kommunen kommer att marknadsföra satsningen mot allmänheten och andra städer tillsammans med Jönköpings länstrafik och bussleverantören Volvo, klart till 2018-12-31.
 • Ett bostadsförsörjningsprogram, antaget av kommunfullmäktige under 2016.
 • Årliga översyner och kompletteringar av kommunala gång- och cykelvägnätet. 2 miljoner kr satsas under 2017 och 2018.
 • Ny stadsbyggnadsvision, färdig och kommunicerad till 2018-12-31.
 • Nya hastighetsbegränsningar har tillkommit i Värnamo kommun, klart till 2018-12-31.
 • En parkeringsutredning är gjord inför ny parkeringsnorm, till 2018-12-31 är utredningen klar, kommunicerad och parkeringsnormen är implementerad.
 • En trafikstrategi håller på att tas fram där gång, cykel och kollektivtrafik kommer att lyftas fram, underlag presenteras hösten 2016.
 • Region Jönköpings län åtar sig att innan 2025 att all kollektivtrafik vara drivna av näst intill 100 % förnyelsebara drivmedel. År 2018 är målen för förnyelsebart drivmedel satt till 50 % för regionbussar inkl. stadstrafik.