Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projekt som beviljats bidrag 2017 - stadsmiljöavtal

I den fjärde ansökningsomgången för de så kallade stadsmiljöavtalen kom det in 48 ansökningar. Trafikverket har fattat beslut om att ge stöd till 34 kommuner och landsting. Stödet är på totalt ca 470 miljoner kronor.

Projekt som har beviljats bidrag 2017 – Omgång 4

Kommun/
landsting

Beviljade åtgärder

Motprestationer

Beviljat stöd (tkr)

Alvesta

 • Ny bussterminal 
 • Cykelparkering
 • Cykelväg
 •  Förbättrad framkomlighet bussar
 • Ny detaljplan Kulturen
 • FÖP Alvesta tätort
 • Reseparkering vid stationen

7375

Avesta

 • Ombyggnation av Avesta   busstation 
 • Ombyggnation av en hållplats i centrala Avesta
 • Förtätning av de centrala delarna av Avesta (inflytt senast 2018)
 • Utveckling av cykelvägnätet med ett   par kilometer under 2017 samt 2018
 • Ombyggnation av hållplatser
 • Se över hastigheter samt åtgärder för mer GC-vägar
 • Nytt Trafikprogram samt revidering av P-tal
 • Har sedan 2012 avgiftsfri kollektivtrafik på de busslinjer som går inom kommunen

1000

Enköping

 • Utbyggnad GC-väg Klondyke-Åkersberg
 • Utbyggnad GC-väg Stockholmsvägen-Barkan
 • 5 detaljplaner för antagande
 • 5 nya hållplatser år 2017 och 6 nya hållplatser 2018
 • Gång- och cykelvägar (5 st)

3150

Eslöv

 • Nybyggnad av cykelväg från   Ystadvägen till Eslöv C
 • Planteringar kommer att göras samt en mur byggs för att öka stråkets attraktivitet. Anpassning till fotgängare.
 • Gatumiljön vid Östergatan kommer att anpassas till gående som passerar vägen.
 • 2 DP som medger ca 85 nya bostäder nära Eslöv C
 • En cykelplan tas fram

1500

Falkenberg

 • Dubbelsidig gång- och cykelbana utmed Holgersgatan delsträcka Nygatan-Arvidstorpsvägen. 
 • Dubbelsidig gång- och cykelbana utmed Holgersgatan delsträcka Arvidstorpsvägen-Sandgatan. 
 • Prioritering av cyklister i signalanläggning.
 • Ny vägvisning utmed huvudcykelvägnätet inom centrala Falkenberg.
 • 3 DP som medger ca 430 bostäder
 • Utbyggnad av gc-väg längs väg 701
 • Ny gc-väg utmed Stafsingevägen
 • Ny P-strategi

14900

Göteborg

 • Cykelväg längs Munkebäcksgatan, Virginsgatan - Bromeliusgatan 
 • Cykelväg längs Torpagatan, Munkebäcksgatan - Rosendalsgatan 
 • Cykelväg längs Björlandavägen, S:t Olofsgatan – Toleredsgatan
 • Cykelväg längs Härlandavägen/Torpagatan, Örngatan - Munkebäcksgatan 
 • Cykelväg längs Toredalsgatan, Hjalmar Brantingsgatan – Toleredsgatan
 • Cykelväg längs Björlandavägen, Toleredsgatan – Swedenborgsplatsen 
 • Cykelväg längs Lillhagsvägen, Lillhagsparken - Skogomevägen 
 • Utbyggnad av ett stort antal bostäder i linbanans influensområde (ca 5400, fram till 2018 ca 800).
 • Verksamhetsutveckling i Lundby.
 • 2-8) Utbyggnad av bostäder i cykelvägarnas influensområde.
 • Cykelparkering
 • Fotgängarprogram
 • Hastighetsöversyn och hastighetspolicy
 • Harmonisering av parkeringstaxa
 • Översyn av Vägledning till parkeringstal
 • Bulleråtgärder
 • Gröna transportplaner
 • MM-åtgärder

27100

Halmstad

 • Cykelbana i Harplinge 
 • Cykelväg Gamla Tylösandsvägen delsträcka 1 
 • Cykelväg Bäckagårdsvägen delsträckan 3 
 • Cykelbana längs Knut Peters väg
 • Utvecklingsprogram Harplinge
 • DP för Ranagård, 400 bostäder
 • Hållplats Eketångavägen
 • Fyra hållplatser på Stora torg
 • Resecentrum etapp 2
 • Cykelbana längs Enslövsvägen
 • Signalprioritering längs   Laholmsvägen
 • Hastighetsöversyn i Trönningen, Slättåkra, Åled, Sennan, Steninge-Skipsås och Gullbrandstorp
 • Uppdatering av transportplanen

5720

Hammarö

 • Ny centrumhållplats i Skoghall med anslutning till väg 236
 • Nya cykelleder på Hammarö
 • Nya bostäder och verksamheter byggs i centrala Skoghall och i intilliggande Lillängshamnen
 • Värmlandstrafiken bygger ut busstrafiken längs de sträckor där cykelsatsningarna görs, ny bebyggelse etableras, utbyggnad gc-vägar utöver de som medfinansiering söks för, byggande av nya bostäder

9850

Kalmar

 • Signalprioritering för   kollektivtrafik och cykel 
 • Standardhöjning av cykelvägar och hållplatser i starka stråk 
 • Ny bostadsbebyggelse (fram till 2018-2850 bostäder)
 • P för cykel
 • Hastighetsanpassningar i Läckeby, Ljungbyholm, Trekanten och Rockneby
 • Gångfartsområden längs med Fiskaregatan och Västra Sjögatan
 • Avsiktsförklaring inför en Trafikstrategi
 • MM-åtgärder
 • Länstrafikens nya bussar

11700

Karlshamn

 • Upphöjning av körbana för   möjliggörning av dubbelriktad cykling 
 • Överbyggd cykelparkering vid 22 viktiga knutpunkter 
 • Cykelpumpar
 • Laddstolpar elcykel
 • Ny bebyggelse centralt och   kollektivtrafiknära (330 nya bostäder vid stationsområdet, ca 50 nya bostäder i centrum)
 • Ny GC-väg
 • Utvalda åtgärder ut projektet "Karlshamn satsar på cykel"

3475

Karlskoga

 • Ombyggnad av Urbrinken från   bilväg till ”shared space" 
 • Främjande av gång och cykeltrafik till och inom Storängens handelsområde samt bostadsområdet Finnebäck
 • Detaljplan för Finneböck
 • GC-vägar (Fruktlunden etapp 2&3, Stolpetorpsvägen,   Nobelhallen&Stadion)
 • Hastighetsdämpande åtgärder samt främjande av   gång- och cykeltrafik vid Strandbadet
 • En trafiknätsanalys och   trafikstrategi

8300

Katrineholm

 • Shared Space Vasavägen,   Fredsgatan-Djulögatan 
 • Förbättring av cykelstråket Talltullsvägen-Åsliden 
 • Upphöjd passage eller avsmalning vid Vingåkersvägen-Marieborgsgatan 
 • Ombyggnad av korsningen Kungsgatan-Linnévägen
 • 8 st detaljplaner för   bostadsbebyggelse 
 • Flera åtgärder på GC-nätet (GC-banor, tillgänglighetsanpassning)
 • Hastighetsplan
 • Trafik- och   parkeringsstrategi

5850

Kumla

 • Ny gång- och cykelbana i   befintligt vägområde enligt kriterierna för lokalcykelstråk, vid Skolvägen
 • DP kvarteret Gladan/Rapphönan 
 • "Rätt fart i staden"
 • Ta fram en fullständig trafikplan
 • Järnvägsgatan - trafiksäkerhetsåtgärder

379,25

Linköping

 • Cykellänken Ryd - Ryds Centrum-centrumring Östgötagatan 
 • Cykellänken Skäggetorp Centrum – centrumring Östgötagatan 
 • Mätning av cykeltrafik, infrastruktur 
 • Cykelparkering Resecentrum 
 • Cykelväg Vallastaden-Östra Valla 
 • Cykelväg Schiörlins gata mot Lill-Valla 
 • Cykelväg längs Brokindsleden och planskildhet Vårdsbergsvägen (Vårdsbergsvägen-Ekholmsvägen), del av framtida cykellänk 
 • Cykelbana Näckrosvägen, Sturefors 
 • Lådcykelprojekt Storgatan 
 • Cykelbana och hållplatser, Ljungsbro centrum 
 • Detektering av bussar för prioritering i trafiksignaler
 • Flera detaljplaner och   planprogram
 • Grön resplan
 • Flera olika MM-åtgärder
 • Cykelkarta

46825

Ljungby

 • Cykelväg Kungsgatan-Långgatan
 • Antagande av 3 DP (ca 160   bostäder)
 • Projektering GC-väg Näsvägen samt Söderleden-Ljungbystopp

1000

Malmö

 • Cykelbanan Nobelvägen 
 • Framkomlighetspaket Västra Hamnen
 • Framtagande av ny   parkeringspolicy och p-norm
 • Utbyggnad av cykelvägar i befintlig stad (Bangatan, Disponentgatan, John Ericssons väg)
 • Planering för utbyggnad av hyrcykelsystemet Malmö by bike
 • Installation av nytt   signalprioriteringssystem för bussar
 • Revidering av cykelprogrammet  
 • Implementering av cykelöverfarter
 • Kampanj cykelöverfarter
 • Framtagande av långsiktig trafikstrategi

13250

Mölndal

 • Ny cykelväg Krokslätts parkgata (klart senast 2018)
 • 3 DP som medger ca 1500 bostäder 
 • Utbyggnad av gc-vägar (Hökegårdsgatan, Östra Lindomevägen)
 • Trafikstrategi

6000

Norrtälje

 • Lånecykelsystem
 • Markarbeten för lånecykelsystem   
 • Anpassning av bussterminal 
 • Ombyggnad Stockholmsvägen till stadsgatan samt ny korsningspunkt
 • Detaljplan Lommarstrand  
 • Planprogram Motormannen I
 • Utbyggnad av gc-vägar (Hamnvägen,   Bältartorpsgatan, Björnövägen, Astrid Lindgrens gata, Planetvägen, Stegelbäcksgatan, Färsnagatan, Knutbyvägen)
 • Trafikstrategi med   hastighetsplan

2625

Nybro

 • Utbyggnad GC-bana Villagatan 
 • Utbyggnad GC-bana Norra Esplanaden-Vattugatan inkl gc-bro
 • Nya DP samt planprogram
 • Skyltning av GC-stråk
 • Inför "Rätt fart i staden"
 • Revidering av riktlinje för parkering i Nybro stad
 • Utreda, tillsammans med Kalmar Länstrafik, en linjelagd busslinje som komplement till närtrafiken
 • Utöka parkeringsvaktens tider
 • Bostadsförsörjningsprogra, och samrådsförslag till ÖP

3950

Skövde

 • Busskörfält och tvåfältiga rondeller på Vadsbovägen 
 • Södra Bergvägen, vägport under Vadsbovägen
 • Byggnation i centralt och kollektivtrafiknära läge i kvarteret Diana.
 • Byggnation av cykelvägar (Storgatan, Varnhemsvägen, Aspelundsvägen, Kavelbrovägen, Horsåsvägen)
 • Hållplatser (Försäljaren, Stadshuset)
 • Förändring av   parkeringsregleringen i Skövde centrum

16000

Sollentuna

 • GC-banor (Frestav etapp 2) 
 • GC-banor (Norra verkstadsområdet)
 • Bostäder i Södersätra  
 • Stadsplanering för låga hastigheter fär gång- och cykeltrafik prioriteras  
 • Laddstolpsstrategi 
 • MM-åtgärder
 • Grön resplan tas fram
 • Sportfällt byggs ut
 • Hållbarhetsprogram tas fram
 • Social konsekvensanalys
 • Utifrån trafikpolicyn tas målformulering för   trafikplaneringen fram - Parkeringsplanen - förslag på tillämpningsanvisningar

3 984,5

Sundsvall

 • Om/nybyggnad av knutpunkten Navet 
 • GC-väg Sallyhillstråket (ink tillgänglighetsanpassning 3 busshållsplatser
 • Nya bostäder kollektivtrafiknära  
 • Nya GC-vägar (Alnövägen, Skolhusallén, Göteborgsvägen)
 • Cykelöverfarter på huvudstråk
 • Tillgänglighetsanpassning hpl
 • Hastighetsplan för huvudvägnätet  
 • Linjenätsanalys upphandlas
 • Parkeringsstrategi

19250

Sölvesborg

 • Cykelparkering vid   järnvägsstation, Mjällby och stadshuset 
 • Skyltning cykelvägvisning 
 • Tillgänglighetsanpassning av busshållsplats vid Sölvevägen
 • Bostadsbyggande Ljungaviken  
 • Detaljplan kv Finland 3
 • Detaljplan Vitahall
 • Detaljplan Stiby 4:17  
 • Detaljplan i anslutning till Markgatan
 • Arbete för förtätningar
 • Utbyggnad av cykelvägar (Hällevik, Skånev, V Storgatan, Repslagaregatan, Furumovägen)

650

TF SLL med Nacka

 • ATC på Saltsjöbanan (ATC –   Automatic Train Control)
 • 2 DP som medger ca 350 bostäder antas
 • Nya kontaktledningsstolpar, strömförsörjning,   tillgänglighetsanpassning av plattformar, bullerskydd
 • Trafiksäkerhetsåtgärder, cykel i blandtrafik Saltsjöbadsvägen
 • Bygga tre stycken infartsparkeringar för cykel med tak och möjlighet till ramlås i anslutning till Saltsjöbanan.

26000

TF SLL med Stockholm

 • Ombyggnation av busshållplatsen vid Henriksdals station, ny utformning av bussinfarten mot Henriksdal samt nya kollektivtrafikkörfält 
 • Ombyggnation av ett antal busshållplatser, nya sträckor med kollektivtrafikkörfält och åtgärder i trafiksignaler 
 • Kollektivtrafikkörfält, ombyggnationer och flytt av ett antal busshållplatser 
 • Ombyggnad av GC-banor i Vasastan 
 • Förbättrad framkomligheten för stomlinje 178 och 179 
 • GC-banan längs med Stadsgårdsleden breddas från 3,5 till 7 m på en 500 meter lång sträcka mellan Tegelviksslingan och Fotografiska muséet 
 • Förbättrings- och upprustningsåtgärder Linje 7 (TF) 
 • Alla bussar (ca 2200) i Stockholms län kopplas upp via mobil kommunikation, både avseende bussens IT-plattform och biljettsystemen, med en ny bussmonterad router (TF)
 • 2 DP som medger 1050 bostäder antas (byggstart 2019)
 • Cykelstråk och gångstråk utvecklas
 • Genomförandebeslut om att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder kopplade till hastighetsplanens delområde 1
 • Införa nya parkeringsavgifter i taxeområde 1-3 samt påbörja område 5

102075

TF SLL med Täby

 • Snabbcykelväg och   cykelparkeringar vid ny gångfartsgata 
 • Terrängtrappa mellan Ernsta station och Stockholmsvägen 
 • Ny GC-väg från Roslagsbanans station Visinge till en kommunal lokalgata 
 • Arninge resecentrum
 • DP med sammanslaget 2400   bostäder i stadsdelarna Täby park och/eller Roslags-Näsby. Planerna antas under 2018
 • Nya GC-vägar 
 • Strategi för hållbart byggande
 • Kollektivtrafikplan
 • Två stycken infartsparkeringar vid Roslagsbanan
 • Parkeringsplan

50500

Tidaholm

 • Utbyggnad av en cykelbana längs Stallängsvägen i tätorten Tidaholm
 • Detaljplan för ett nytt   bostadsområde, Södra Rosenberg
 • Bredda bef gångbana på en del av Trädgårdsgatan
 • Byggande av cykelväg till Kungsbroområdet
 • Avgifter för parkeringsanmärkningar ska höjas

1000

Trollhättan

 • Nytt cykelgarage Trollhättan   Resecentrum
 • Nya cykelställ Resecentrum
 • Nya cykelboxar Resecentrum
 • GC-väg (Lärketorpsvägen mellan Vänersborgsvägen och Norra Älvsborgs Länssjukhus)  
 • GC-väg (Bergkullevägen)
 • GC-väg (Kardanvägen)
 • GC-väg (Syltevägen)
 • Vägvisningsskyltar för cykel Trollhättan huvudort
 • ÅVS för Hjulkvarnsbron och   Knorren (ÅVS:en en följd av en FÖP för ca 2000 nya boståder)
 • CG-bana Nohabgatan
 • GB-bana Verkmästarevägen
 • Busshållsplats, GC-bana och torgyta vid Innovatumområdet
 • Nya riktlinjer för P-köp
 • Skolresplan
 • Utöka läddningsinfra
 • Bullerriktlinjer
 • Projekt Cykelsommar (för barn, trafikförståelse samt integrationsprojekt)

6325

Umeå

 • Komplett cykelvägnät i Umeå   (ska vara "sammanhängande, säkert, tryggt, tillförlitligt,   parkering", bl a nya C-vägar/banor mm) 
 • Sammanhängande cykelvägnät i kommundelarna 
 • Utveckling av modern betalningsanläggning för kollektivtrafiken
 • 6 DP (som antas innan 2018) som medger 3000 nya bostäder
 • Program för GC och kollektivtrafik (2016-2018)
 • Ny cykelbro
 • Investeringar i busstrafik
 • Nya cykelöverfarter
 • Ellådecykelpool i Umeå kommun

10715

Uppsala

 • Cykelbana utmed Döbelnsgatan mellan Kåbovägen och Dag Hammarskjölds väg 
 • Cykelbana utmed Murargatan mellan Byggmästargatan och Snickargatan 
 • Cykelbana utmed Söderforsgatan mellan väg 272 och Hållnäsgatan 
 • Cykelbana utmed Källparksgatan mellan Källparken och Johannesbäcksgatan 
 • Cykelgarage vid Uppsala C 
 • Vindbron (Cykelbro över Fyrisån) samt förstärkning av cykelstråk
 • Uppsala kommun har under lång   tid arbetat aktivt med att öka bostadsbyggandet
 • Ett antal större   stadsbyggnadsprojekt pågår
 • Cykelparkeringar och framkomlighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed GC-nätet
 • Nya hastigheterna för ökad tillgänglighet och bättre samspel mellan cyklister, gångtrafikanter,
 • bilister och kollektivtrafik. Målet är att hela Uppsala (kommun?) ska vara omskyltat 2018
 • Finns P-policy
 • P-tal

24550

Vellinge

 • Vellinge Resecenter 
 • Främja cykelpendling till nytt resecenter
 • Bulleråtgärder vid stationsläge 
 • Planarbete Vellinge centrum, utbyggnad av bostäder kv Krabban, större utbyggnadsområrde ca 2 km fr stationsområdet
 • Upprustning och ny gc-infrastruktur och stadsmiljö utmed två stråk (Ängestråket och Parkstråket)
 • Bulleråtgärder E6 
 • Klimatkvarter (raingardens)
 • Lekplats inom Campusområdet.
 • Skånetrafiken ansvarar för Wi-Fi-hotspot, realtidsinformation, infotainment, högtalare för utrop, talenhet för realtid, skyltar till stationen, ortskarta, klockstapel, biljettautomat, bänkar mm.
 • Pendelparkering för ca 60 bilar
 • nytt Klimat- och energiprogram
 • cykelstrategi

6725

Västerås

 • Trimningsåtgärder   Kollektivtrafik 
 • Cykelåtgärder (bla cykelkarta samt nya GC-banor) 
 • Ny cirkulation vid Slakterigatan och Kolvägen samt gc väg mellan Slakterigatan-Kranvägen 
 • Hörntorpsvägen stopphållplats, ny gc-väg mm
 • Detaljplaner (Öster Mälarstrand, Hulte/Högne, Förseglet 1, Västerås 2:113, S Källtorp, Urberget 1, Österby 1:2)
 • Beläggning och brounderhåll på vägnätet
 • Skapa förutsättningar för en   busslinje till Öster Mälarstrand
 • Utbyte av belysning i bostadsområden  
 • Beläggningsunderhåll på gc-vägar och gångytor
 • Felande belysningslänkar i gc-nätet åtgärdas
 • Hastighetssäkring av gc-passager
 • Tillgänglighets- och   trygghetsåtgärder
 • Upprustning av hållplatser
 • implementering av framtaget   parkeringsprogram

9100

Växjö

 • Uppgraderad cykelväg   Linnégatan/Sandsbrovägen 
 • Uppgraderad cykelväg Storgatan/Vaktvägen 
 • Uppgraderad cykelväg Liedbergsgatan/Kungsgårdsvägen 
 • Snabbcykelväg Söderleden 
 • Uppgraderad cykelväg Ulriksbergspromenaden 
 • Uppgraderad cykelväg Rottne centrum 
 • Uppgraderad cykelparkering Växjö stad
 • Förtätning i staden längs med cykelstråk med flera mindre bostadsplaner. Planer för bostadsbyggande på Mörnersväg, Lenhovdavägen och Lineborgsplan. Totalt cirka 300 bostäder. I samband med förbättring av cykelstråk längs med Linnégatan/Sandsbrovägen där det samtidigt skapas reversibelt   kollektivtrafikkörfält och bussfil på Sandsbrovägen säkras även gångbanor upp 
 • Planer för bostadsbyggande på Kasernvägen, och Storgatan. Totalt cirka 270 bostäder. I samband med förbättring av cykelstråk längs med Storgatan där  bussfil även byggs säkras  gångbanor upp.
 • Planer för bostadsbyggande på Kungsvägen, Vintervägen, Dalbo Centrum, Seminarievägen, Hjalmar Petris väg och Hovsdal. Totalt cirka 870 bostäder. Gångbanor säkras.  
 • Planer för bostadsbyggande Norra Öjaby, Bredvik, Bergunda och Bergsnäs. Totalt cirka 430 bostäder.
 • Förtätning längs med cykelstråk med plan för bostadsbyggande på Wieselgrensgatan med 50 bostäder
 • Förtätning längs med cykelstråk med plan för bostadsbyggande i södra Rottne, 35 bostäder
 • Parkeringsåtgärder
 • Fotgängarplan
 • Uppdatering av cykelvägsplan
 • Projekt för ökat cyklande

11700

Örebro

 • Huvudcykelstråk Sjukhusleden   etapp 2 
 • Breddning GC-bana över Skebäcksbron 
 • Huvudcykelstråk Hovstaleden etapp 2 
 • Huvudcykelstråk Brunnsleden etapp 2 
 • Huvudcykelstråket Gustavsviksleden
 • Detaljplaner för kv Måsen,   Förlunda 7:3, Förlunda 5:7, Hovsta 1:12, Kumla 1:27, Törsjö 3.14 m.fl.  
 • Planprogram för CV-området, Brunnsparken, Aspholmen/Nasta
 • Prioritering av kollektivtrafik i trafiksignaler
 • Resvaneundersökning i samverkan med Region Örebro län

5750