Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Metod för Samlad effektbedömning

Inom Trafikverket tillämpas metoden Samlad effektbedömning. I den beskrivs vilka effekter och kostnader en föreslagen åtgärd eller ett åtgärdspaket skulle få om den genomförs. Det är dock inte en metod för att beskriva hela planer.

Samlad effektbedömning (förkortas SEB) är ett beslutsunderlag med syfte att utgöra ett stöd för planering, beslut och uppföljning. I SEB (metod och mall) beskrivs åtgärdens effekter ur tre oviktade beslutsperspektiv:

Samhällsekonomisk analys: effekter som värderats monetärt och effekt som bedömtsTransportpolitisk målanalys: hur påverkas de transportpolitiska målenFördelningsanalys: hur fördelar sig nyttorna på olika grupper

Den Samlade effektbedömningen består av tre olika sammanfattningsnivåer. Ett redovisningsstöd för denna metod är framtagen i en Excel-mall som går att skriva ut till PDF.

Samhällsekonomiska kalkyler som görs av eller åt Trafikverket ska alltid presenteras inom ramen för metoden Samlad effektbedömning (SEB). Samlad effektbedömning ska upprättas för myndighetsåtgärder, driftåtgärder, underhållsstrategier, olika typer av investeringsåtgärder (projekt), påverkansåtgärder, styrmedelsåtgärder samt paket av åtgärder som samverkar till att lösa ett identifierat behov. Omfattningen av beslutsunderlaget ska anpassas efter åtgärdens storlek och utredningsskede.

Gällande mallar

Mall och stöd för framtagandet av Samlad effektbedömning enligt gällande krav finns här.

Mallar och instruktioner hittar du under sidan Gällande förutsättningar och indata