Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Metod för Samlad effektbedömning

Inom Trafikverket tillämpas metoden Samlad effektbedömning. I den beskrivs vilka effekter och kostnader en föreslagen åtgärd eller ett åtgärdspaket skulle få om den genomförs. Det är dock inte en metod för att beskriva hela planer.

Samlad effektbedömning (förkortas SEB) är ett beslutsunderlag med syfte att utgöra ett stöd för planering, beslut och uppföljning. I SEB (metod och mall) beskrivs åtgärdens effekter ur tre oviktade beslutsperspektiv:

  • Samhällsekonomisk analys: effekter som värderats i pengar och effekter som bedömts
  • Transportpolitisk målanalys: hur påverkas de transportpolitiska målen
  • Fördelningsanalys: hur fördelar sig nyttorna på olika grupper.

Att de tre beslutsperspektiv som redovisas i Samlad effektbedömning är oviktade innebär att det inte görs någon sammanvägning av dem. De tre perspektiven belyser effekterna ut olika synvinklar med hjälp av olika metoder.

Den Samlade effektbedömning kommer inte fram till om åtgärden bör genomföras eller inte. Däremot läggs fakta kring effekter och kostnader fram på ett standardiserat sätt. Detta för att ge beslutsfattare ett så likvärdigt och genomlysligt stöd för sitt beslut som möjligt.

Den Samlade effektbedömningen består av tre olika sammanfattningsnivåer. Ett redovisningsstöd för denna metod är framtagen i en Excel-mall som går att skriva ut till PDF.

Gällande mallar

Mall och stöd för framtagandet av Samlad effektbedömning enligt gällande krav finns här.

Mallar och instruktioner hittar du under sidan Gällande förutsättningar och indata

Implementering av ett nytt verktyg för Samlad effektbedömning pågår

Excelverktyget kommer att ersättas av ett webbaserat verktyg den 1 april 2020.
Webbverktyg för process och framtagandet av Samlad effektbedömning omfattar upprättande, regional granskning, nationell granskning, godkännande, lagring, diarieföring och publicering.
Arbetsversion av användarhandledning (pdf-fil, 5 MB, öppnas i nytt fönster)