Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverkets Utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys

Trafikverket har uppdaterat Utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys.

Trafikverket har uppdaterat Utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys, den trafikslagsövergripande planen för hur metoder, modeller och verktyg för analys av samhällsekonomi, järnvägskapacitet, effektsamband, statistik, styrmedel samt för trafik- och transportprognoser ska utvecklas.

Det är en mindre uppdatering denna gång, titeln är ny med den tidigare långa titeln som underrubrik, de i utvecklingsplanen föreslagna forskningsprojekten har uppdaterats, och så har i inledningen ett avsnitt om långsiktig strategi lagts till. Övrig text är i stort sett oförändrad.

I grunden handlar det om att utveckla morgondagens beslutsunderlag för infrastrukturen. För att Sveriges infrastruktursystem ska fungera och utvecklas på bästa sätt behövs avancerade analysverktyg, tillförlitliga prognoser, noggranna mätningar och kvalitetssäkrade effektsamband.

För att räkna ut var och hur det är mest motiverat att investera behövs ett pålitligt beslutsunderlag. Utvecklingsplanen ska bidra till att prognoser och samhällsekonomiska analyser ger mer tillförlitliga resultat och därmed ett pålitligt beslutsunderlag.

Grund för våra prioriteringar

Tanken är att utvecklingsplanen ska ligga till grund för våra prioriteringar i verksamheten och i arbetet med forskning och innovation. Prognoserna och kalkylerna inom transportsektorn är på en övergripande nivå väl utvecklade men verkligheten utvecklas och förändras och kunskapen ökar - därför behöver också våra analysverktyg utvecklas.

Genom utvecklingsplanen tar vi hjälp av samhällets samlade kunskap och kompetens och uppmanar forskare och konsulter att fundera över nya sätt att lösa de analysproblem vi ser och sedan implementera framtagna metoder i våra analysverktyg.

Trafikverket prioriterar utveckling inom sex områden

Det finns ett antal trafikmodeller som Trafikverket, trafikhuvudmän, forskare och konsulter i Sverige använder, i allt från att planera hur många tåg som får plats på järnvägen till att bättre förstå hur människor väljer att resa och transportera varor.

Vi prioriterar utvecklingsinsatser inom följande sex områden:

  • Utveckling av saknade effektsamband och beräkningsmetoder. Särskilt prioriterat är drift och underhåll, speciellt för järnväg samt sjöfart och analyser av styrmedel (beteendepåverkande åtgärder, myndighetsåtgärder).
  • Utveckla beskrivning av icke kvantifierbara effekter, till exempel intrångseffekter, landskapseffekter och näringslivseffekter. Särskilt prioriterat är bättre beskrivning av godsnyttor i de samhällsekonomiska beslutsunderlagen.
  • Utveckla metoder och verktyg för att kunna göra prognoser på internationella personresor och godstransporter.
  • Utveckla indata och statistik till arbetet med prognoser och kalkyler.
  • Utveckla arbetssätt, metoder och verktyg för analys av kapacitet på järnväg.Utveckla funktion och precision i prognos- och kalkylverktygen.