Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Längre, tyngre och större tåg

Längre, tyngre och större tåg bidrar till att järnvägen används effektivare. Både Sverige och Europa har fokus på att öka andelen godstransporter på järnväg.

Utsläpp av koldioxid och andra miljöskadliga utsläpp minskar om transporter flyttas över från väg till järnväg och sjöfart. Längre och tyngre tåg bidrar också till en stärkt konkurrenskraft för järnvägssektorn. Det finns flera sätt att öka volymen gods som transporteras på järnvägen. Ett sätt är att öka tåglängden men det går också att förändra lastprofil och den största tillåtna axellasten.

Trafikverkets definition av tyngre och längre godstransporter på järnvägen är:

  • tåglängder på minst 750 meter.
  • 100 km/h linjehastighet.
  • minst 22,5 ton eller 25 ton axellast

Förutsättningar för längre och tyngre godståg

Längre och tyngre tåg pekas ut som ett mål i EU:s vitbok och genom etableringen av förordningen ”Ett prioriterat nät för gods”. Det finns sedan januari 2014 även förankrat i det Transeuropeiska nätet via den nya förordningen. EU-krav finns om en anpassning av TEN-T:s stomnät till 2030 för att klara 750 m långa tåg. Även i Näringsdepartementets godsstrategi (juni 2018), där regeringen beskriver den övergripande inriktningen inom godsområdet, är en viktig del att främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

Redan idag kan långa tåg köras på vissa banor i Danmark och Tyskland. Byggandet av Fehmarn Belt-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland, där längder över 750 meter förekommer, har aktualiserat frågan om större längder även i Sverige.

För att förverkliga det transportpolitiska målet att skapa ett effektivt, hållbart och väl fungerande transportsystem, har regeringen i tidigare uppdrag till Trafikverket pekat på behovet att utreda förutsättningarna för att anpassa järnvägsnätet till längre och tyngre tåg.

Dialog med näringsliv och transportorganisationer

Trafikverket bedriver sedan 2016 ett projekt med syfte att skapa förutsättningar för längre, tyngre och större tåg på den svenska järnvägen. Inom ramen för projektet tas det fram en strategi och handlingsplan för åtgärder på både kort och lång sikt.

Sverige har under flera år byggt nya mötes- och förbigångsspår för maximalt 750 meter långa tåg. I Trafikverkets förslag till nationell plan prioriteras åtgärder för triangeln Hallsberg-Göteborg-Malmö som dels ingår i stomnätet för gods i TEN-T men också har starkt kundbehov och förutsättningarna är goda i dagsläget.

Projektet genomförs i dialog med näringslivet och transportorganisationer. Dessa är även viktiga aktörer för att bidra med kunskap och kompetens till projektet. Hector Rail har till exempel medverkat i empiriska tester av bromstabeller och en referensgrupp har diskuterat bromsfrågor.