Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tillgänglighetsanalys - att identifiera brister i grundläggande tillgänglighet

Trafikverket använder tillgänglighetsanalyser som underlag för beslut om ersättning för trafik. Målet är att åstadkomma grundläggande tillgänglighet i alla delar av landet.

Trafikverket har i uppdrag att avtala om interregional kollektivtrafik som inte kan bedrivas kommersiellt. För att kunna mäta tillgängligheten använder Trafikverket en automatiserad tillgänglighetsmodell.

Modellen utvecklades ursprungligen av Rikstrafiken, som tidigare hade detta uppdrag, men har vidareutvecklats av Trafikverket för att bättre visa orsakerna till tillgänglighetsproblemen. Tillgänglighetsanalysen redovisar tillgängligheten med den trafik som finns i Samtrafikens databas. Anslutningar från kommuncentrum till flygplats finns, men flygtaxi från närliggande kommuner till flygplatskommuner ingår normalt inte.

Tillgänglighetsanalysen bygger på åtta kriterier. För varje kriterium finns tre nivåer (grön, gul och röd standard), där grön standard är god tillgänglighet, gul standard är acceptabel tillgänglighet och röd standard är inte acceptabel tillgänglighet. Via länken till höger presenteras kriterierna och den standard som tillgängligheten måste uppnå för att den ska vara acceptabel. Kriterierna används som en indikator för var Trafikverket kan överväga att delta. Mätningarna sker på kommunnivå och utgår från kommunhuvudorten.

En nationell behovsanalys gjordes under 2015

En utredning gjordes under 2015 med syfte att gå igenom alla tillgänglighetsbrister och alla befintliga åtaganden i detalj för att överväga om dagens prioriteringar är de rätta och vilka ytterligare åtgärder som kan krävas, se rapport nedan. Rapporten kommer att användas som ett underlag för långsiktig bedömning av och beslut om verksamhetens inriktning.

Trafikverket fördelar 400 miljoner kronor på 16 avtal och 14 olika linjer, förutom Gotlandstrafiken. Utredningen har studerat alla kommuner som haft större tillgänglighetsbrister under något av åren 2010‐2013. Totalt har 58 kommuner studerats. 40 av dem ses som prioriterade för fortsatta eller ökade åtgärder, sex kommuner bör studeras närmare när berörda avtal utreds och tolv ses inte som prioriterade för åtgärder. Studien visar att störst effekt uppnås via våra satsningar på nattågen till norra Norrland och flyg till norra Norrland.