Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Checklistor vid bygglov och tillståndsärenden enligt miljöbalken

Här hittar du en checklista över sådant som du bör ta hänsyn till när du handlägger bygglov och tillstånd.

Följande lista är en sammanställning av sådant som Trafikverket anser bör beaktas vid handläggning av bygglov och tillstånd för att skapa ett tillgängligt och hållbart transportsystem.

 • Buller - ta hänsyn till riktvärden samt det som gäller för utförande och ansvar för eventuella bullerskydd
 • Kontrollera avståndet mellan infrastruktur och ny bebyggelse, med hänsyn till säkerhet, buller, störande ljus, underhåll och utbyggnad
 • Ta hänsyn till riksintressen, både befintliga och framtida anläggningar
 • Berörs flygplatsers influensområden?
 • Finns det risk att nyetableringen leder till inskränkning på infrastrukturen?
 • Arbete inom vägområde kräver tillstånd från väghållningsmyndigheten
 • Arbete i närhet av järnväg kräver tillstånd från Trafikverket
 • Ny anslutning till en allmän väg och ändring av en befintlig anslutning (som inte regleras i detaljplan) kräver tillstånd från Trafikverket
 • Ledningar inom vägområde eller järnvägsfastighet kräver tillstånd från Trafikverket
 • Stängsel ska anläggas minst 5 meter från närmaste spänningsförande del av järnvägsanläggningen
 • Inom vägområde får stängsel, murar eller plank inte uppföras utan tillstånd från väghållningsmyndigheten
 • Kontrollera vegetationens utbredning och höjd nära väg och järnväg med hänsyn till bland annat sikt, elsäkerhet och lövhalka
 • Upplag av bland annat jord- och bergmassor samt anläggning av dammar vid byggande får inte påverka stabiliteten för väg eller järnväg
 • Upplag inom vägområde kräver tillstånd från väghållningsmyndigheten
 • Vid täktverksamhet finns krav som gäller transporter av massor, anslutning till allmän väg, buller och damm samt geotekniska förhållanden
 • Ljusanordningar kan påverka sjöfarten och luftfarten
 • Golfbanor ska anläggas på tillräckligt avstånd från vägar och järnvägar med hänsyn till säkerheten.
 • Reklamskyltar inom vägområde och deras utformning och placering kräver tillstånd från väghållningsmyndigheten
 • För vindkraftverk, master och torn finns krav som gäller avstånd från infrastruktur, påverkan på luft- och sjöfart samt transporter
 • Omhändertagande av dagvatten?
 • Inga arbeten får göras på skoterleder som passerar en järnväg eller dess närhet utan att Trafikverket lämnat godkännande.