Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Checklistor vid detaljplanering

Checklista över vad Trafikverket anser att kommunerna ska ta hänsyn till vid detaljplanering.

Trafikverket anser att följande bör beaktas av kommuner vid detaljplanering.

Samråd och dialog

Trafikverket kan vara berörd sakägare och vill vara med i dialog och samråd för detaljplaner:

 • som ligger i närheten av en statlig väg, järnväg, flygplats eller hamn
 • som omfattar eller gränsar till Trafikverkets fastigheter
 • som ligger inom eller nära ett riksintresse för kommunikation, både befintliga och framtida anläggningar
 • som gränsar till hamnar, farleder eller terminaler
 • som ligger i närheten av flygplatser
 • där riktvärden för trafikbuller överskrids eller riskeras att överskridas i framtiden (gäller där Trafikverket är infrastrukturhållare)
 • där miljökvalitetsnormer för luftkvalitet eller vattenkvalitet överskrids eller riskeras att överskridas i framtiden
 • som innebär upprättande av detaljplan för järnvägsanläggning som ska ansluta till statens järnvägsnät
 • som tillåter bebyggelse som kan förväntas alstra större mängd trafik
 • som i övrigt kan medföra konsekvenser för det allmänna järnvägsnätet eller vägnätet där Trafikverket är väghållare
 • där detaljplanen kan innebära att transportsystemet får svårare att bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen och mål om ökad hälsa.

Checklistan för tillgängligt och hållbart transportsystem

Följande lista är en sammanställning av sådant som Trafikverket anser bör beaktas vid detaljplanering för att skapa ett tillgängligt och hållbart transportsystem:

Lokalisering

 • Vad ger lokaliseringen för trafikalstring?
 • Vad ger trafikalstringen för effekter på klimat och tillgänglighet?
 • Finns tillgång till viktiga målpunkter: Kan behovet av biltrafik minskas genom medveten lokalisering av bostäder, arbetsplatser, service och omsorg?
 • Berörs kvartersmark för järnväg?
 • Tas yta från Trafikverkets fastighet?
 • Påverkas Trafikverkets ledningar, kablar eller andra anläggningsdelar?
 • Vilken inverkan har planen på riksintressen, befintliga eller framtida?
 • Vilken inverkan har riksintresset på planen för kommunikation och influensområde?
 • Vilka barriäreffekter uppstår för djur och människor? 

Medborgarnas resor

 • Finns gena gångvägar och cykelvägar som är integrerade i bebyggelsen?
 • Finns möjlighet till passager genom kvarter och byggnader?
 • Beaktas trygghet och säkerhet för gång och cykeltrafikanter?
 • Beaktas tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning?
 • Beaktas barns behov i trafiken – barnkonsekvensanalys integrerad i planeringen?
 • Finns konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv integrerad i planeringen?
 • Finns tillgänglighet till god kollektivtrafik?
 • Beaktas kollektivtrafikens framkomlighet och restider i förhållande till bilens?
 • Vilka ytor finns för och lokalisering av cykelparkering i förhållande till bilparkering?
 • Tas hänsyn till underhåll av gång- och cykelvägar?
 • Beaktas hela resan-perspektivet?
 • Vad gäller kring parkeringsnormer?
 • Finns mobility managementåtgärder?

Varudistribution och godstransporter

 • Finns konsekvensanalys för verksamheter som genererar mycket (och tung) godstrafik?
 • Beaktas konsekvenser för godstrafikens anläggningar?
 • Beaktas tillgänglighet och trafiksäkerhet vid lastzoner?
 • Säkerhet och konflikter
 • Finns behov av skyddsåtgärder (exempelvis bullerplank och stängsel)?
 • Finns avtal med Trafikverket om nödvändiga skyddsåtgärder (exempelvis bullerplank) vid statliga vägar och järnvägar? Regleras nödvändiga anslutningar och utfartsförbud?
 • Beaktas trafiksäkerhet?
 • Beaktas hänsyn till risker vid led för transporter av farligt gods (ev. krav på riskanalys)?
 • Har samråd skett med berörd flygplats eller hamn vid risk för påverkan på flygplatsens eller hamnens funktion?
 • Beaktas vattenskydd?
 • Beaktas risk för översvämning av infrastrukturen?
 • Beaktas risk för skred och ras för näraliggande infrastruktur? Behovet av klimatanpassning – ev. risker kopplat till förändrat klimat
 • Beaktas risker för stabilitet vid exploatering intill väg eller järnväg?

Miljö och hälsa

 • Vad ger planen för klimatpåverkan?
 • Klaras riktvärden för trafikbuller och vibrationer?
 • Klaras riktvärden för industribuller, vibrationer och luftföroreningar från transporter och terminalområden?
 • Klaras miljökvalitetsnormer för utomhusluft?
 • Beaktas effekter för folkhälsan?
 • Beaktas påverkan på människors hälsa i övrigt?
 • Beaktas risk för vattenförorening - både risk för momentana utsläpp vid trafikolyckor och kontinuerligt från trafik och underhåll via dagvatten
 • Beaktas dricksvattenförsörjning?
 • Beaktas långsiktigt god hushållning av råvaror och naturresurser, materialval?

Landskap

 • Beaktas bevarande och skydd av natur- och kulturvärden?
 • Beaktas barriäreffekter och intrång?
 • Påverkar planområdet naturreservat?
 • Påverkar planområdet biotopskydd?
 • Påverkas biologisk mångfald?
 • Berörs artrika vägkanter och järnvägsmiljöer?
 • Berörs kulturvägar och kulturbroar?

Avstånd mellan infrastruktur och ny bebyggelse

 • Finns tillräckligt skyddsavstånd till utpekad led för transporter av farligt gods på järnväg och väg?
 • Beaktas skyddsavstånd till väg?
 • Beaktas skyddsavstånd till järnväg?
 • Beaktas elsäkerhetsavstånd från järnväg?
 • Beaktas säkerhetszon väg?
 • Beaktas tillståndspliktig zon utmed väg?
 • Beaktas skyddsavstånd från flygplats?

Avtal med Trafikverket

 • Finns avtal med Trafikverket om skyddsåtgärder (exempelvis bullerplank) som berör statliga vägar och järnvägar?
 • Finns avtal med Trafikverket om nya anslutningar?
 • Finns avtal om andra åtgärder som påverkar Trafikverkets anläggningar?