Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Checklistor vid översiktsplanering

Här hittar du checklistor över vad du bör ta hänsyn till vid översiktsplanering.

Trafikverket anser att följande bör beaktas vid översiktsplanering:

Exploatering nära vägar, järnväg, flygplatser, hamnar och terminalanläggningar får inte påverka möjligheten till drift och underhåll eller utveckling enligt framtida behov. Behoven kan lämpligen tydliggöras på mark– och vattenanvändningskartan.

Många av aspekterna i denna checklista kan med fördel utgöra delar av en trafikstrategi. En trafikstrategi kan utgöra en inarbetad del av översiktsplanen eller vara ett separat dokument parallellt med översiktsplanen.

Samråd och dialog

Trafikverket vill vara med i dialog och samråd för översiktsplaner om:

 • vision och inriktning mot ett hållbart samhälle
 • miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11-18 §§ miljöbalken
 • eventuella åtgärdsvalsstudier som bör genomföras kopplade till översiktsplaneprocessen
 • markanvändning och lokaliseringsprinciper för effektiva transporter
 • markanspråk och influensområde för riksintresse för kommunikation, både befintliga och framtida anläggningar
 • influensområden kring transportanläggningar, inklusive flygplatser och hamnar, det vill säga det område kring själva anläggningen där särskild hänsyn behövs vid byggnation
 • skyddsområden vid flygplats, där det är önskvärt att MSA-ytorna alltid redovisas i kommunernas översiktsplaner tillsammans med de hinderbegränsande ytorna
 • instrumentflygplatser som är utpekade riksintressen, utgör procedurområdet och MSA-ytor samt en yta på 1500 x 1500 meter vid sidan om landningsbanan områden för riksintressen.

Checklistan för tillgängligt och hållbart transportsystem

Följande lista är en sammanställning av sådant som Trafikverket anser bör beaktas vid översiktsplanering för att skapa ett tillgängligt och hållbart transportsystem:

Ett transportsystem för alla

 • åtgärder för att bidra till måluppfyllelse av de transportpolitiska målen och miljökvalitetsmålen
 • effekter och konsekvenser av föreslagen bebyggelsestruktur på trafikarbetet samt fördelning mellan olika trafikslag
 • långsiktig strategi eller helhetsgrepp kring trafikfrågorna, inarbetad i översiktsplanen eller separat i en trafikstrategi
 • hållbara res- och transportval (mobility management)
 • hur stationsnära områden ska användas för att optimera kollektivtrafiken
 • jämställt transportsystem, anpassat för alla grupper: vuxna, män, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning etc.
 • konsekvenser av till exempel externhandel
 • mellankommunala cykelstråk
 • vägar för kollektivtrafik, bil, cykel och gång samt nödvändiga ytor för parkering och uppställning av cyklar, bilar, bussar med mera
 • tillämpning av fyrstegsprincipen
 • perspektivet hela resan.

Landskap

 • planering med hänsyn till natur- och kulturvärden och landskapets form.

Säkerhet och konflikter

 • trafiksäkerhetssatsningar
 • prioriterade stråk för transporter av farligt gods
 • nya och förändrade passager av väg eller järnväg som följd förändrad markanvändning, bebyggelsestruktur eller infrastruktur samt barriäreffekter.

Varudistribution och godstransporter

 • hänsyn till näringslivets transporter
 • relation till det nationella nätet för godstrafik.

Miljö och hälsa

 • effekter och konsekvenser av föreslagen bebyggelsestruktur och infrastruktur på luftkvalitet, buller och vibrationer, klimat, landskap, energi och vatten (yt- och grundvatten)
 • vattenverksamhet, enligt 11 kap. miljöbalken
 • lämpliga områden för service till trafikanter: rastplatser, informationsplatser med mera.