Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Checklistor vid remisser

Här hittar du en checklista som hjälper dig att avgöra när handlingar ska skickas till Trafikverket. Här finns också en checklista över vilka handlingar som krävs vid bygglovsremisser.

Checklista – När ska handlingar skickas till Trafikverket?

Trafikverket vill vara med som remissinstans för bygglov och tillståndsansökningar i följande fall:

 • Det som planeras ligger i närheten av en statlig väg eller järnväg, och som berörd granne där Trafikverket är fastighetsägare, om bygglovet inte är i överensstämmelse med gällande detaljplan eller om detaljplan saknas. Detta gäller även om detalj-planens genomförandetid är passerad.
 • Det som planeras ligger inom gällande detaljplan om exploateringen ligger kritiskt nära en statlig väg det vill säga inom 12, 30 eller 50 meter, beroende på om den tillståndspliktiga zonen är utökad
 • Det som planeras ligger inom eller nära riksintresse för kommunikation, både befintlig och framtida anläggning.
 • Det som planeras ligger i närheten av en hamn, flygplats eller terminal.
 • Riktvärden för buller överskrids eller riskerar att överskridas i framtiden.
 • Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids eller riskerar att överskridas i framtiden.
 • Det finns risk för grundvattensänkning som menligt kan påverka Trafikverkets anläggning.
 • Ärendet gäller mål ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, eller anmälan om detta enligt miljöbalken och Trafikverket är sakägare.
 • Det finns risk för påverkan på avvattningen i området eller annan menlig påverkan på Trafikverket anläggningar på grund av ändrade vattennivåer eller flöden.
 • Ärendet gäller vindkraftverk, master eller torn inom 500 m från en statlig väg eller järnväg samt vindkraftverk med en totalhöjd på över 50 meter inom 30 km från en järnväg.
 • Ärendet gäller byggnader, vindkraftverk eller master som är över 20 meter och ligger inom 55 km från en flygplats.
 • Ärendet gäller anläggande av skoterleder som passerar järnvägen eller dess närhet. Tillstånd från Trafikverket krävs innan leden börjar anläggas.
 • Ärendet gäller en reklamanordning som riktar sig till trafikanter på det allmänna vägnätet där Trafikverket är väghållare.
 • Ärendet gäller marklov för en ny ledning eller för att utföra arbete på befintlig ledning inom vägområdet eller inom eller intill en järnvägsfastighet.
 • Det ärendet gäller kan i övrigt medföra konsekvenser för det allmänna järnvägsnätet eller vägnätet där Trafikverket är väghållare.
 • Ärendet gäller en ny eller ändrad utfart till allmän väg där Trafikverket är väghållare.

Checklista – Vilka handlingar krävs vid bygglovsremisser?

När kommunen kontaktar Trafikverket i samband med handläggning av bygglov behövs ett bra remissunderlag. Vid handläggningen av bygglov kan det bli aktuellt att kräva skyddsåtgärder mot buller eller risker. Ibland kan det krävas att ett avtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket för att reglera kostnader och ansvar för uppförande av till exempel skyddsåtgärder.

Följande uppgifter behöver skickas till Trafikverket vid remiss av bygglovsärenden för att Trafikverket ska ha möjlighet att göra en kvalificerad bedömning av huruvida en bygglovsansökan gäller något som kan påverka transportsystemet:

Allmänt

 • fastighetsbeteckning
 • kontaktuppgifter om den sökande
 • vad ansökan gäller (bostadshus, garage, carport, plank, skylt, mast etcetera)
 • karta i översiktlig skala som orienterar om läget
 • skäl för remissen om objektet inte ligger i anslutning till en allmän väg, järnväg, flygplats eller farled, till exempel byggande inom tillståndspliktig zon eller risk för störning av signalsystem
 • motiv till eventuella avsteg från regler och riktvärden vid till exempel byggande inom tillståndspliktig zon eller överskridande av buller– och vibrationsriktvärden

Bygglov nära väg eller järnväg

 • situationsplan, där läget på den byggnad eller annan åtgärd som ansökan avser är markerad samt avståndet från vägkant eller spårmitt till det objekt som ansökan är angett
 • bullerutredning, vibrationsutredning och luftutredning där detta är aktuellt
 • eventuell påverkan på geoteknik och grundvatten, det vill säga stabiliteten för vägen eller järnvägsanläggningen
 • riskbedömning med avseende på farligt gods om det är aktuellt (vilket Länsstyrelsen bedömer)
 • eventuell ny anslutning mot allmän väg i situationsplan – ansökan för anslutning sker här
 • skyltad hastighet på den allmänna vägen vid anslutningen till fastigheten
 • skälet, om sökanden vill bygga inom det byggnadsfria avståndet
 • foton som visar området och med markering i terrängen på lämpligt sätt av den föreslagna byggplatsen och önskad ny anslutning mot allmän väg
 • skyltars utformning, material, storlek och text
 • fotomontage som visar hur skylten placeras och avtecknar sig i landskapet
 • förväntad trafikalstring
 • avstånd till närmaste spänningsförande del av järnvägsanläggningen

 
Luftfart

 • Senast i bygglovsskedet ska en lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) beställas hos Luftfartsverket för alla typer av byggnader högre än 20 meter.

 • Senast fyra veckor före byggstart ska den som avser uppföra en hög byggnad skicka en flyghinderanmälan till Försvarsmakten (6 kap. 25 § 2010:770). Flyghinderanmälan krävs för byggnader och andra föremål som är högre än 45 m om de är belägna inom tätort och högre än 20 m om de är belägna utanför tätort.

Sjöfart

 • korrekt kartmaterial, shape-format, sjökort
 • avstånd till farled
 • svallpåverkan
 • ljuskällor som kan störa sjöfarten
 • utmärkning av arbetsområde.