Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Blå himmel med moln.

Luftkvalitet och miljökvalitetsnormer

För att vi ska kunna nå målen för frisk luft är det nödvändigt att ta hänsyn till luftföroreningar i samhällsplaneringen och trafikplaneringen.

Miljömålspropositionen (prop. 2000/01:130) innehåller tidssatta delmål. Förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft är utfärdad med stöd av miljöbalken (1998:808) och innehåller gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, partiklar, bly, kolmonoxid, bensen och ozon samt tidpunkt för när gränsvärdena senast ska underskridas. Förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft är ett styrmedel, andra är till exempel regler för utsläpp från fordon och arbetsmaskiner, upphandlingsregler och lokala dubbdäcksförbud.

Miljökonsekvensnormer

Miljökvalitetsnormerna enligt förordning (2001:527) för utomhusluft gäller hela landet. Framtida bebyggelsestruktur och dess samband med trafiksystemet har stor betydelse för om miljökvalitetsnormer (MKN) och miljömål kan klaras på sikt. Ökad täthet av bilar, mer koncentrerade utsläpp och sämre ventilering kan medföra förhöjda halter av luftföroreningar där människor vistas. Tätare bebyggelse, attraktivare alternativa färdsätt till bil samt minskad användning av dubbdäck skapar förutsättningar för att minska luftföroreningarna i tätortsområden. Hastighetsbegränsande åtgärder minskar utsläppen från vägtrafiken och har positiva effekter för andra hänsynsmål, såsom klimat, buller och trafiksäkerhet.

Ansvar

Statliga myndigheter och kommuner ska vid planering, tillståndsprövning, tillsyn och liknande se till att normerna inte överskrids. Man får inte lämna tillstånd för verksamheter som medverkar till att en miljökvalitetsnorm överskrids. God luftkvalitet bör i första hand uppnås genom samhällsplanering och genomförande av åtgärdsprogram enligt miljöbalken. Förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft är ett styrmedel, andra är till exempel regler om utsläpp från fordon och arbetsmaskiner, upphandlingsregler och lokala dubbdäcksförbud. För att utreda hur miljökvalitetsnormer kommer att påverka ett planarbete kan man ta med dessa aspekter redan i bedömningen av om åtgärden innebär betydande miljöpåverkan.

Miljökonsekvensnormer i områdesbestämmelser, detalj- eller översiktsplanering samt bygglov

Detaljplanering, områdesbestämmelser samt bygglov får inte medföra att en miljökvalitetsnorm överträds. Normerna ligger också till grund för ingripande enligt 11 kap. 10 § PBL (2010:900), som innebär att kommunala beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser kan upphävas (och i vissa fall även beslut om bygglov eller förhandsbesked). För översiktsplaner gäller att om planen kan medföra betydande miljöpåverkan ska en särskild miljökonsekvensbeskrivning finnas tillsammans med planförslaget.

Luften i många tätorter är fortfarande dålig, bland annat på grund av bilarnas avgaser och slitagepartiklar. Vägtrafiken medverkar också till stora utsläpp av växthusgasen koldioxid. Järnvägstrafikens påverkan på luftens kvalitet är mycket begränsad i jämförelse med vägtrafikens. Mindre än en procent av transportsektorns samlade utsläpp av koldioxid och luftföroreningarna svavel- och kväveoxider kommer från järnvägstrafiken.

Förutom i vissa hamnstäder är också sjöfartens bidrag till hälsopåverkande luftföroreningar liten.

Enligt 5 kap. 4 § miljöbalken ska regeringen eller den eller de myndigheter eller kommuner som regeringen bestämmer upprätta ett förslag till åtgärdsprogram om det behövs för att en miljökvalitetsnorm ska kunna uppfyllas.

Miljökvalitetsnormer

Bestämmelserna om miljökvalitetsnormerna finns i miljöbalkens femte kapitel. Miljökvalitetsnormer, MKN, finns för utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.