Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto över Stockholms innerstad.

Plattform för hållbar stadsutveckling

Regeringen har gett fem myndigheter uppdraget att skapa en gemensam plattform för samverkan med aktuella aktörer som ska föra en hållbar stadsutveckling framåt. Trafikverket är en av de fem myndigheter som fått uppdraget.

Samarbete behövs för att främja utvecklingen av en hållbar stadsutveckling anser regeringen och har därför gett fem myndigheter uppdraget att skapa en gemensam plattform för samverkan med aktuella aktörer som ska föra utvecklingen framåt. Trafikverket är en av de fem myndigheter som fått uppdraget. Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Boverket som håller ihop uppdraget är de andra myndigheterna.

Hållbar stadsutveckling är en prioriterad fråga

Frågor som rör stadsutveckling blir alltmer aktuella, både inom Sverige och internationellt. EU prioriterar stadsutvecklingsfrågorna och avsätter nu resurser från den samlade budgeten för detta område. Det är ett brett fält som kräver samarbete för att nå framgång.

Regeringen gav i februari 2014 uppdrag till Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling.

Plattformen bygger vidare på den särskilda satsning regeringen hade mellan 2008 och 2012 att främja en hållbar utveckling av städer, tätorter och bostadsområden - Delegationen för hållbara städer.

Koordinera, utveckla och leverera

Syftet med plattformen är ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom hållbar stadsutveckling. De myndigheter som ingår i Plattformsuppdraget kommer att samarbeta kring ett antal nyckelfrågor som är av betydelse för att utveckla arbetet med hållbar stadsutveckling.

Några utmaningar som är kända idag är till exempel bristande samordning inom och mellan sektorer och politiska nivåer, otillräckliga satsningar på forskning och kunskapsutveckling samt ett glapp mellan hållbarhetsretoriken och praktisk handling. Staten har en viktig roll i att stärka samarbetet mellan sektorer och nivåer. Plattformen utgör en viktig länk mellan praktik och politik på lokal, regional och nationell nivå. Genom plattformen kan diskussioner och aktiviter koordineras lokalt, regionalt och nationellt, samtidigt som en kontinuerlig dialog förs med regeringskansliet. Plattformen kan också vara en samtalspart för lokala och regionala initiativ.

Hållbar utveckling – en process i ständig förändring

Med hållbar stadsutveckling avser regeringen en process i ständig förändring med hänsynstagande till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och givet lokala och regionala förutsättningar. Planering och insatser måste anpassas till städers, tätorters och stadsregioners skilda förutsättningar, exempelvis storlek, täthet, geografiskt läge, befolknings- och näringsstruktur. För att möta städers ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar och samtidigt ta till vara på den utvecklingspotential som finns i städerna krävs ett integrerat arbetssätt mellan olika kompetensområden.