Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mast och vindkraftverk - Järnväg

Vid etablering av master och vindkraftverk behöver man ta hänsyn till järnvägar och trafikeringen av dessa på flera sätt. Det gäller även master och vindkraftverk placerade långt från en järnväg eftersom det bland annat kan uppstå störningar i trafikledningssystemet.

  • Avståndet mellan spårmitt och en mast bör vara minst mastens totalhöjd plus 10 meter.
  • Avståndet mellan spårmitt och ett vindkraftverk bör vara minst vindkraftverkets totalhöjd (tornhöjd + halva rotorbladsdiametern) plus 20 meter. Avståndet bör dock alltid vara minst 50 meter.
  • Hänsyn bör tas till risken för så kallade iskast, där is eller hårt packad snö slungas från rotorbladen. Elforsk rekommenderar i sin rapport 04:13 från Elforsk att riskavståndet kalkyleras med ekvationen 𝑑= (𝐷+ 𝐻) ∗ 1,5 där d är riskavstånd [m], D rotordiameter [m] och H navhöjd [m].
  • Alla planer, bygglov och tillstånd som rör master eller vindkraftverk belägna 500 m från järnväg, samt de som rör vindkraftverk med en totalhöjd på minst 50 meter belägna inom 30 km från en järnväg, bör remitteras till Trafikverket för granskning.
  • Vidare önskar Trafikverket få remisser som gäller vindkraftverk inom 30 km från en järnväg. Granskning av bygglovspliktiga vindkraftverk och master sker inom ramen för 9 kap 30, 31 eller 31 a PBL beroende på om åtgärder sker inom eller utom planlagt område. I ett sådant förfarande granskas bland annat lämpligheten med hänsyn till lämplig markanvändning, stads– och landskapsbild, människors hälsa och säkerhet samt möjligheten att förebygga bullerstörningar, i enlighet med 2 kap. PBL. Bedömningen grundar sig på förutsättningar i närområdet. Utanför planlagt område ska man kontakta de grannar som har direkt angränsande fastigheter, eftersom dessa kan räknas som sakägare. Ett avstånd på 30 km är alltför stort för att åtgärden ska falla inom ramen för vad som kan bedömas lämpligt att ta hänsyn till vid en bygglovsprövning.
  • Om ett vindkraftverk eller en mast kommer att anslutas till elnätet via markkabel i korsning under banvallen, krävs särskilt tillstånd av Trafikverket. Tillståndet innebär att ett så kallat korsningsavtal för ledning upprättas.
  • Kraven på avstånd från Trafikverkets master och torn till spänningsförande delar i kontaktledningsanläggningen framgår av föreskrift BVF 545.46201 som utarbetats i samråd med Elsäkerhetsverket.